Normativa en exposición ao público de interese para a profesión

22 Mar 2019

Publicado o Proxecto de decreto polo que se modifican determinadas disposicións vixentes en materia de augas, de interese o establecido na Disposición Adicional segunda.

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería de Infraestruturas e Mobilidade – Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 15/01/2019

Obxecto: modifícase o artigo 24 do Estatuto da entidade pública empresarial Augas de Galicia, aprobado polo Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro, e suprímese o anexo do mesmo regulamento, onde se detallan na actualidade o ámbito espacial de cada unha das zonas hidrográficas en que se divide o territorio de Galicia, co obxecto de adaptar a normativa autonómica ao disposto na Orde TEC/921/2018, do 30 de agosto, pola que se definen as liñas que indican os límites cartográficos principais dos ámbitos territoriais das confederacións hidrográficas de acordo co establecido no Real Decreto 650/1987, do 8 de maio, polo que se definen os ámbitos territoriais dos organismos de conca e dos plans hidrolóxicos.

Modifícase o anexo II do Regulamento marco do Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia, aprobado polo Decreto 141/2012, do 21 de xuño, para eliminar determinadas contradicións que se recollen entre o contido deste anexo II e o contido do anexo I da mesma norma.

Continúase nunha liña de mellora e simplificación na tramitación administrativa á que respondeu a Disposición adicional segunda do Decreto 1/2015, do 15 de xaneiro, que aproba o Regulamento da planificación en materia de augas de Galicia cando substituíu a autorización administrativa pola declaración responsable no suposto das actuacións menores de mantemento e conservación do dominio público hidráulico. Agora amplíase o devandito catálogo de actuacións menores suxeitas a declaración responsable coa incorporación doutro tipo de actuacións, principalmente as de mantemento e conservación de instalacións e infraestruturas xa existentes, que non alteren o seu volume, estrutura ou funcionalidade.

Estado actual: en prazo de envío de suxestións

Prazo para remitir suxestións: 14/03/2019 – 04/04/2019

ENLACE


Normativa en exposición al público de interés para la profesión

Publicado el Proyecto de decreto por el que se modifican determinadas disposiciones vigentes en materia de aguas, de interés lo establecido en la Disposición Adicional segunda.

Órgano o entidad tramitadora: Secretaría General Técnica

Departamento: Consellería de Infraestructuras y Movilidad – Secretaría General Técnica

Inicio de la tramitación: 15/01/2019

Objeto: se modifica el artículo 24 del Estatuto de la entidad pública empresarial Augas de Galicia, aprobado por el Decreto 32/2012, de 12 de enero, y se suprime el anexo del mismo reglamento, donde se detallan en la actualidad el ámbito espacial de cada una de las zonas hidrográficas en que se divide el territorio de Galicia, con el objeto de adaptar la normativa autonómica a lo dispuesto en la Orden TEC/921/2018, de 30 de agosto, por la que se definen las líneas que indican los límites cartográficos principales de los ámbitos territoriales de las confederaciones hidrográficas de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos.

Se modifica el anexo II del Reglamento marco del Servicio Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Galicia, aprobado por el Decreto 141/2012, de 21 de junio, para eliminar determinadas contradicciones que se recogen entre el contenido de este anexo II y el contenido del anexo I de la misma norma.

Se continúa en una línea de mejora y simplificación en la tramitación administrativa a la que respondió la Disposición adicional segunda del Decreto 1/2015, de 15 de enero, que aprueba el Reglamento de la planificación en materia de aguas de Galicia cuando sustituyó la autorización administrativa por la declaración responsable en el supuesto de las actuaciones menores de mantenimiento y conservación del dominio público hidráulico. Ahora se amplía dicho catálogo de actuaciones menores sujetas a declaración responsable con la incorporación de otro tipo de actuaciones, principalmente las de mantenimiento y conservación de instalaciones e infraestructuras ya existentes, que no alteren su volumen, estructura o funcionalidad.

Estado actual: en plazo de envío de sugerencias

Plazo para remitir sugerencias: 14/03/2019 – 04/04/2019

ENLACE

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.