Vivienda unifamiliar aislada. Santiago de Compostela

4 Abr 2014

Aurora García Vicente

Organización, proporción, integración e relación do proxecto coa paisaxe do lugar son as pautas deste proxecto. Resólvese o acceso á edificación a través dun claro e contrastado xogo de volumes e sombras que enmarcan, o que proclamo e sempre defendín como unha cuestión clave, “o acceso” (como se produce e se resolve este). A partir de aquí, xurde o construído; distintos volumes, usos diferenciados e outros espazos intersticiais (patios) que focalizan os sucesivos espazos que se van xerando. Imos por bo camiño.

Organización, proporción, integración y relación del proyecto con el paisaje del lugar son las pautas de este proyecto. Se resuelve el acceso a la edificación a través de un claro y contrastado juego de volúmenes y sombras que enmarcan, lo que proclamo y siempre he defendido como una cuestión clave, ”el acceso” (cómo se produce y se resuelve el mismo). A partir de aquí, surge lo construido; distintos volúmenes, usos diferenciados y otros espacios intersticiales (patios) que focalizan los sucesivos espacios que se van generando. Vamos por buen camino.

Obra
Conjunto de vivienda unifamiliar aislada, con apartamento para invitados y garaje

Situación
Parcela 229-4, San Martin de Laraño – Santiago de Compostela – Galicia – España

Arquitecto
Aurora García Vicente (3973)

Colaboradores
Luis Javier Castro Martínez

Año
2011

Memoria descritiva

A vivenda/o programa: distintos usos, ambientes; o día, a noite:

Resolto en planta baixa, coa particularidade da inexistencia de chanzo ningún, unha vivenda principal, un apartamento para convidados e un garaxe, son as tres pezas que conforman o conxunto, unidas e á vez independentes, mantendo como nexo común o recibidor.

O garaxe e o apartamento sitúanse á fronte da parcela, enmarcando o acceso principal da vivenda, pechándose cara á vía pública e abríndose ao resto da parcela, definíndose a parte pública e a parte privada desta e da cal goza o conxunto.

O apartamento, constituído por un estar-office, un dormitorio e un baño, oriéntase cara á zona máis privada da parcela, permitíndose só unha vista sobre a zona de acceso a través do estar.

Dende o garaxe, que se abre a un recollido patio conformado por este e a vivenda, pódese acceder directamente á cociña a través das dependencias de servizo.

A vivenda principal consta nun primeiro lugar dun amplo estar, cunha galería e un pequeno soportal (que se proxectan sobre o terreo), unha cociña e un comedor, delimitados por amplos ocos e galerías, diáfanos, directamente relacionados entre eles e co espazo exterior, constantemente presente e penetrante, conferíndolle unha grande espacialidade, para rematar, a través dun corredor e un pequeno estudo nunha área máis privada que alberga tres dormitorios e dous baños. Este área oriéntase á parte traseira da parcela, permitindo que a natureza se filtre a través das súas xenerosas aperturas.

Memoria descriptiva

La vivienda/el programa: distintos usos, ambientes; el día, la noche:

Resuelto en planta baja, con la particularidad de la inexistencia de peldaño alguno, una vivienda principal, un apartamento para invitados y un garaje, son las tres piezas que conforman el conjunto, unidas y a la vez independientes, manteniendo como nexo común el recibidor.

El garaje y el apartamento se ubican al frente de la parcela, enmarcando el acceso principal de la vivienda, cerrándose hacia la vía pública y abriéndose al resto de la parcela, definiéndose la parte pública y la parte privada de la misma y de la cual disfruta el conjunto.

El apartamento, constituido por un estar-office, un dormitorio y un baño, se vuelca hacia la zona más privada de la parcela, permitiéndose sólo una vista sobre la zona de acceso a través del estar.

Desde el garaje, que se abre a un recogido patio conformado por éste y la vivienda, se puede acceder directamente a la cocina a través de las dependencias de servicio.

La vivienda principal consta en un primer lugar de un amplio estar, con una galería y un pequeño porche (que se proyectan sobre la finca), una cocina y un comedor, delimitados por amplios huecos y galerías, diáfanos, directamente relacionados entre sí y con el espacio exterior, constantemente presente y penetrante, confiriéndole una gran espacialidad, para terminar, a través de un pasillo y un pequeño estudio en un área más privada que alberga tres dormitorios y dos baños. Este área se vuelca a la parte trasera de la parcela, permitiendo que la naturaleza se filtre a través de sus generosas aperturas.

0040 san martin de laraño01

Memoria xustificativa

A solución construtiva do proxecto veu determinada en función da economía de mantemento e do confort inherente dos materiais e sistema construtivo, destacando os seguintes aspectos:

– Resolto cunha estrutura de formigón armado, executouse puntualmente unha estrutura metálica nas galerías, para achegarlle unha maior lixeireza e certa desmaterialización do sistema.

– A soleira ventilada da vivenda e apartamento realizouse con cávitis de polipropileno, conseguíndose así un menor espesor do sistema, e evitando, deste xeito, os chanzos e as pendentes pronunciadas nas ramplas.

– O cerramento resólvese co sistema de dobre folla de fábrica de ladrillo, cámara de aire lixeiramente ventilada e illamento térmico de poliestireno extruido de 6cm de espesor, rematado con recebo de cemento e pintado. O cerramento dos ocos levouse a cabo cunha carpintaría de aluminio lacada con R.P.T. e con dobre acristalamento Climalit Silence+Planistar 6/14/4 + 4, coa finalidade de obter un bo illamento e confort térmico.

– O solado da vivenda e apartamento executouse con tarima flotante de bambú compactado, a excepción dos baños, nos que se utilizou gres porcelánico. No porche colocouse un sollado de ipé con xunta aberta.

– Optouse por un sistema de calefacción de solo radiante con bomba de calor xeotérmica e acumulador de inercia.

– Os distintos tipos de cuberta, axudan a diferenciar as distintas zonas do conxunto. Na vivenda e apartamento a cuberta resolveuse cun rematado de tella cerámica; no garaxe, a cuberta plana de formigón armado, rematouse cunha membrana impermeabilizante bicapa autoprotexida, e na galería do soportal executouse unha cuberta de cinc, mediante o sistema VM Zinc PLUS, acorde coa lixeireza desta peza.

Memoria justificativa

La solución constructiva del proyecto vino determinada en función de la economía de mantenimiento y del confort inherente de los materiales y sistema constructivo, destacando los siguientes aspectos:

– Resuelto con una estructura de hormigón armado, se ejecutó puntualmente una estructura metálica en las galerías, para aportarle una mayor ligereza y una cierta desmaterialización del sistema.

– La solera ventilada de la vivienda y apartamento se realizó con cávitis de polipropileno, consiguiéndose así un menor espesor del sistema, y evitando, de esta manera, los peldaños y las pendientes pronunciadas en las rampas.

– El cerramiento se resuelve con el sistema de doble hoja de fábrica de ladrillo, cámara de aire ligeramente ventilada y aislamiento térmico de poliestireno extruido de 6cm de espesor, acabado con enfoscado de cemento y pintado. El cerramiento de los huecos se llevó a cabo con una carpintería de aluminio lacada con R.P.T. y con doble acristalamiento Climalit Silence+Planistar 6/14/4+4, con la finalidad de obtener un buen aislamiento y confort térmico.

– El solado de la vivienda y apartamento se ejecutó con tarima flotante de bambú compactado, a excepción de los baños, en los que se utilizó gres porcelánico. En el porche se colocó un entarimado de ipé con junta abierta.

– Se optó por un sistema de calefacción de suelo radiante con bomba de calor geotérmica y acumulador de inercia.

– Los distintos tipos de cubierta, ayudan a diferenciar las distintas zonas del conjunto. En la vivienda y apartamento la cubierta se resolvió con un acabado de teja cerámica; en el garaje, la cubierta plana de hormigón armado, se remató con una membrana impermeabilizante bicapa autoprotegida, y en la galería del porche se ejecutó una cubierta de zinc, mediante el sistema VM Zinc PLUS, acorde con la ligereza de esta pieza.

memoria, planos y fotografías – Aurora García Vicente

0040 san martin de laraño04

Premios
2013| Finalista XV Premios COAG. categoría OBRA NOVEL (Santiago de Compostela)

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.