Oferta de emprego

10 Nov 2016

(data de publicación: 10/11/16)

ANJOCA, empresa inmobiliaria, con oficinas centrais na Coruña, necesita incorporar ao seu equipo, un profesional para realizar funcións de deseñador/decorador de interiores.

Máis información:

ANJOCA, empresa inmobiliaria,que, entre outras actividades, dedícase á construción, e/ou remodelación e posterior xestión e explotación de hoteis, precisa un deseñador/decorador de interiores que posúa experiencia probada ( mínimo dous anos) no ámbito da decoración de hoteis.

O seu posto » base» de traballo sería nas oficinas centrais da Coruña, pero debe ter dispoñibilidade para viaxar por toda a xeografía nacional, pois os hoteis sitúanse fundamentalmente en Andalucía , Canarias e Baleares, e cando hai obras de decoración, requírese presenza nas mesmas.

FUNCIÓNS DO POSTO: O profesional seleccionado traballará en contacto directo coa dirección facultativa da obra ( arquitectos e xefes de obra), así como cos responsables da cadea hostaleira e, fundamentalmente, baixo as directrices da propiedade. Deberá propor á dirección formas, calidades e texturas de produtos ( mobiliario , lámpadas, cortinas, alfombras), tanto para as habitacións como para as diversas zonas comúns dos complexos hostaleiros ( recepción, bibliotecas, ludotecas, comedores, salas de reunións, salóns de actos, ximnasios, spa, xardíns, piscinas, etc ), e colaborar na elección e compra dos materiais. Ademais de colaborar no deseño de interiores dos hoteis, tamén colaborará no deseño doutros inmobles, casetas de promocións, oficinas, vivendas , salas de exposicións e mesmo museos.

REQUISITOS:

– Experiencia probada (mínimo 2 anos) no ámbito de decoración de hoteis.
– Requírese uso das ferramentas informáticas habituais de deseño gráfico para realizar os bosquexos e     deseños previos que se lle soliciten.
– Ha de ser unha persoa creativa, dinámica, que saiba traballar en equipo, aceptar as directrices marcadas pola empresa, con dispoñibilidade para viaxar e con ganas de traballar nunha empresa consolidada desde fai dúas xeracións, pero que está a crecer, para crecer con ela

TIPO DE CONTRATO: Contrato laboral a tempo completo. O contrato será incialmente temporal con posibilidades de conversión a indefinido.

Os candidatos que estimen se ajunten ao perfil solicitado deberán remitir o seu currículo e demáis documentación que consideren oportuna para avalar a súa candidatura á seguinte dirección de correo electrónico: belenesmoris@anjoca.com

A empresa, previo estudo do curriculum documentación remitida contactará directamente cos interesados.


ANJOCA, empresa inmobiliaria, con oficinas centrales en A Coruña, necesita incorporar a su equipo, un profesional para realizar funciones de diseñador/decorador de interiores.

Más información:

ANJOCA, empresa inmobiliaria,que, entre otras actividades, se dedica a la construcción, y/o remodelación y posterior gestión y explotación de hoteles, precisa un diseñador/decorador  de interiores que posea experiencia probada  ( mínimo dos años) en el ámbito de la decoración de hoteles.

Su puesto “ base” de trabajo sería en las oficinas centrales de A Coruña, pero debe tener disponibilidad para viajar por toda la geografía nacional, pues los hoteles se ubican fundamentalmente en Andalucía , Canarias y Baleares, y cuando hay obras de decoración, se requiere presencia en las mismas.

FUNCIONES DEL PUESTO: El profesional seleccionado trabajará en contacto directo con la dirección facultativa de la obra ( arquitectos y jefes de obra), así como con los responsables de la cadena hotelera y, fundamentalmente, bajo las directrices de la propiedad. Deberá proponer a la dirección formas, calidades y texturas de productos ( mobiliario , lámparas, cortinas, alfombras), tanto para las habitaciones como para las diversas zonas comunes de los complejos hoteleros ( recepción, bibliotecas, ludotecas, comedores, salas de reuniones, salones de actos, gimnasios, spa, jardines, piscinas, etc  ), y colaborar en la elección y compra de los materiales. Además de colaborar en el diseño de interiores de los hoteles, también colaborará en el diseño de otros inmuebles, stands de promociones, oficinas, viviendas , salas de exposiciones e incluso museos.

REQUISITOS:

– Experiencia probada (mínimo 2 años) en el ámbito de decoración de hoteles.

– Se requiere uso de las herramientas informáticas habituales de diseño gráfico para realizar los bocetos y diseños previos que se le soliciten.

– Ha de ser una persona creativa, dinámica, que sepa trabajar en equipo, aceptar las directrices marcadas por la empresa, con disponibilidad para viajar y con ganas de trabajar en una empresa consolidada desde hace dos generaciones, pero  que está creciendo, para crecer con ella.

TIPO DE CONTRATO: Contrato laboral a tiempo completo. El contrato será incialmente temporal con posibilidades de conversión a indefinido.

Los candidatos que estimen se ajunten al perfil solicitado deberán remitir su currículum y demás documentación que consideren oportuna para avalar su candidatura a la siguiente dirección de correo electrónico: belenesmoris@anjoca.com 

La empresa, previo estudio del curriculum documentación remitida contactará directamente con los interesados.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.