PFC Centro de Visitantes da Cidá. Borneiro

31 Mar 2014

Alfonso Peiteado Carpinteiro

O obxectivo do proxecto é a construción dun centro de visitantes para o Castro Cidá de Borneiro, en Cabana de Bergantiños. Entendo o castro como un feito imaxinario, feito que conleva a necesidade de aproximación para poñerse en contacto con el, necesidade de evasión, illamento… distancia en definitiva. Preparación do visitante mentres percorre o camiño, mentres anda. O percorrido persegue mediar unha relación, reservando o tempo necesario para o encontro do home coa súa historia.

El objetivo del proyecto es la construcción de un centro de visitantes para el Castro Cidá de Borneiro, en Cabana de Bergantiños. Entiendo el castro como un hecho imaginario, hecho que conlleva la necesidad de aproximación para ponerse en contacto con él, necesidad de evasión, aislamiento … distancia en definitiva. Preparación del visitante mientras recorre el camino, mientras anda. El recorrido persigue mediar una relación, reservando el tiempo necesario para el encuentro del hombre con su historia.

Obra
Centro de visitantes da Cidá de Borneiro

Situación
Borneiro – Cabana de Bergantiños – Galicia – España

Arquitectos
Alfonso Peiteado Carpinteiro (4098)

Tutor
Mario Di Felice Vázquez (1610)

Año
2010

Vinculado á Cidá existen dúas rutas. Unha delas, a arqueolóxica, debido ó seu trazado e ós elementos que une (Cidá, dolmen de Dombate, castelo de Borneiro, mirador da Fernandiña…), poténciase e incorpórase ó proxecto. O percorrido da ruta reúne arquitectura, paisaxe, arqueoloxía e escultura prehistórica. Existe unha estratexia de aproximación ó territorio e plantéxase un mapa para saber cómo percorrela, mapa tamén como expresión xeográfica. Como conclusión, o posible emprazamento como punto de partida e chegada do percorrido arqueolóxico, manténdose nunha posición estratéxica no conxunto cidá-ruta-núcleos.

Vinculado a la Cidá existen dos rutas. Una de ellas, la arqueológica, debido a su trazado y a los elementos que une (Cidá, dolmen de Dombate, castillo de Borneiro, mirador da Fernandiña …), se potencia y se incorpora al proyecto. El recorrido de la ruta reúne arquitectura, paisaje, arqueología y escultura prehistórica. Existe una estrategia de aproximación al territorio y se plantea un mapa para saber cómo recorrerla, mapa también como expresión geográfica. Como conclusión, el posible emplazamiento como punto de partida y llegada del recorrido arqueológico, manteniéndose en una posición estratégica en el conjunto cidá-ruta-núcleos.

0030 01

A posibilidade de escoller un lugar que reunise as cualidades funcionais e imaxinarias para realizar o proxecto, conlevou un estudo previo da estrutura xeográfica. Os límites proporcionaron, neste caso, o lugar no que asentarnos, entre o camiño de acceso á cidá dende o núcleo, a agra e o borde construído de Borneiro.

La posibilidad de escoger un lugar que reuniera las cualidades funcionales e imaginarias para realizar el proyecto, requirió un estudio previo de la estructura geográfica. Los límites proporcionaron, en este caso, el lugar en el que asentarnos, entre el camino de acceso a la cidá desde el núcleo, el campo y el borde construido de Borneiro.

Unha vez escollido o lugar, búscase integrar escala, orientación e xeometría, atopando a relación ideal entre espazos baleiros e edificios. Vincúlase o edificio á estrutura urbana, con vocación de suma, e incorpóranse varios espazos públicos. O límite como leito e campo de posibilidade. Búscase unha escala miúda similar á do caserío e a igrexa, que non anule a escala de núcleo, así como a continuidade da riqueza espacial e xeométrica dos espazos baleiros existentes, mediante a realización dunha praza.

Una vez escogido el lugar, se busca integrar escala, orientación y geometría, encontrando la relación ideal entre espacios vacíos y edificios. Se vincula el edificio a la estructura urbana, con vocación de suma, y se incorporan varios espacios públicos. El límite como base y campo de posibilidad. Se busca una escala menuda similar a la del caserío y la iglesia, que no anule la escala de núcleo, así como la continuidad de la riqueza espacial y geométrica de los espacios vacíos existentes, mediante la realización de una plaza.

0030 04

A orde dos novos espazos, ven ofrecida polos edificios existentes no lugar: igrexa e adro, cemiterio e casa reitoral. Enfréntanse as pezas de museo e cafetería-tenda (parte de carácter público do conxunto) á igrexa e reitoral, e mantense nunha posición tanxencial á peza destinada ós traballos arqueolóxicos (de carácter privado). Finalmente aparece un borde libre na praza, limitado por vexetación e polo camposanto, de carácter íntimo e recollido. Recupérase o adro orixinal mediante a apertura deste espazo cara a nova praza, mantendo a súa condición de espazo sagrado cun cambio de nivel e un novo tratamento superficial e, por outra parte, acentúase a presencia da igrexa abrindo as súas vistas cara o val.

El orden de los nuevos espacios, viene ofrecida por los edificios existentes en el lugar: iglesia y atrio, cementerio y casa rectoral. Se enfrentan las piezas de museo y cafetería-tienda (parte de carácter público del conjunto) a la iglesia y rectoral, y se mantiene en una posición tangencial a la pieza destinada a los trabajos arqueológicos (de carácter privado). Finalmente aparece un borde libre en la plaza, limitado por vegetación y por el cementerio, de carácter íntimo y recogido. Se recupera el atrio original mediante la apertura de este espacio hacia la nueva plaza, manteniendo su condición de espacio sagrado con un cambio de nivel y un nuevo tratamiento superficial y, por otra parte, se acentúa la presencia de la iglesia abriendo sus vistas hacia el valle.

0030 05

Definido o edificio, falta o carácter dos espazos públicos: un espazo de chegada situado ó sur do edificio, con vocación de transición entre o natural e o artificial, e a praza inclinada de carácter natural e brando. Estes espazos conforman elementos urbanos diversos: socalco, plano inclinado, escalón urbano, escalinata, xardín, bosque ordenado, mirador, merendeiro, ágora, soportal… facilitando a diversidade de usos e o disfrute dende o punto de vista do público. A relación entre praza e edificio resólvese mediante unha pérgola a modo de soportal, que une as tres pezas e crea un espacio-transición entre exterior e interior, resolvendo as entradas ós edificios e á praza mediante espacios cubertos. O interior, totalmente neutro, fai que o exterior se enfatice máis. Continuidade espacial e relación co exterior mediante ocos practicados en muros e cubertas.

Definido el edificio, falta el carácter de los espacios públicos: un espacio de llegada situado al sur del edificio, con vocación de transición entre lo natural y lo artificial, y la plaza inclinada de carácter natural y blando. Estos espacios conforman elementos urbanos diversos: desniveles, plano inclinado, escalón urbano, escalinata, jardín, bosque ordenado, mirador, merendero, ágora, soportal … facilitando la diversidad de usos y el disfrute desde el punto de vista del público. La relación entre plaza y edificio se resuelve mediante una pérgola a modo de soportal, que une las tres piezas y crea un espacio-transición entre exterior e interior, resolviendo las entradas a los edificios y a la plaza mediante espacios cubiertos. El interior, totalmente neutro, hace que el exterior se enfatice más. Continuidad espacial y relación con el exterior mediante huecos practicados en muros y cubiertas.

0030 06

A construción realízase por capas: estrutura de formigón visto interior, buscando a continuidade material, e capa exterior de pedra de gran formato con despece non continuo, que busca a expresividade das fachadas do edificio. No interior atopamos pavimentos continuos de formigón pulido, núcleos de servizos de madeira contrachapada e carpintarías de madeira e vidro, buscando as entradas de luz.

En definitiva, rehabilítase un espazo degradado, ocupado por un aparcamento e un espazo residual, e constrúese un espazo público enriquecido con actividades e usos urbanos, mediante un edificio que pretende funcionar coma equipamento do núcleo (café-bar, lugar de reunión…) rexenerando e reactivando o lugar.

La construcción se realiza por capas: estructura de hormigón visto interior, buscando la continuidad material, y capa exterior de piedra de gran formato con despiece no continuo, que busca la expresividad de las fachadas del edificio. En el interior encontramos pavimentos continuos de hormigón pulido, núcleos de servicios de madera contrachapada y carpinterías de madera y vidrio, buscando las entradas de luz.

En definitiva, se rehabilita un espacio degradado, ocupado por un aparcamiento y un espacio residual, y se construye un espacio público enriquecido con actividades y usos urbanos, mediante un edificio, que pretende funcionar como equipamiento del núcleo (café-bar, lugar de reunión …) regenerando y reactivando el lugar.

memoria e imágenes – Alfonso Peiteado

0030 10

Premios
2013| Finalista XV Premios COAG. categoría FINAL DE CARRERA (Santiago de Compostela)

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.