Axenda
Boletín de Información 37 - 2020

Colexio | Concursos| Emprego|Eventos


Colexio

Aplicación de la nueva sección HS 6 Protección frente a la exposición al radón

Publicación: 23 de septiembre  
DB HS Hoy, 23 de septiembre, finaliza la suspensión de los plazos administrativos motivada por la crisis sanitaria de la Covid-19, por lo que será obligatoria la aplicación del Real Decreto 732/2019 de modificación del Código Técnico de la Edificación, y con él la nueva sección HS 6 Protección frente a la exposición al radón, para todas aquellas obras que soliciten licencia municipal o comunicación previa a partir de mañana, 24 de septiembre.

Más información
Nueva versión comentada del DB-HS
Guía de recomendaciones en edificaciones existentes
Manual de la OMS sobre el radón en interiores
Protección frente a la inmisión de gas radón en edificios.
Enlace a la noticia.

Aplicación de la nueva versión del DB-HE

Publicación:23 de septiembre  
DB HE Hoy, 23 de septiembre, finaliza la suspensión de los plazos administrativos motivada por la crisis sanitaria de la Covid-19, por lo que será obligatoria la aplicación del Real Decreto 732/2019 de modificación del Código Técnico de la Edificación, y con él la nueva versión del DB-HE, para todas aquellas obras que soliciten licencia municipal o comunicación previa a partir de mañana, 24 de septiembre.

Más información
Nueva versión comentada del DB-HE
Guía de aplicación del DB-HE
Informe aplicación del DB-HE en intervenciones
Jornada online nueva versión del DB-HE. 
Enlace a la noticia.

Últimos días de matrícula no Curso online «Novo procedemento administrativo e contratación pública no ámbito urbanístico»

Publicación: 1 de setembro  
Curso Administrativo Remate do prazo ás 23,59 horas do 24 de setembro. O obxectivo deste curso é que os alumnos poidan adquirir os coñecementos necesarios en relación á normativa que regula os procedementos e a contratación nas Administracións Públicas. 
Enlace á noticia.

Actuacións en defensa da profesión

COAG-Actua
15-09-2020 O COAG constitúese en parte, en defensa das competencias profesionais, nos autos tramitados no Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 2 de Vigo relativo ao Recurso contencioso-administrativo núm. 134/2020 interposto contra a inadmisión polo Concello de Vigo de IEES subscritos por enxeñeiros industriais. O COAG foi emprazado como interesado polo Concello de Vigo.
13-08-2020 O Concello de Narón desestima o recurso de reposición interposto polo COAG en impugnación da licitación para a adxudicación do Contrato de servizos de dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde das obras de rehabilitación do Muíño de Xuvia.
12-08-2020 Resolución do Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia en relación ao Recurso especial do COAG en impugnación da licitación do Concello de Sada para adxudicar “Asistencia técnica para a redacción do Plan Especial de Protección, Ordenación, Infraestruturas e Dotacións de Veigue”.
07-08-2020 O Coag traslada ao Concello de Lugo consulta en relación coa licitación do Servicio da dirección de obra, dirección de execución material e coordinación en materia de seguridade e saúde durante a execución das obras e “Actuaciones relacionadas con línea de actuación 6 del proyecto muramiñae”.
29-07-2020 O Coag interpón recurso especial en materia de contratación ante o Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, en impugnación da Licitación polo Concello de Sada para adxudicar a contratación da “asistencia técnica para a redacción do plan especial de protección, ordenación, infraestruturas e dotacións de Veigue” Expediente: 2020/c004/000005.

Concursos

Concurso Piscinas descubertas na Praia da Concha – Compostela en Vilagarcía de Arousa

Publicación: 18 de setembro  
Concurso Piscinas Vilagarcia Na plataforma de contratación do Estado aparece o anuncio do Contrato de servizos, mediante concurso de proxecto, con intervención de xurado, para a redacción de proxecto básico e de execución e dirección facultativa de obra de construción de piscinas descubertas e reordenación da contorna inmediata, na praia de Concha-Compostela en Vilagarcía de Arousa.
Enlace á noticia.

Resultado del Concurso de ideas «Arquitectura para el día después»

Publicación:22 de septiembre  
Concurso Asemas El pasado 15 de septiembre tuvo lugar el fallo del concurso de ideas “Arquitectura para el día después” convocado por ASEMAS, en el que participaron 222 equipos de arquitectura de todo el país. 
Enlace a la noticia.

Emprego

Ofertas de empleo

Publicación: 23 de septiembre  
Emprego GESVALT S.A. sociedad de tasación, homologada por el Banco de España, selecciona arquitecto/a para ampliar la red de  colaboradores tasadores externos en:

Eventos

Presentación da Guía Técnica para a implantación do Marcado CE en produtos de madeira para a construción

Publicación: 23 de setembro  
Presentacion Guia Madera Dende PEMADE-USC comprácenos en convidalo/a á xornada online de presentación desta Guía, que se desenvolve dentro do marco do Convenio de colaboración entre a Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) e a Universidade de Santiago de Compostela (USC), o cal ten como obxectivo a posta en valor de especies forestais de crecemento en Galicia e o fomento da madeira na construción. 
Enlace á noticia.

Premios NAN Arquitectura y Construcción 2020

Publicación: 17 de septiembre  
Premios Nan Con el firme compromiso de seguir poniendo en alza la calidad arquitectónica de nuestro país, y siendo consecuentes con la pandemia en la que estamos inmersos este 2020, la 14ª edición de los Premios NAN Arquitectura y Construcción se celebrará en formato online. 
Enlace a la noticia.

Boletíns anteriores na web
Twitter
Facebook
Instagram

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana 1. 2º, Casa da Conga
15704 Santiago de Compostela
correo-e: secretaria@colexiodearquitectos.org
Tel.: 981 552 400 - Fax: 981 594 720