Desprazamentos por motivos laborais durante o estado de alarma: indicacións e modelos orientativos de xustificantes

24 Mar 2020

Como consecuencia da declaración do Estado de ALARMA decretado polo goberno, mediante o  RD 463/2020 do 14 de marzo, en todo o territorio nacional, produciuse a suspensión dalgunhas actividades e establecéronse límites á mobilidade das persoas. Non obstante, non se suspendeu expresamente a actividade nas obras sen prexuízo de que deban seguirse as recomendacións do Ministerio de Sanidad. Así o artigo 7.1 do Real Decreto 463/2020 permite o desprazamento ao lugar de traballo para efectuar a prestación laboral, profesional ou empresarial. O COAG ven de realizar xestións ante a Delegación do Goberno de España en Galicia ao obxecto de proporcionar aos colexiados mecanismos que axuden a xustificar os seus necesarios desprazamentos por motivos profesionais. 

Con todo, algunhas actividades económicas e profesionais, como a que desempeñan moitos arquitectos/ as, non foron suspendidas, determinando a necesidade de que algunhas persoas teñan que desprazarse e permitindo o  RD estes desprazamentos imprescindibles. Así o artigo 7.1 do Real Decreto 463/2020 no seu artigo 7.1 establece as limitacións á liberdade de circulación dispoñendo as actividades para as cales se pode circular e como se debe circular. Así entre os desprazamentos permitidos atópanse o  “c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial”.

Por tal motivo, o  Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en coordinación co Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España, do mesmo xeito que o resto de colexios, realizou xestións para proporcionar modelos de xustificantes para que os nosos colexiados/ as poidan acudir ás obras que teñan abertas ao obxecto de contribuír a xustificar ante as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado ou calquera outra autoridade competente, estes movementos e desprazamentos en caso de ser requiridos para iso. Para ese fin a Decana do COAG contactou coa Delegación do Goberno de España en Galicia e remitiulle a proposta de dous modelos ao obxecto de concordar coas autoridades o seu contido antes de poñelo ao dispor dos colexiados. 

Recibimos a contestación da Delegación do Goberno na que se indica:

“(…) desde la declaración del estado de alarma, está restringida la circulación de vehículos y personas, salvo en los casos establecidos en el art. 7.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y que en cualquier caso deberá hacerse de manera individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa que ha de estar muy justificada.

Entre los casos que la circulación está permitida está el desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. En estos supuestos, como le sucede a los profesionales del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, no es necesaria una autorización de una autoridad pública o una declaración responsable, ya que serán las Fuerzas y Cuerpos del Estado los que verificarán en el caso concreto la adaptación de la conducta realizada a las exigencias de la legislación vigente.

En cualquier caso, el modelo de que adjunta puede servir para facilitar la justificación de la deambulación de los arquitectos ante los agentes de la autoridad, sin que, (…), sea imprescindible o vaya a suponer un salvoconducto para la deambulación, que deberá ser acreditada en el caso concreto”.

Nas seguintes ligazóns pódese acceder aos documentos  orientativos de declaración responsable de desprazamento en caso de arquitecto por conta propia así como a un documento para o caso do exercicio da profesión por conta allea (neste último caso debe ser emitido e asinado polo “empregador”) aos que debe achegarse un certificado de colexiación (Lémbras que de pode descargar no seguinte ENLACE).

Modelo de declaración responsable de necesidade de desprazamento para efectuar prestación laboral formulada por arquitecto que desenvolve a súa profesión por conta propia 

Modelo de certificado de mobilidade traballadores por conta allea.

Así mesmo, no caso de desprazamento a obras recoméndase portar a seguinte documentación que pode contribuír a xustificar o desprazamento ante as autoridades:

  • Copia da licencia de obras
  • Certificado de colegiación

Desplazameintos por motivos laborales durante el estado de alarma: indicaciones y modelos orientativos de justificantes

Como consecuencia de la declaración del Estado de ALARMA decretado por el gobierno, mediante el  RD 463/2020 de 14 de marzo, en todo el territorio nacional, se produjo la suspensión de algunas actividades y se  establecieron límites a la movilidad de las personas. No obstante, no se ha suspendido expresamente la actividad en las obras sin perjuicio de deban seguirse las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Así el articulo 7.1 del Real Decreto 463/2020 permite el desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar la prestación laboral, profesional o empresarial. El COAG ha realizado gestiones antes la Delegación del Gobierno de España en Galicia al obxecto de proporcionar a los colegiados mecanismos que ayuden a justificar sus necesarios desplazamientos por motivos profesionales. 

No obstante, algunas actividades económicas y profesionales, como la que desempeñan muchos arquitectos/as, no han sido suspendidas, determinando la necesidad de que algunas personas tengan que desplazarse y permitiendo el RD estos desplazamientos imprescindibles. Así el artículo 7.1 del Real Decreto 463/2020 en su artículo 7.1 establece las limitaciones a la libertad de circulación disponiendo las actividades para las cuales se puede circular y cómo se debe circular. Así entre los desplazamientos permitidos se encuentran el “c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial” 

Por tal motivo, el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en coordinación con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitecto de España, al igual que el resto de colegios, ha realizado gestiones para proporcionar una declaración responsable para que nuestros colegiados/as puedan acudir a las obras que tengan abiertas al objeto de contribuir a justificar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o cualquier otra autoridad competente, estos movimientos y desplazamientos en caso de ser requeridos para ello. A tal efecto la Decana del COAG han contactado con la Delegación del Gobierno de España en Galicia y le ha remitido la declaración responsable al objeto de consensuar con las autoridades su contenido antes de ponerlo a disposición de los colegiados. 

Hemos recibido la contestación de la Delegación del Gobierno en la que se indica:

“(…) desde la declaración del estado de alarma, está restringida la circulación de vehículos y personas, salvo en los casos establecidos en el art. 7.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y que en cualquier caso deberá hacerse de manera individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa que ha de estar muy justificada.

Entre los casos que la circulación está permitida está el desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. En estos supuestos, como le sucede a los profesionales del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, no es necesaria una autorización de una autoridad pública o una declaración responsable, ya que serán las Fuerzas y Cuerpos del Estado los que verificarán en el caso concreto la adaptación de la conducta realizada a las exigencias de la legislación vigente.

En cualquier caso, el modelo de que adjunta puede servir para facilitar la justificación de la deambulación de los arquitectos ante los agentes de la autoridad, sin que, (…), sea imprescindible o vaya a suponer un salvoconducto para la deambulación, que deberá ser acreditada en el caso concreto”.

En los siguientes enlaces se puede acceder a los documentos orientativos de declaración responsable de desplazamiento en caso de arquitecto por cuenta propia así como a un documento para el caso del ejercicio de la profesión por cuenta ajena (en este último caso debe ser emitido y firmado por el “empleador”) a los que debe adjuntarse un certificado de colegiación.

Modelo de declaración responsable de necesidad de desprazamento para efectuar prestación laboral formulada por arquitecto que desarrolla su profesión por cuenta propia 

Modelo de certificado de movilidad trabajadores por cuenta ajena.

Así mismo, en el caso de desplazamiento a obras se recomienda portar la siguiente documentación que puede contribuír a justificar el desplazamiento ante as autoridades:

  • Copia da licencia de obras
  • Certificado de colegiación

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.