Curso avanzado de limitación del consumo y la demanda energética CTE DB-HE y certificación energética de edificios [CEE] con CE3x y HULC

13 xuñ 2016

Os nosos proxectos non sempre se adaptan ao uso convencional das ferramentas que a administración pon á nosa disposición. Así nos atopamos con xeometrías ou equipos que non están previstas dunha forma clara nestas aplicacións, co que delegamos noutros especialistas á primeira dificultade.
Doutra banda, debemos achegar un valor engadido aos nosos proxectos ao coñecer o comportamento térmico do edificio e a verdadeira importancia da certificación enerxética para conseguir edificios de consumo case nulo antes de 2020 e boa cualificación enerxética.
Este curso resolverá aqueles casos habituais, pero non previstos nas ferramentas informáticas HULC e CE³X, de forma sinxela e clara mediante casos prácticos, tanto os relacionados coa envolvente térmica como cos equipos enerxéticos. Ademais, estudaranse pormenorizadamente os resultados obtidos e analizaranse as melloras posibles, utilizando a propia ferramenta ou outras aplicacións. Deste xeito disporase de estratexias adicionais para a mellora enerxética da edificación e así prepararnos para conseguir edificios de consumo case nulo, conseguindo para os nosos clientes un beneficio a longo prazo sen custos.
Cada caso realizarano os alumnos simultaneamente cos profesores e ao finalizar realizarase un breve cuestionario de reforzo.
Ademais, os alumnos realizarán unha práctica tutorada individual ao final do curso, de modo que todos realizarán caso práctico completo por se mesmos co apoio dos profesores.

Programa:

 • CASO A.
  Vivenda Unifamiliar con espazos a dobre altura.
  Caldera de Gas.
  Predimensionado de Instalacións de Calefacción.
  Realización con HULC.
 • CASO B.
  Edificio Plurifamiliar.
  Aplicación de multiplicadores.
  Uso Postcalener.
  Aerotermia individual.
  Cálculo de perdas de acumulador.
  Realización con HULC.
 • CASO C.
  Local comercial existente.
  Espazo interior aniñado.
  Bomba calor reversible aire-aire.
  Medidas de mellora con ferramenta informática Visol.
  Realización con CE³X e HULC (Comparación de resultados)
 • CASO D.
  Rehabilitación de edificio industrial para oficinas.
  Xeometría con patio inglés.
  Consideración de contribución de enerxía renovable mediante BdC.
  Contribución solar fotovoltaica.
 • PRÁCTICA TUTORADA (sobre plataforma de formación on-line)

Ademáis, os alumnos deste curso terán á súa disposión durante os seis meses seguintes á celebración do mesmo, un servizo de titoría e asesoramento a través da plataforma de formación on-line do curso dirixido e atendido polos profesores, onde poderán platexar dúbidas relacionadas coa aplicación a supostos reais dos coñecementos adquiridos.

Ponentes:
Rafael Fernández Vale. Arquitecto.
Juan José Ferreiro Oliva. Arquitecto.

Duración:20h

Prezos de matrícula:
– Matrícula ordinaria: 175 euros
– Colexiados COAG: 155 euros
– Colexiados COAG subscritos ao servizo de formación: 130 euros

Datas e lugares de celebración:

 • Vigo, 6 e 7 de xullo, de 9:00 h a 14:00 h e de 15:30 h a 20:30 h
  Delegación de Vigo do Colexio de Arquitectos de Galicia.
  Doutor Cadaval, 5

Máis información e inscrición nos links de cada unha das edicións

Observacións:

Este curso está recomendado para alumnos que xa teñan adquiridos uns coñecementos da materia a nivel básico.
Os alumnos deberán dispoñer do seu ordenador portátil, cos seguintes requerimentos mínimos:
-Sistema operativo: Windows XP o posterior.
-Memoria RAM: 1GB.
-Espacio disponible en HD: 500 MB.
-Adaptador de vídeo y monitor: Resolución Súper VGA (1024 x 768)
-Procesador: Intel® Centrino o equivalente o superior.

Advertencia:
A celebración do curso está condicionada a que se alcance o número mínimo de alumnos matriculados para a viabilidade do mesmo. En caso contrario, comunicarase a cancelación do curso e o COAG procederá á devolución dos importes abonados.

………

Curso avanzado de limitación del consumo y la demanda energética CTE DB-HE y certificación energética de edificios [CEE] con CE3x y HULC

Nuestros proyectos no siempre se adaptan al uso convencional de las herramientas que la administración pone a nuestra disposición. Así nos encontramos con geometrías o equipos que no están previstas de una forma clara en éstas aplicaciones, con lo que delegamos en otros especialistas a la primera dificultad.
Por otro lado, debemos aportar un valor añadido a nuestros proyectos al conocer el comportamiento térmico del edificio y la verdadera importancia de la certificación energética para conseguir edificios de consumo casi nulo antes de 2020 y buena calificación energética.
Este curso resolverá aquellos casos habituales, pero no previstos en las herramientas informáticas HULC y CE³X, de forma sencilla y clara mediante casos prácticos, tanto los relacionados con la envolvente térmica como con los equipos energéticos. Además, se estudiarán pormenorizadamente los resultados obtenidos y se analizarán las mejoras posibles, utilizando la propia herramienta u otras aplicaciones. De este modo se dispondrá de estrategias adicionales para la mejora energética de la edificación y así prepararnos para conseguir edificios de consumo casi nulo, consiguiendo para nuestros clientes un beneficio a largo plazo sin costes.
Cada caso lo realizarán los alumnos simultáneamente con los profesores y al finalizar se realizará un breve cuestionario de refuerzo.
Además, los alumnos realizarán una práctica tutorada individual al final del curso, de modo que todos realizarán caso práctico completo por si mismos con el apoyo de los profesores

Programa:

 • CASO A.
  Vivienda Unifamiliar con espacios a doble altura.
  Caldera de Gas.
  Predimensionado de Instalaciones de Calefacción.
  Realización con HULC.
 • CASO B.
  Edificio Plurifamiliar.
  Aplicación de multiplicadores.
  Uso Postcalener.
  Aerotermia individual.
  Cálculo de pérdidas de acumulador.
  Realización con HULC.
 • CASO C.
  Local comercial existente.
  Espacio interior anidado.
  Bomba calor reversible aire-aire.
  Medidas de mejora con herramienta informática Visol.
  Realización con CE³X y HULC (Comparación de resultados)
 • CASO D.
  Rehabilitación de edificio industrial para oficinas.
  Geometría con patio inglés.
  Consideración de contribución de energía renovable mediante BdC.
  Contribución solar fotovoltaica.
 • PRÁCTICA TUTORADA (sobre plataforma de formación on-line)

Además, los alumnos de este curso tendrán a su disposión durante los seis meses siguientes a la celebración del mismo, un servicio de tutoría y asesoramiento a través de la plataforma de formación on-line del  curso dirigido y atendido por los profesores, donde podrán platear dudas relacionadas con la aplicación a supuestos reales de los conocimientos adquiridos.

Ponentes:
Rafael Fernández Vale. Arquitecto.
Juan José Ferreiro Oliva. Arquitecto.

Duración: 20h

Precios de matrícula:
– Matrícula ordinaria: 175 euros
– Colegiados COAG: 155 euros
– Colegiados COAG suscritos al servicio de formación: 130 euros

Fechas y lugares de celebración:

 • Vigo, 6 e 7 de julio, de 9:00 h a 14:00 h e de 15:30 h a 20:30 h
  Delegación de Vigo do Colexio de Arquitectos de Galicia.
  Doutor Cadaval, 5

Más información e inscripción en los links de cada una de las ediciones

Observaciones:
Este curso está recomendado para alumnos que ya cuenten con unos conocimientos de la materia a nivel básico.
Los alumnos deberán disponer de su ordenador portátil, con los siguientes requisitos mínimos:
-Sistema operativo: Windows XP o posterior.
-Memoria RAM: 1GB.
-Espacio disponible en HD: 500 MB.
-Adaptador de vídeo y monitor: Resolución Súper VGA (1024 x 768)
-Procesador: Intel® Centrino o equivalente o superior.

Advertencia:
La celebración del curso está condicionada a que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados para la viabilidad del mismo. En caso contrario, se comunicará la cancelación del curso y el COAG procederá a la devolución de los importes abonados.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.