Curso “Accesibilidade na edificación e no espazo público”

6 Mar 2019

Ferrol, viernes 22 de marzo

O obxectivo de este curso é ofrecer aos alumnos, a través dun enfoque práctico, unha visión global da filosofía e das esixencias en materia de accesibilidade nos diferentes ámbitos: desde a escala urbana e as intervencións no espazo público hasta a escala da edificación, tanto en obra nova como na súa aplicación ás intervencións en edificacións existentes. Para iso, analizarase  o marco legal, a súa compatibilidade coa protección do patrimonio e limitacións técnicas, a esixibilidade das condicións básicas e os axustes razoables de espazos e edificacións no marco do RDL 1/2013 sobre os dereitos de persoas con discapacidade e a súa inclusión social e a nova regulación dos informes de avaliación de edificios (e das condicións de accesibilidade) no marco da próxima Lei de Rehabilitación, Rexeneración e Renovación urbana de Galicia. 

Ponente: 
José Luis López Cousillas. Arquitecto. Xefe do Servizo de Obras de Edificación na Axencia Galega de Infraestruturas (2017-actualidade). Xefe do Servizo de Proxectos e Obras na Consellería de Política Social (2006-2017). Nese período foi vogal da Comisión Técnica de Accesibilidade e redactor dos ditames que se sometían á mesma.

Contidos:

 • PARTE I: Marco normativo
 1. Disposicións legais: Normativa de aplicación no ámbito autonómico e estatal.Ámbito de aplicación.
 • PARTE II: Accesibilidade na edificación
 1. O DB-SUA
 2. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, polo que se aproba o Texto Refundido da Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
 3. A Lei 12/2014 de accesibilidade en Galicia. O Decreto 35/2000, que desenvolve a Lei 8/97 de accesibilidade en Galicia.
 • PARTE III: As actuacións sobre edificios existentes e a compatibilidade da súa adaptación ás súas limitacións e condicionantes.
 1. O CTE. Parte I: disposicións xerais. Artigo 2 e artigo 5.
 2. O Trámite de excepción no D.35/2000 (artigo 29 e artigo 40)
 3. O Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se proba o Texto Refundido da Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Os axustes razoables obrigatorios antes do 4 de decembro de 2017.
 • PARTE IV: A nova Lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbana de Galicia.
 1. Novo marco normativo dos informes de avaliación de edificios en Galicia.
 2. A incidencia da accesibilidade no informe de avaliación de edificios.
 • PARTE V: A accesibilidade no urbanismo e no espazo público
 1. O marco legal estatal e autonómico. A orde VIV 561/2010 e o D. 35/2000.
 2. A incorporación das medidas para a adaptación gradual do espazo público: Os plans de accesibilidade.
 • PARTE VI: Exemplos prácticos

máis información e inscrición AQUÍ

……….

Curso “Accesibilidad en la edificación y en el espacio público”. Ferrol, 22 de marzo

El objetivo de este curso es ofrecer a los alumnos, a través de un enfoque práctico, una visión global de la filosofía y de las exigencias en materia de accesibilidad en los diferentes ámbitos: desde la escala urbana y las intervenciones en el espacio público asta a escala de la edificación, tanto en obra nueva cómo en su aplicación a las intervenciones en edificaciones existentes. Para eso, se analizará  el marco legal, su compatibilidad con la protección del patrimonio y limitaciones técnicas, la exigibilidad de las condiciones básicas y los ajustes razonables de espacios y edificaciones en el marco del RDL 1/2013 sobre los derechos de personas con discapacidad y su inclusión social y la nueva regulación de los informes de evaluación de edificios (y de las condiciones de accesibilidad) en el marco de la próxima Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana de Galicia. 

Ponente:
José Luis López Cousillas. Arquitecto. Jefe del Servicio de Obras de Edificación en la Axencia Galega de Infraestructuras (2017-actualidad). Jefe del Servicio de Proyectos y Obras en la Consellería de Política Social (2006-2017). En ese periodo fue vocal de la Comisión Técnica de Accesibilidad y redactor de los dictámenes que se sometían a la misma.

Contenidos

PARTE I: Marco normativo

 1. Marco normativo. Disposiciones legales. Normativa de aplicación en el ámbito autonómico y estatal. Ámbito de aplicación

PARTE II: Accesibilidad en la edificación

 1. El DB-SUA
 2. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
 3. La Ley 12/2014 de accesibilidad en Galicia. El Decreto 35/2000, que desarrolla la Ley 8/97 de accesibilidad en Galicia.

PARTE III: Las actuaciones sobre edificios existentes y la compatibilidad de su adaptación sus limitaciones y condicionantes.

 1. El CTE. Parte I: disposiciones generales. Artículo 2 y artículo 5.
 2. El Trámite de excepción en el D.35/2000 (artículo 29 y artículo 40)
 3. El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Los ajustes razonables obligatorios antes del 4 de diciembre de 2017.

PARTE IV: La nueva ley de rehabilitación y de regeneración y renovación urbana de Galicia.

 1. Nuevo marco normativo de los informes de evaluación de edificios en Galicia.
 2. La incidencia de la accesibilidad en el informe de evaluación de edificios.

PARTE V: La accesibilidad en el urbanismo y en el espacio público

 1. El marco legal estatal y autonómico. La orden VIV 561/2010 y el D. 35/2000.
 2. La incorporación de las medidas para la adaptación gradual del espacio público: Los planes de accesibilidad.

PARTE VI: Ejemplos prácticos

Más información e inscripción AQUÍ

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.