Concello de Val do Dubra: anuncio de convocatoria do procedemento para a adxudicación do contrato do servizo de asesoramento técnico urbanístico

28 Out 2016

No BOP de A Coruña do 27 de outubro (número 204) inclúese un anuncio do Concello de Val do Dubra realizando a convocatoria do procedemento negociado con publicidade e tramitación ordinaria, para a adxudicación do contrato do servizo de asesoramento técnico urbanístico do Concello de Val do Dubra.

O prego de cláusulas administrativas particulares que complementa a convocatoria, todavía non está dispoñible no perfil do contratante do referido Concello, pero dito organismo deunos traslado do mesmo, o cal pódese consultar no seguinte ENLACE Non obstante, recoméndase que se confirme o contido do prego cando se produza a súa publicación no perfil do contratante.

Prazo presentación de ofertas ou solicitudes de participación: 8 días dende a inserción do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña.

Para mais información, deberase contactar co referido Concello polo cal se indican a continuación os seus datos de contacto:

Concello de Val do Dubra
Arcai, 41 – Bembibre
15873 Val do Dubra – A Coruña
Tlf: 981 889 000
sede@valdodubra.gal

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que estando admitidos os Arquitectos para participar se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.

En el BOP de A Coruña de 27 de octubre (número 204) se incluye un anuncio del Ayuntamiento de Val do Dubra realizando la convocatoria del procedimiento negociado con publicidad y tramitación común, para la adjudicación del contrato del servicio de asesoramiento técnico urbanístico del Ayuntamiento de Val do Dubra.

El pliego de cláusulas administrativas particulares que complementa la convocatoria, todavía no está disponible en el perfil del contratante del referido Ayuntamiento, pero dicho organismos los dio traslado del mismo, por el cual se puede consultar en el siguiente ENLACE No obstante, se recomienda que se confirme el contenido del pliego cuando se produzca su publicación en el perfil del contratante.

Plazo presentación de ofertas o solicitudes de participación: 8 días desde la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña.

Para mas información, se deberá contactar con el referido Ayuntamiento por el cual se indican a continuación sus datos de contacto:

Ayuntamiento de Val do Dubra
Arcai, 41 – Bembibre
15873 Val do Dubra – A Coruña
Tlf: 981 889 000
sede@valdodubra.gal

Por último, se informa que, conforme al acuerdo adoptado por la Xunta de Gobierno en su sesión 11/2016 de 1 de septiembre, el criterio colegial en relación con convocatorias públicas de ofertas de empleo, concursos o de cualquiera otro tipo, será lo de difundir entre los colegiados aquellas en las que estando admitidos los Arquitectos para participar se consideren de especial interés, con independencia de que el Colegio proceda a revisar los términos de la convocatoria concreta, con la finalidad de interponer recursos o realizar todas las gestiones que considere oportunas para impugnar o manifestar su disconformidad con el contenido de las mismas.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.