Bolsa de emprego para unha demolición no Concello de Nigrán

12 xuñ 2017

O Concello de Nigrán solicita ao Colexio de Arquitectos de Galicia a colaboración na designación, mediante sorteo, dun colexiado/a interesado na redacción de proxecto e a dirección técnica da demolición dunha edificación sen licenza emprazada no referido termo municipal, en execución do disposto por sentencia xudicial.

OFERTA DE TRABALLO NA QUE SE SOLICITA UN ARQUITECTO/A INTERESADO/A NA REDACCIÓN DE PROXECTO DE DEMOLICIÓN E DIRECCIÓN TÉCNICA DA MESMA NO CONCELLO DE NIGRÁN

OBXECTO

O Concello de Nigrán solicita ao Colexio de Arquitectos de Galicia a colaboración na designación, mediante sorteo, dun colexiado/a interesado na redacción de proxecto e a dirección técnica da demolición dunha edificación sen licenza emprazada no referido termo municipal, en execución do disposto por sentencia xudicial.

Tanto os honorarios coma o resto de condicións contractuais serán establecidas polo Concello directamente co colexiado/a que finalmente resulte seleccionado/a e que acepte a realización do encargo. O Colexio non se responsabiliza da xestión e desenvolvemento do encargo recibido polo designado durante a súa realización nin da xestión económica co cliente.

Para calquera aclaración sobre o obxecto e as condiciones do encargo, deberase contactar coa entidade ofertante nos datos de contacto que se indican a continuación:

Persoa de contacto: Magdalena ou María del Carmen, Departamento de Urbanismo

Pza. da Constitución, 1 – 36.350 Nigrán (Pontevedra)

tlfs: 986383288 fax: 986383931

e-mail: magdalena@nigran.org

INSCRICIÓN: REQUISITOS, FORMA, ELECCIÓN E PRAZO.

Poderán inscribirse e participar no sorteo tódolos arquitectos colexiados no Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, quedando excluídos:

– Os que se encontren en situación de suspensión na súa colexiación.

– Os que non se atopen en plenitude dos seus dereitos como colexiados.

– As sociedades profesionais.

A inscrición na presente convocatoria implica a autorización ao Colexio para ceder á entidade ofertante os datos persoais dos concorrentes necesarios para poder contactar co eventual designado/a aos efectos do encargo.

Para realizar a inscrición deberase acceder ao apartado de emprego dentro del panel de servizos da web colexial, no seguinte ENLACE

Conforme ao procedemento colexial aplicado en supostos similares, o técnico será designado por sorteo entre os colexiados que dentro do prazo establecido manifesten expresamente o seu interese en concorrer a esta convocatoria. O sorteo realizarase con unha aplicación informática que utiliza o algoritmo “Fisher-Yates”, o cal xera unha permutación aleatoria sobre un conxunto finito de elementos dando como resultado un listado. Como consecuencia do sorteo establecerase unha orden de prelación entre todos os inscritos, asignándose o encargo aos dous primeiros. En caso de renuncia de calquera dos designados, procederase a ofrecer o encargo ao seguinte colexiado conforme á orde de prelación establecida.

Os colexiados interesados poderán presentar a súa solicitude ata as 23:59 horas do vindeiro xoves 15 de xuño de 2017.

Unha vez realizado o sorteo, publicarase o listado que resulte no apartado informativo da web colexial sobre a presente convocatoria.


OFERTA DE TRABAJO EN LA QUE SE SOLICITA UN ARQUITECTO/A INTERESADO/A EN LA REDACCIÓN DE PROYECTO DE DEMOLICIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA MISMA EN EL CONCELLO DE NIGRÁN

OBJETO

El Concello de Nigrán solicita al Colexio de Arquitectos la colaboración en la designación, mediante sorteo, de un colegiado/a interesado7a en la redacción de proyecto y la dirección técnica de la demolición de una edificación sin licencia emplazada en el referido término municipal, en ejecución de lo dispuesto por sentencia judicial.

Tanto lo honorarios como el resto de las condiciones contractuales serán establecidas por el Ayuntamiento directamente con el colegiado/a que finalmente resulte seleccionado y que acepte la realización del encargo. El Colexio no se responsabiliza de la gestión y desarrollo del encargo recibido por el designado durante su realización ni de la gestión económica con el cliente.

Para cualquier aclaración sobre el objeto y las condiciones del encargo, se deberá contactar con la entidad ofertante en los datos de contacto que se indica an a continuación:

Persona de contacto: Magdalena o María del Carmen, Departamento de Urbanismo

Pza. da Constitución, 1 – 36.350 Nigrán (Pontevedra)

tlfs: 986383288 fax: 986383931

e-mail: magdalena@nigran.org

INSCRIPCIÓN: REQUISITOS, FORMA, ELECCIÓN Y PLAZO

Podrán inscribirse y participar en el sorteo todos los arquitectos colegiados en el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, quedando excluidos:

  • Los que se encuentren en situación de suspensión en su colegiación.
  • Los que no se encuentren en plenitud de sus derechos como colegiados.
  • Las sociedades profesionales.

La inscripción en la presente convocatoria implica la autorización al Colexio para ceder a la entidad ofertante los datos personales de los concurrentes necesarios para poder contactar con el/la eventual designado/a a los efectos del encargo.

Para realizar la inscripción se deberá acceder al apartado de empleo dentro del panel de servicios de la web colegial, en el siguiente ENLACE

Conforme al procedimiento colegial aplicado en supuestos similares, el técnico será designado por sorteo entre los colegiados que dentro del plazo establecido manifiesten expresamente su interés en concurrir a esta convocatoria. El sorteo se realizará con una aplicación informática que utiliza el algoritmo “Fisher-Yates”, el cual genera una permutación aleatoria sobre un conjunto finito de elementos dando como resultado un listado. Como consecuencia del sorteo se establecerá un orden de prelación entre todos los inscritos, asignándose el encargo a los dos primeros. En caso de renuncia de cualquiera de los designados, se procederá a ofrecer el encargo al siguiente colegiado conforme al orden de prelación establecida.

Los colegiados interesados podrán presentar su solicitud hasta las 23:59 horas del próximo jueves 15 de junio de 2017.

Una vez realizado el sorteo, se publicará el listado que resulte en el apartado informativo de la web colegial sobre la presente convocatoria.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.