Curso sobre edificación de baixo consumo enerxético en obra nova e rehabilitación

11 Feb 2015

Vigo, do 23 de febreiro ao 5 de marzo de 2.015

Obxectivos e contido

O curso desagregarase en cinco módulos, integrados por  unidades didácticas desenvolvidas baixo un punto de vista teórico-práctico.
Exporanse os proxectos das obras a visitar dándolle un carácter de execución real á aplicación de materiais construtivos. Proponse a modo de facilitar a interpretación dos materiais construtivos a presentación de maquetas de detalle a escala 1/1 representando parte da envolvente térmica que se vai a analizar.
Durante os exemplos describiranse solucións pasivas eficientes enerxéticamente, xa que así o impón a normativa actual na aplicación do CTE e do novo DB-HEI.
A maiores na proposta exponse a visita a obras reais. Os edificios a visitar contan con altas prestacións de eficiencia enerxética resultando de gran interese as medidas pasivas (envolvente) e activas (instalacións) implementadas.
Os coñecementos adquiridos son de gran importancia aos efectos de interpretar as últimas solucións construtivas que permiten diminuír o consumo enerxético nos nosos edificios. O seu emprego en ferramentas como a CE3X permitirá enfocar dun modo coñecido os parámetros orixinais da envolvente e as súas medidas de mellora.

Módulo 1. Materiais e solucións construtivas empregadas na edificación de baixo consumo enerxético.
Módulo 2. Análise de obra real de rehabilitación de envolvente térmica de edificio para a mellora da eficiencia enerxética. Subvencionada polo idae a través do programa pareer. Mellora de dúas letras en emisións de co2. Visita a obra.
Módulo 3. Análise de obra nova real de vivenda unifamiliar de baixo consumo enerxético. Visita a obra.
Módulo 4. Análise de obra nova real de edificio terciario. Visita a obra.
Módulo 5. Análise de obra real de rehabilitación no casco vello de Vigo. Premio coag 2012.

Datas e lugares de celebración
Luns, 23 de febreiro, de 17:00 h a 20:00 h
Sala de usos múltiples da delegación do COAG en Vigo. Rúa Doutor Cadaval, 5
Martes, 24 de febreiro, de 17:00 h a 20:00 h
Sala de usos múltiples da delegación do COAG en Vigo. Rúa Doutor Cadaval, 5
Mércores, 25 de febreiro, de 17:00 h a 20:00 h
Sala de usos múltiples da delegación do COAG en Vigo. Rúa Doutor Cadaval, 5
Luns, 2 de marzo, de 17:00h a 20:00 h
Rua Abeleira Menéndez, 24, 2ºA
Martes, 3 de marzo, de 16:00 h a 18:00 h
Visita de obra
Mércores, 4 de marzo, 16:00 h a 18:00 h
Visita de obra
Xoves, 5 de marzo, de 17:00 h a 19:00 h
Visita de obra

Ponente
Alejandro Martínez García
Formador de certificación enerxética certificado polo Instituto de Diversificación e Aforro da enerxía (IDAE).
Arquitecto Técnico. Grao en Enxeñaría de Edificación. Master en Enerxía e Sustentabilidade.

Matrícula
Segundo o tipo de asistente e a subscrición ao servizo:
Matrícula ordinaria: 295 euros
Colexiados COAG: 250 euros
Colexiados COAG suscritos ao servizo de Formación: 210 euros.

*A celebración do curso está condicionada a un mínimo de 15 inscritos.

máis información e programa detaiado 

Inscricións

Curso sobre edificación de bajo consumo energético en obra nueva y rehabilitación

Vigo, del 23 de febrero al 5 de marzo de 2.015

Objetivos y contenido

El curso se desglosará en cinco módulos, integrados por unidades didácticas desarrolladas bajo un punto de vista teórico-práctico.
Se expondrán los proyectos de las obras a visitar dándole un carácter de ejecución real a la aplicación de materiales constructivos. Se proponen a modo de facilitar la interpretación de los materiales constructivos la presentación de maquetas de detalle a escala 1/1 representando parte de la envolvente térmica que se va a analizar.
Durante los ejemplos se describirán soluciones pasivas eficientes energéticamente ya que así lo impone la normativa actual en la aplicación del CTE y del nuevo DB-HE.
La mayores en la propuesta se exponen la visita a obras reales. Los edificios a visitar cuentan con altas prestaciones de eficiencia energética resultando de gran interese las medidas pasivas (envolvente) y activas (instalaciones) implementadas.
Los conocimientos adquiridos son de gran importancia a los efectos de interpretar las últimas soluciones constructivas que permiten disminuir el consumo energético nos nuestros edificios. Su empleo en herramientas como la CE3X permitirá enfocar de un modo conocido los parámetros originales de la envolvente y sus medidas de mejora.

Módulo 1. Materiales y soluciones constructivas empleadas en la edificación de bajo consumo energético.
Módulo 2. Análisis de obra real de rehabilitación de envolvente térmica de edificio para la mejora de la eficiencia energética. Subvencionada por el idae a través del programa pareer. Mejora de dos letras en emisiones de con el2. Visita la obra.
Módulo 3. Análisis de obra nueva real de vivienda unifamiliar de bajo consumo energético. Visita la obra.
Módulo 4. Análisis de obra nueva real de edificio terciario. Visita la obra.
Módulo 5. Análisis de obra real de rehabilitación en el casco vello de vigo. Premio coag 2012.

Fechas y lugares de celebración
Lunes, 23 de febrero, de 17:00 h a 20:00 h
Sala de usos múltiples de la delegación del COAG en Vigo. Rúa Doctor Cadaval, 5
Martes, 24 de febrero, de 17:00 h a 20:00 h
Sala de usos múltiples de la delegación del COAG en Vigo. Rúa Doctor Cadaval, 5
Miércoles, 25 de febrero, de 17:00 h a 20:00 h
Sala de usos múltiples de la delegación del COAG en Vigo. Rúa Doctor Cadaval, 5
Lunes, 2 de marzo, de 17:00h a 20:00 h
Rua Abeleira Menéndez, 24, 2ºA Martes,
3 de marzo, de 16:00 h a 18:00 h
Visita de obra
Miércoles, 4 de marzo, 16:00 h a 18:00 h
Visita de obra
Jueves, 5 de marzo, de 17:00 h a 19:00 h
Visita de obra

Ponente
Alejandro Martínez García
Formador de certificación energética certificado por el Instituto de Diversificación y Ahorro de la energía (IDAE).
Arquitecto Técnico. Grado en Ingeniería de Edificación. Master en Energía y Sostenibilidad.

Matrícula
Segundo el tipo de asistente y la suscripción al servicio:
Matrícula ordinaria: 295 euros
Colegiados COAG: 250 euros
Colegiados COAG suscritos al servicio de Formación: 210 euros.
*La celebración del curso está condicionada a un mínimo de 15 inscritos.

más información y programa detallado

Inscripciones

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.