Convocadas para o ano 2021 as subvencións para a adquisición de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021

3 Feb 2021

No DOG de 2 de febreiro, publícase a resolución do Instituto Galego da Vivenda e Solo pola que se convocan as axudas para a adquisición de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021 para o ano 2021.

No Boletín Oficial del Estado núm. 61, do 10 de marzo de 2018, publicouse o Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan estatal de vivenda 2018-2021, o cal prevé un programa de axudas dirixido a facilitarlles ás persoas mozas o acceso a unha vivenda en réxime de propiedade localizada nun municipio de pequeno tamaño, mediante a concesión dunha subvención directa para a súa adquisición.

O artigo 5 da citada norma atribúelles aos órganos competentes das comunidades autónomas a tramitación e resolución dos procedementos de concesión e pagamento das axudas dos distintos programas do plan, unha vez que se teña recoñecido o dereito das persoas beneficiarias a obtelas, dentro das condicións e dos límites establecidos no real decreto.

A Comunidade Autónoma de Galicia, a través do Instituto Galego da Vivenda e Solo, implantou este programa de axudas no ano 2018, co obxectivo de impulsar a adquisición de vivendas por persoas mozas en municipios de menos de cinco mil habitantes.

Esta resolución ten por obxecto convocar as subvencións citadas para a anualidade 2021; a súa tramitación axústase á Orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, pola que se regula a tramitación anticipada dos expedientes de axudas e subvencións no exercicio inmediatamente anterior ao dos orzamentos con cargo aos cales se vaian imputar os correspondentes gastos. Con este fin, no proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021, habilítanse os créditos para o financiamento destas axudas.

Enlace ao DOG.


Convocadas para el año 2021 las subvenciones para la adquisición de vivenda del Plan estatal de vivienda 2018-2021

En el DOG de 2 de febrero, se publica la resolución del Instituto Galego da Vivenda e Solo por la que se convocan las ayudas para la adquisición de vivienda del Plan estatal de vivenda 2018-2021 para el año 2021.

En el Boletín Oficial del Estado núm. 61, de 10 de marzo de 2018, se publicó el Real decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan estatal de vivienda 2018-2021, el cual prevé un programa de ayudas dirigido a facilitar a las personas jóvenes el acceso a una vivienda en régimen de propiedad localizada en un municipio de pequeño tamaño, mediante la concesión de una subvención directa para su adquisición.

El artículo 5 de la citada norma atribuye a los órganos competentes de las comunidades autónomas la tramitación y resolución de los procedimientos de concesión y pago de las ayudas de los distintos programas del plan, una vez que se haya reconocido el derecho de las personas beneficiarias a obtenerlas, dentro de las condiciones y límites establecidos en el real decreto.

La Comunidad Autónoma de Galicia, a través del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, implantó este programa de ayudas en el año 2018, con el objetivo de impulsar la adquisición de viviendas por personas jóvenes en municipios de menos de cinco mil habitantes.

Esta resolución tiene por objeto convocar las subvenciones citadas para la anualidad 2021; su tramitación se ajusta a la Orden de la Consellería de Economía y Hacienda de 11 de febrero de 1998, por la que se regula la tramitación anticipada de los expedientes de ayudas y subvenciones en el ejercicio inmediatamente anterior al de los presupuestos con cargo a los cuales se vayan a imputar los correspondientes gastos. Con este fin, en el proyecto de Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2021, se habilitan los créditos para la financiación de estas ayudas.

Enlace al DOG (castellano)

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.