Reparación de la estructura de cubierta y construcción de nueva bóveda. Rianxo

15 May 2014

Antonio Pernas Varela

Proxéctase a construción dunha nova falsa bóveda para a igrexa de San Salvador de Taragoña para substituír a anterior de medio pé de ladrillo oco dobre, recuperando para iso o material orixinal, a madeira. Ademais, repárase a estrutura de soporte da cuberta, de cerchas de madeira, co condicionante (económico) de actuar dende o interior para non tocar a cubrición.

Se proyecta la construcción de una nueva falsa bóveda para la iglesia de San Salvador de Taragoña para sustituir la anterior de medio pie de ladrillo hueco doble, recuperando para ello el material original, la madera. Además, se repara la estructura de soporte de la cubierta, de cerchas de madera, con el condicionante (económico) de actuar desde el interior para no tocar la cubrición.

Obra
Reparación de la estructura de cubierta y construcción de nueva bóveda de madera

Situación
Lugar de Taragoña. Rianxo – A Coruña – Galicia – España

Arquitectos
Antonio Pernas Varela (2254)

Colaboradores
Saúl González Casas (aparejador)

Año
2012

A nova falsa bóveda realízase mediante unhas costelas de madeira laminada de piñeiro tratada en autoclave, apoiadas en senllos dormentes da mesma madeira (é necesaria a demolición da cornixa cerámica, e a súa substitución por unha de madeira laminada podendo así igualar os niveis en ambos os dous laterais da bóveda, cousa que antes non acontecía). Estas costelas dispóñense seguindo un intereixe de 30cm. Pola cara superior destas, aparafúsase un entrepano de taboleiro microlaminado rematado en piñeiro. As características de flexibilidade deste taboleiro permiten que se adapte con facilidade ao trazado curvo da bóveda. Sobre o taboleiro microlaminado dispoñerase unha lámina impermeable transpirable tipo gore-tex. Todo o conxunto se verniza cun lasur ao 50% incoloro-castaño.

A solución construtiva proxectouse como un sistema prefabricado de pezas de igual dimensión, para traerse preparado de taller e permitir unha montaxe rápida. O proceso de montaxe da bóveda durou dous días.

La nueva falsa bóveda se realiza mediante unas costillas de madera laminada de pino tratada en autoclave, apoyadas en sendos durmientes de la misma madera (es necesaria la demolición de la cornisa cerámica, y su sustitución por una de madera laminada pudiendo así igualar los niveles en ambos laterales de la bóveda, cosa que antes no ocurría). Estas costillas se disponen siguiendo un intereje de 30cm. Por la cara superior de las mismas, se atornilla un entrepaño de tablero microlaminado acabado en pino. Las características de flexibilidad de este tablero permiten que se adapte con facilidad al trazado curvo de la bóveda. Sobre el tablero microlaminado se dispondrá una lámina impermeable transpirable tipo gore-tex. Todo el conjunto se barniza con un lasur al 50% incoloro-castaño.

La solución constructiva se proyectó como un sistema prefabricado de piezas de igual dimensión, para traerse preparado de taller y permitir un montaje rápido. El proceso de montaje de la bóveda duró dos días.

0099 nueva boveda iglesia rianxo 16

O deseño da bóveda resolve a un tempo cuestións funcionais e de mantemento. Enténdese necesario que a estrutura do falso teito sexa capaz de soportar unha sobrecarga de uso de 1kN/m2, posto que servirá como plataforma para poder rexistrar e manter a estrutura de cerchas de madeira e a cuberta. Coa solución de falso teito pechado tamén mellóranse outras cuestións de confort como o illamento térmico e acústico, e conséguese unha barreira provisional en caso dunha filtración de auga dende a cuberta. Outro aspecto que se mellora coa solución proposta é o acondicionamento acústico da nave da igrexa, multiplicando a superficie de absorción do recinto e polo tanto reducindo o tempo de reverberación e axudando a unha mellor audición.

En canto ás consideracións estéticas, a solución proposta pretende que a percepción da bóveda sexa a dun elemento continuo, pola repetición do entrevigado cun intereixe de 30cm, pero capaz de absorber as imperfeccións dimensionais e construtivas do trazado da igrexa, e de facilitar os encontros da bóveda e os muros mediante unha xunta en negativo.

El diseño de la bóveda resuelve a un tiempo cuestiones funcionales y de mantenimiento. Se entiende necesario que la estructura del falso techo sea capaz de soportar una sobrecarga de uso de 1kN/m2, puesto que servirá como plataforma para poder registrar y mantener la estructura de cerchas de madera y la cubierta. Con la solución de falso techo cerrado también se mejoran otras cuestiones de confort como el aislamiento térmico y acústico, y se consigue una barrera provisional en caso de una filtración de agua desde la cubierta. Otro aspecto que se mejora con la solución propuesta es el acondicionamiento acústico de la nave de la iglesia, multiplicando la superficie de absorción del recinto y por lo tanto reduciendo el tiempo de reverberación y ayudando a una mejor audición.

En cuanto a las consideraciones estéticas, la solución propuesta pretende que la percepción de la bóveda sea la de un elemento continuo, por la repetición del entrevigado con un intereje de 30cm, pero capaz de absorber las imperfecciones dimensionales y constructivas del trazado de la iglesia, y de facilitar los encuentros de la bóveda y los muros mediante una junta en negativo.

Dossier Técnico

memoria, planos y fotografía – Antonio Pernas Varela

0099 nueva boveda iglesia rianxo 06

Premios
2013| Candidatura XV Premios COAG. Categoría REFORMA INTERIOR (Santiago de Compostela)
2013| Obra seleccionada XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (Madrid)

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.