Recuperación do Campo da Leña. A Coruña

27 Mar 2014

Felipe Peña+Alejandro A. Blanco

O Campo da Leña é un conxunto de espazos públicos situados entre os dous barrios históricos centrais de A Coruña: a Cidade Vella e a Pescadería e paso obrigado destes a outro, popular e denso, Montealto. Actualmente nomeados como Plaza de España e de Millán Astray, está no centro deste triángulo e é utilizado intensamente tanto para paso como estancia pola xente do lugar. É, ademais destes usos cotiáns, a localización dalgunhas das festas máis concorridas e populares da cidade, como é o Entroido.

O Campo da Leña es un conjunto de espacios públicos situados entre los dos barrios históricos centrales de A Coruña: a Cidade Vella y la Pescadería y paso obligado de éstos a otro, popular y denso, Montealto. Actualmente nombrados como Plaza de España y de Millán Astray, está en el centro de este triángulo y es utilizado intensamente tanto para paso como estancia por la gente del entorno. Es, además de estos usos cotidianos, el emplazamiento de algunas de las fiestas más concurridas y populares de la ciudad, como son los Carnavales.

Obra
Recuperación do Campo da Leña. Proyecto de remodelación de la Plaza de España, Plaza de Millán Astray, Cuesta de San Agustín y Plaza del Marqués de San Martín

Situación
Campo da Leña – A Coruña – Galicia – España

Arquitectos
Felipe Peña Pereda (217)
Alejandro Álvarez Blanco (3315)

Colaboradores
Jorge Rodríguez, Cándido Couceiro, Eduardo Cruz, Óscar Freitas, Alexandre Antunes, Manuel Vence, Rosana Rivas

Año
2011

Pero o elemento urbano e formal máis determinante deste conxunto son os seis Olmos centenarios que ocupan a zona central da Plaza de España. Un grande edificio militar de 1850, o cuartel de Atocha, preside a área Leste desta praza. Nos anos corenta constrúese un edificio de vivendas que divide en dous esta gran superficie que constituía o antigo Campo da Leña.

Pero el elemento urbano y formal más determinante de este conjunto son los seis Olmos centenarios que ocupan la zona central de la Plaza de España. Un gran edificio militar de 1850, el cuartel de Atocha, preside el área Este de esta plaza. En los años cuarenta se construye un edificio de viviendas que divide en dos esta gran superficie que constituía el antiguo Campo da Leña.

0024 02

Neste proxecto recupérase esta unidade perdida con aquel nome primeiro: O Campo da Leña. Redebúxanse os seus solos con materiais pétreos e terra compactada para os usos actuais. O que identifica á praza son as árbores centenarias e estes sinais permanecen cun forte incremento das áreas peonís ao eliminar aparcadoiros e reordenar as circulacións. Protéxense e curan os grandes olmos que dan sombra en verán e luces tamizadas en inverno. Prepáranse os pavimentos de terra en escavas e parterres e mellóranse as ventilacións das raíces nos pavimentos pétreos.

En este proyecto se recupera esta unidad perdida con aquel nombre primero: O Campo da Leña. Se redibujan sus suelos con materiales pétreos y tierra compactada para los usos actuales. Lo que identifica a la plaza son los árboles centenarios y estas señas permanecen con un fuerte incremento de las áreas peatonales al eliminar aparcamientos y reordenar las circulaciones. Se protegen y curan los grandes olmos que dan sombra en verano y luces tamizadas en invierno. Se preparan los pavimentos de tierra en alcorques y parterres y se mejoran las ventilaciones de las raíces en los pavimentos pétreos.

0024 07

Ademais do coidado desta vexetación principal e fráxil buscamos recompoñer o espazo perdido pola aparición do mencionado edificio de vivendas incorporando un uso peonil prioritario para todo o conxunto que nos permite presentar de novo a gran fachada do cuartel de artillaría de 1850 -cun previsible futuro uso cultural- como un elemento arquitectónico determinante para significar civilmente a praza como un só espazo co nome, recuperado, do Campo da Leña.

Esta proposta co lema CdL2020 gaña no ano 2009 o concurso nacional de anteproxectos convocado polo Concello da Coruña.

Además del cuidado de esta vegetación principal y frágil buscamos recomponer el espacio perdido por la aparición del mencionado edificio de viviendas incorporando un uso peatonal prioritario para todo el conjunto que nos permite presentar de nuevo la gran fachada del cuartel de artillería de 1850 –con un previsible futuro uso cultural- como un elemento arquitectónico determinante para significar civilmente la plaza como un solo espacio con el nombre, recuperado, do Campo da Leña.

Esta propuesta con el lema CdL2020 gana en el año 2009 el concurso nacional de anteproyectos convocado por el Ayuntamiento de A Coruña

memoria y fotografía – Felipe Peña+ Alejandro A. Blanco

0024 09

Premios
2013| Finalista XV Premios COAG. Categoría ESPACIOS ABIERTOS PÚBLICOS (Santiago de Compostela)

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.