Concello de Punxín | Convocatoria para contratación dun asesor urbanístico

13 Ene 2020

No BOP Ourense de 11 de xaneiro, aparece a Convocatoria para contratación dun asesor urbanístico en réxime laboral temporal no Concello de Punxín.

Por resolución da Alcaldía n.º 2020/0001, con data 08.01.2020, aprobouse a contratación da praza denominada asesor urbanístico, en réxime laboral temporal, polo sistema de concurso de méritos.

Na sede electrónica [http://punxin.sedelectronica.gal] e, no taboleiro de anuncios, aparecen publicadas integramente as bases que deben rexer a convocatoria para a contratación da praza.

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días hábiles contados desde o día seguinte á publicación deste anuncio.

Os sucesivos anuncios desta convocatoria cando procedan, de conformidade coas bases, publicaranse na sede electrónica deste concello [http://punxin.sedelectronica.gal] e no taboleiro de anuncios

Infórmase que, segundo acordo de Xunta de Goberno, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os arquitectos para participar, considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.


Concello de Punxín | Convocatoria para contratación de un asesor urbanístico

En el BOP Ourense de 11 de enero, aparece la Convocatoria para contratación de un asesor urbanístico en régimen laboral temporal en el Concello de Punxín.

Por resolución de la Alcaldía n.º 2020/0001 con fecha 08.01.2020, se aprobó la contratación de la plaza denominada asesor urbanístico, en régimen laboral temporal, por el sistema de concurso de méritos.

En la sede electrónica [http://punxin.sedelectronica.gal] y en el tablón de anuncios, aparecen íntegramente publicadas las bases que han de regir la convocatoria para la contratación de la plaza.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en la sede electrónica de este ayuntamiento [http://punxin.sedelectronica.gal] y en el tablón de anuncios.

Se informa que, según acuerdo de Junta de Gobierno, el criterio colegial en relación con convocatorias públicas de ofertas de empleo, concursos o de cualquier otro tipo, será el de difundir entre los colegiados aquellas en las que, estando admitidos los arquitectos para participar, se consideren de especial interés, con independencia de que el Colegio proceda a revisar los términos de la convocatoria concreta, con la finalidad de interponer recursos o realizar todas las gestiones que considere oportunas para impugnar o manifestar su disconformidad con el contenido de las mismas.

 

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.