Curso intensivo de valoracións urbanísiticas

18 Nov 2014

Curso Intensivo en valoracións Urbanísticas e análise da Lei do Suelo 2/2008 e o seu desenvolvemento regulamentario  RD 1492/2011. As novidades da Lei 8/2003 de Rehabilitación, Rexeneración e Renovación Urbanas

Arquitasa, Sociedade de Tasaciones dos Colexios de Arquitectos de España S.A., organiza este curso está dirixido a Arquitectos e outros técnicos habilitados para a dirección e xestión de actividades de Urbanización e transformación urbana, valoración de solos, edificacións de todo tipo, explotacións agrarias e que queiran introducirse nas Valoracións Urbanísticas de todo tipo de solos, como actividade laboral. Así mesmo diríxese a Técnicos da Administración, peritos e outros profesionais que pola súa actividade deben manterse ao día nos criterios de Tasación fronte a todo tipo de expedientes, expropiacións, Informes de Tasación, etc. de valoracións Urbanísticas.A súa carga lectiva concentrarase en varios aspectos:
· Explicación, matización e aplicación da Lei do Solo e o seu desenvolvemento regulamentario en plena vixencia. As novidades que introduce a recente L.R.R.R.U. (rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas) no novo concepto do crecemento das cidades cara a en interior.
· Realización de exercicios de Valoración e Tasación de Solos en distintos reximes, situacións básicas e con distintas finalidades incluidas no seu ámbito de aplicación.
· As posibles interpretacións das leis de aplicación tamizadas polo seu entendemento desde a posta en valor dos conceptos manexados no espírito da redacción da lexislación.
Este curso pretende reducir a posibilidade de interpretacións que xerou a citada Lei e proporcionar así unha serie de criterios aos profesionais da tasación así como ao resto de profesionais implicados en asuntos que requiran do coñecemento e aplicación da lexislación estatal vixente, que lles permita abordar cada caso cunha visión técnica moito máis ampla da realidade. Todo eles sempre desde as dúas perspectivas que inevitablemente deron, seguen dando e darán diferentes puntos de vista: A Administración expropiante e o administrado expropiado.
No curso trabállanse varios exemplos de situacións e circunstancias específicas de solo que se integran na listaxe de posibles casos de valoración incluidos nos conceptos, definicións e modificacións substanciais introducidas na nova lexislación estatal.
A realización deste curso resulta de elevado interese para todos os profesionais que pola súa experiencia e/ou formación son coñecedores dos sistemas e procedementos da Tasación e buscan perfeccionar e unificar criterios fronte a situacións de Tasación de solo de todo tipo.

Descrición:
Estrutúrase o curso nos seguintes apartados:
· Estudar a LS 2/2008 e o seu regulamento de desenvolvemento RD 1492/2011 a efectos de Urbanizar e de Valorar o chan que forme parte da devandita actuación.
· Explicar a metodoloxía propia das Valoracións Urbanísticas baixo cada unha das posibles lexislacións vixentes en materia de solo.
· Realizar exemplos prácticos con datos reais para tasación de solo.

Ponentes:
José M. Martínez Iranzo. Arquitecto e A.P.I. Experto en valoracións urbanísticas, inmobiliarias e dictames periciais.
Alberto Alegret Burgues. Doutor Arquitecto. Experto en valoracións urbanísticas, inmobiliarias e dictames periciais.

Lugar de celebración:
Delegación de A Coruña do Colexio de Arquitectos
Sala de Arquitectura. Federico Tapia, 62, 15.005 A Coruña

Datas e horarios:
Venres 12 de decembro: de 9:00h a 14:30 h   e   de 16:30 a 20:30 h
Sábado 13 de decembro: de 9:00h a 14:30 h

máis información e inscricions aquí

Curso Intensivo en valoraciones Urbanísticas y análisis de la Ley del Suelo 2/2008 y su desarrollo reglamentario RD 1492/2011. Las novedades de la Ley 8/2003 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas

Arquitasa, Sociedad de Tasaciones de los Colegios de Arquitectos de España S.A., organiza este curso a Arquitectos y otros técnicos habilitados para la dirección y gestión de actividades de Urbanización y transformación urbana, valoración de suelos, edificaciones de todo tipo, explotaciones agrarias y que quieran introducirse en las Valoraciones Urbanísticas de todo tipo de Suelos, como actividad laboral. Así mismo se dirige a Técnicos de la Administración, peritos y otros profesionales que por su actividad deben mantenerse al día en los criterios de Tasación frente a todo tipo de expedientes, expropiaciones, Informes de Tasación, etc. 

Su carga lectiva se concentra en los siguientes aspectos:

· Explicación, matización y aplicación de la Ley del Suelo y su desarrollo reglamentario en plena vigencia. Las novedades que introduce la reciente L.R.R.R.U. (rehabilitación, regeneración y renovación urbanas) en el nuevo concepto del crecimiento de las ciudades hacia en interior.
· Realización de ejercicios de Valoración y Tasación de Suelos en distintos regímenes, situaciones básicas y con distintas finalidades incluidas en su ámbito de aplicación.
· Las posibles interpretaciones de las leyes de aplicación tamizadas por su entendimiento desde la puesta en valor de los conceptos manejados en el espíritu de la redacción de la legislación.

Este curso pretende reducir la posibilidad de interpretaciones que ha generado la citada Ley y proporcionar así una serie de criterios a los profesionales de la tasación así como al resto de profesionales implicados en asuntos que requieran del conocimiento y aplicación de la legislación estatal vigente, que les permita abordar cada caso con una visión técnica
mucho más amplia de la realidad. Todo ellos siempre desde las dos perspectivas que inevitablemente han dado, siguen dando y darán diferentes puntos de vista: La Administración expropiante y el administrado expropiado.
En el curso se trabajan varios ejemplos de situaciones y circunstancias específicas de suelo que se integran en el listado de posibles casos de valoración incluidos en los conceptos, definiciones y modificaciones sustanciales introducidas en la nueva legislación estatal.
La realización de este curso resulta de elevado interés para todos los profesionales que por su experiencia y/o formación son conocedores de los sistemas y procedimientos de la Tasación y buscan perfeccionar y unificar criterios frente a situaciones de Tasación de suelos de todo tipo

Descripción:
Se estructura el curso en los siguientes apartados:
· Estudiar la LS 2/2008 y su reglamento de desarrollo RD 1492/2011 a efectos de Urbanizar y de Valorar el suelo que forme parte de dicha actuación.
· Explicar la metodología propia de las Valoraciones Urbanísticas bajo cada una de las posibles legislaciones vigentes en materia de suelo.
· Realizar ejemplos prácticos con datos reales para tasación de suelo.

Ponentes:
José M. Martínez Iranzo. Arquitecto y A.P.I. Experto en valoraciones urbanísticas, inmobiliarias y dictámenes periciales.
Alberto Alegret Burgues. Doctor Arquitecto. Experto en valoraciones urbanísticas, inmobiliarias y dictámenes periciales.

Lugar de celebración:
Delegación de A Coruña del Colexio de Arquitectos.
Sala de Arquitectura. Federico Tapia, 62, 15.005 A Coruña

Fechas y horarios:
Viernes 27 de xunio: de 9:00h a 14:30 h  y   de 16:30 a 20:30 h.
Sábado 28 de xunio: de 9:00h a 14:30 h

más información e inscripciones aquí

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.