Curso Informe de Avaliación de edificios. Ferrol, 9 de xullo de 2014

2 Jul 2014

Dende a delegación de Ferrol do COAG convócase este curso co fin coñecer o marco normativo, os criterios, procedementos e responsabilidades que como arquitectos teremos na elaboración de Informes de Avaliación de Edificios, ademais de ofrecer unha visión práctica sobre a casuística e patoloxías propias nos edificios do Concello de Ferrol.

Obxectivos:
O 17 de marzo de 2014 o Excmo. Concello de Ferrol publica o Bando de Inspección Técnica de Edificacións do ano 2014 no que dispón o procedemento e os prazos para a realización do Informe de Avaliación de Edificios (IEE) das edificacións emprazadas no termo  municipal de Ferrol, segundo o modelo do Anexo II do Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, e en cumprimento do establecido na Lei 8/2013, de 26 de xuño, de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas.
De acordo á normativa, deberá realizarse a inspección técnica a aqueles edificios de tipoloxía residencial de vivenda colectiva cunha antigüidade superior a 50 anos e para aqueles cuxos titulares pretendan acollerse a axudas públicas co obxectivo de acometer obras de conservación, accesibilidade ou eficiencia enerxética, que se atopen catalogados ou emprazados en conxuntos declarados ou incluídos nas áreas de rehabilitación integral (Barrios de Ferrol Lanuxe, A Magdalena, A Graña e Esteiro) con independencia de cal sexa a súa cualificación do chan e do seu uso, excepto aquelas sometidas a expediente contraditorio de ruína e as declaradas en ruína.

Programa:
16.30 horas – Marco Normativo e Procedemento Administrativo.
– Aspecto Práctico e Adecuación á Lei.
– Ponente: Ignacio Soto González | Arquitecto

18.30 horas – Descanso.

18.45 horas – Responsabilidades.
– Relator: José Anxo Hermo Túñez | Arquitecto

19.45 horas – Descanso.

20.00 horas – Casuística e patoloxía en edificios históricos de Ferrol. Visión Práctica.
– Ponentes: Ignacio Mendizábal Ferreiro e  Ana Recuna Carrasco | Arquitectos da Oficina de Rehabilitación de Ferrol

21.30 horas – Final do curso.

Data e lugar de celebración:
Mércores 9 de Xullo de 2014 de 16.30 a 21.30 horas
Delegación de Ferrol do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
c/Real 14-16, Ferrol

Matrícula:
Segundo o tipo de asistente e a subscrición ao servizo:
Colexiados COAG: 45 €
Colexiados COAG con subscrición ao servizo de formación : 33,75 € (1)
Outros profesionais: 70,00€

Máis información e inscricións aquí

Cuso Informe de Evaluación de Edificios (IEE). Ferrol, 9 de julio de 2.014

Desde la delegación de Ferrol del COAG se convoca este curso con el fin conocer el marco normativo, los criterios, procedimientos y responsabilidades que como arquitectos tendremos en la elaboración de Informes de Evaluación de Edificios, además de ofrecer una visión práctica sobre la casuística y patologías propias en los edificios del Concello de Ferrol.

Objetivos:
El 17 de marzo de 2014 el Excmo. Concello de Ferrol publica el Bando de Inspección Técnica de Edificacións do ano 2014 en el que dispone el procedimiento y los plazos para la realización del Informe de Evaluación de Edificios (IEE) de las edificaciones emplazadas en el Término Municipal de Ferrol, según el modelo del Anexo II del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, y en cumplimiento de lo  establecido en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
De acuerdo a la normativa, deberá realizarse la inspección técnica a aquellos edificios de tipología residencial de vivienda colectiva con una antigüedad superior a 50 años y para aquellos cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas con el objetivo de acometer obras de conservación, accesibilidad o eficiencia energética, que se encuentren catalogados o emplazados en conjuntos declarados o incluidos en las áreas de rehabilitación integral (Barrios de Ferrol Vello, A Magdalena, A Graña y Esteiro) con independencia de cual sea su calificación del suelo y de su uso, excepto aquellas sometidas a expediente contradictorio de ruina y las declaradas en ruina.

Programa:
16.30 horas – Marco Normativo y Procedimiento Administrativo.
– Aspecto Práctico y Adecuación a la Ley.
– Ponente: Ignacio Soto González | Arquitecto

18.30 horas – Descanso.

18.45 horas – Responsabilidades.
– Ponente: José Ángel Hermo Túñez | Arquitecto

19.45 horas – Descanso.

20.00 horas – Casuística y patología en edificios históricos de Ferrol. Visión Práctica.
– Ponentes: Ignacio Mendizábal Herrero – Ana Recuna Carrasco | Arquitectos de la Oficina de Rehabilitación de Ferrol

21.30 horas – Final del curso.

Fecha y lugar de celebración:
Miércoles 9 de Julio de 2014 de 16.30 a 21.30 horas

Delegación de Ferrol del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia
c/Real 14-16, Ferrol

Matrícula:
Según el tipo de asistente y la suscripción al servicio:
Colegiados COAG: 45 €
Colegiados COAG con subscrición al servicio de formación : 33,75 € (1)
Outros profesionais: 70,00€

(1) Importe con suscripción al Servicio de Formación (descuento del 25%)

Más información e inscripciones aquí

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.