Triálogos de Arquitectura. Delegación de Pontevedra

4 May 2015

Co fin de achegar a figura do arquitecto aos cidadáns e xerar á vez un diálogo e contraste de opinións entre profesionais con diferentes modos de ver e entender a arquitectura, a Delegación de Pontevedra organiza o segundo ciclo de conferencias» Triálogos de arquitectura». O primeiro realizouse en maio de 2012, e tivo como temática a vivenda de nova construción.
«Triálogo: conversación a través do logos entre tres …»

Estas conversacións, a tres bandas, porán de relevo a obra de tres arquitectos, de xeracións diferentes, cun tema común de actuación, nesta ocasión, o da REHABILITACIÓN Ou REFORMA en obras de promoción privada.
Cada un dos profesionais participantes mostrará, dúas obras, as cales poderán estar construídas ó só en fase de proxecto. O tempo destinado a cada un será de 20 minutos (10 minutos por obra). O COAG facilitará un proxector, computador portátil e pantalla para a súa exposición, aínda que se abre a exposición á orixinalidade de cada un dos autores.
Unha vez realizadas as exposicións procederase a un debate ó faladoiro no que poderán participar coas súas preguntas e reflexións os propios asistentes ás charlas, así como o propios promotores das obras, que tamén poderán achegar a súa experiencia e punto de vista.

Participación:
Para poder participar como relator, a Delegación en Pontevedra convida a todos os seus colexiados a enviar un pequeno dossier consistente nun máximo de cinco A4, cos seguintes datos:
Primeira páxina: Datos persoais (idade, ano terminación estudos, etc..) así como pequeno texto que explique a motivación a participar.
O resto de A4 empregaranse en mostrar as dúas obras a expor coa información gráfica que considere el/os arquitectos.
A convocatoria para as charlas irase realizando e comunicando, conforme se vaian completando ternas de arquitectos ou estudos que respondan, preferiblemente, ás seguintes xeracións, un arquitecto con 6 ó menos anos de profesión, outro cunha experiencia profesional de 6 á 20 anos de profesión e outro último con máis de 20 anos de profesión, e segundo a dispoñibilidade de sala na Casa das Campás, en Pontevedra.
As charlas desenvolveríanse durante os meses de Marzo, Abril e/ou Maio.
O Colexio resérvase o dereito a modificar as condicións en canto a grupos xeracionais unha vez entregadas e revisadas as solicitudes e en función da participación de cada grupo de idade.

Condicións para a participación:
Todos os arquitectos que desexen participar deberán figurar como colexiados da Delegación de Pontevedra á hora de finalización do prazo de presentación da solicitude de participación.
Aínda que a participación é individual, tamén é posible a participación de parellas ó grupos de arquitectos que traballen de forma conxunta nas obras presentadas. Neste caso polo menos un dos integrantes do grupo deberá ser colexiado da Delegación de Pontevedra. O grupo de idade co que participará un grupo, determinarase tomando a idade do integrante máis veterano.
Cada arquitecto ou estudo de arquitectura, participa de modo individual. Será o Colexio quen agrupe posteriormente a cada un dos participantes nunha ou outra terna.

Presentación
As solicitudes de participación hanse de entregar en formato pdf, vía mail á dirección de xd.pontevedra@coag.es
No asunto hase de indicar: Solicitude Participación Triálogos de Arquitectura
CONSULTAS: xd.pontevedra@coag.es
A Xunta Directiva da delegación de Pontevedra do COAG
Mais información aquí

………

TRIÁLOGOS DE ARQUITECTURA. DELEGACIÓN DE PONTEVEDRA

Con el fin de acercar la figura del arquitecto a los ciudadanos y generar a la vez un diálogo y contraste de opiniones entre profesionales con diferentes modos de ver y entender la arquitectura, la Delegación de Pontevedra organiza el segundo ciclo de conferencias “Triálogos de arquitectura”. El primero se realizó en mayo de 2012, y tuvo como temática la vivienda de nueva construcción.

“Triálogo: conversación a través del logos entre tres …”

Estas conversaciones, a tres bandas, pondrán de relieve la obra de tres arquitectos, de generaciones diferentes, con un tema común de actuación, en esta ocasión, el de la REHABILITACIÓN O REFORMA en obras de promoción privada.
Cada uno de los profesionales participantes mostrará, dos obras, las cuales podrán estar construidas ó sólo en fase de proyecto. El tiempo destinado a cada uno será de 20 minutos (10 minutos por obra). El COAG facilitará un proyector, ordenador portátil y pantalla para su exposición, aunque se abre la exposición a la originalidad de cada uno de los autores.
Una vez realizadas las exposiciones se procederá a un debate ó tertulia en el que podrán participar con sus preguntas y reflexiones los propios asistentes a las charlas, así como lo propios promotores de las obras, que también podrán aportar su experiencia y punto de vista.

Participación:
Para poder participar como ponente, la Delegación en Pontevedra invita a todos sus colegiados a enviar un pequeño dossier consistente en un máximo de cinco A4, con los siguientes datos:
Primera página: Datos personales (edad, año terminación estudios, etc..) así como pequeño texto que explique la motivación a participar.
El resto de A4 se emplearán en mostrar las dos obras a exponer con la información gráfica que considere él/los arquitectos.
La convocatoria para las charlas se irá realizando y comunicando, conforme se vayan completando ternas de arquitectos o estudios que respondan, preferiblemente, a las siguientes generaciones, un arquitecto con 6 ó menos años de profesión, otro con una experiencia profesional de 6 á 20 años de profesión y otro último con más de 20 años de profesión, y según la disponibilidad de sala en la Casa de As Campás, en Pontevedra.
Las charlas se desarrollarían durante los meses de Marzo, Abril y/o Mayo.
El Colegio se reserva el derecho a modificar las condiciones en cuanto a grupos generacionales una vez entregadas y revisadas las solicitudes y en función de la participación de cada grupo de edad.

Condiciones para la participación:
Todos los arquitectos que deseen participar deberán figurar como colegiados de la Delegación de Pontevedra a la hora de finalización del plazo de presentación de la solicitud de participación.
Aunque la participación es individual, también es posible la participación de parejas ó grupos de arquitectos que trabajen de forma conjunta en las obras presentadas. En este caso al menos uno de los integrantes del grupo deberá ser colegiado de la Delegación de Pontevedra. El grupo de edad con el que participará un grupo, se determinará tomando la edad del integrante más veterano.
Cada arquitecto o estudio de arquitectura, participa de modo individual. Será el Colegio quien agrupe posteriormente a cada uno de los participantes en una u otra terna.

Presentación
Las solicitudes de participación se han de entregar en formato pdf, vía mail a la dirección de xd.pontevedra@coag.es
En el asunto se ha de indicar: “Solicitud Participación Triálogos de Arquitectura”.
CONSULTAS: xd.pontevedra@coag.es
La Xunta Directiva de la delegación de Pontevedra del COAG

Mas información aquí

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.