Concurso de proxectos, anónimo con intervención de Xurado, mediante procedemento aberto nunha fase a nivel de anteproxecto, co fin de seleccionar as mellores propostas para a remodelación dos terreos que ocupa o porto de Portonovo e o seu entorno no concello de Sanxenxo.

idioma]   Castellano | Galego


Entidade adxudicadora

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Portos de Galicia e Concello de Sanxenxo
b) Dependencia que tramita o expediente: Entidad Pública Empresarial Portos de Galicia
d) Número do expediente:

Obxecto do Concurso

O obxecto do concurso é a ordenación e proposta de mellora con criterios de unicidade, do ámbito que conforma o actual porto de Portonovo. Así como a ordenación e mellora da súa contorna e, no seu caso, posible recheo, segundo a delimitación proposta que se concreta nas bases.

Este concurso de ideas, ademais de mellorar a actividade económica portuaria, pretende lograr unha profunda reflexión sobre a relación da do porto de Portonovo co seu núcleo urbano do mesmo nome. As necesidades para satisfacer son as descritas nos diferentes apartados do prego técnico, sendo o fin do presente concurso seleccionar a mellor proposta de remodelación e, no seu caso, ampliación dos terreos que ocupa o porto.

Establécese un limitado número de condicionantes e limitacións nas bases e pregos deste concurso para dar aos participantes a maior liberdade posible, co obxecto de facilitar durante o concurso a libre expresión de formulacións de intervención e urbanísticos orixinais, os cales poderán mesmo avanzar solucións programáticas e construtivas acordes a este tipo de intervención, sempre no marco da maior eficiencia na utilización nos recursos e configuración parcelaria e edificatoria existente, dando por feito que para a construción da proposta gañadora será necesario modificar o actual PUEP e no seu caso a vixente PXOM municipal.

As actuacións propostas polo concursante NON contan cun orzamento máximo orientativo. O orzamento estimado máximo da actuación, será a determinar en cada proposta polo concursante, vinculado á fase ou fases e programa de actuación que se propoña, de acordo aos anteriores conceptos, os cales son orientativos.

Na estimación económica que realicen os concursantes, en euros, deberase determinar tanto o Orzamento de Execución Material ( PEM), como o de Contrata ( PC), o cal estará formado polo PEM, máis o 13% de GG e 6% BI e o 21% de IVE/IVE.

Destinatarios do concurso

De acordo co obxecto do concurso, e dentro das competencias, estudos e coñecementos profesionais recoñecidos, poderán concorrer ao presente concurso:

 • Equipos multidisciplinares con profesionais con competencias na materia (arquitectos e enxeñeiros de camiños canles e portos), de ordenación, construción e deseño portuario, de ordenación urbanística, ambiental, e no deseño de edificacións segundo establece a Lei 38/1999 de ordenación da edificación que formen equipos baixo a dirección destes, persoas físicas, xurídicas e UTEs, así como os requisitos dos concursantes, como son solvencia técnica, económica e financeira. En todos os equipos terá que haber como mínimo un Arquitecto e un Enxeñeiro de Camiños. Estes deberán ter plena capacidade de obrar e que non se atopen incursos nas prohibicións e incompatibilidades para contratar coa Administración segundo a normativa vixente, que acrediten a súa solvencia económica e financeira e técnica ou profesional na forma prevista nas bases do concurso.
 • No caso de persoas xurídicas o obxecto do concurso haberá de estar comprendido dentro dos fins sociais, obxecto ou ámbito de actividade que, a teor dos seus estatutos ou regras fundacionais, sexanlles propios e a proposta presentada estea redactada por un técnico, ou equipo multidisciplinar baixo a dirección e responsabilidade de técnicos con competencia profesional ao caso.
 • Admítese tamén a participación de agrupacións de profesionais ou empresas de técnicos competentes que adopten a forma de UTE (Unión Temporal de empresas ou profesionais) segundo resulta do artigo 69 dá LCSP. Neste caso deberán achegar un compromiso de unión que manterán durante a vixencia do concurso, con designación da persoa que asumirá a representación fronte Portos de Galicia e concello de Sanxenxo. Deberán indicar tamén os nomes e circunstancias dos empresarios que a subscriban, a participación de cada un deles e que asumen o compromiso de constituírse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarios (art. 69 LCSP e 24 do RGLCAP). Presentarán tamén a designación dun representante ou apoderado único da unión con poder suficiente para exercer os dereitos e cumprir as obrigacións que do contrato derívense ata a súa extinción, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar as empresas para cobranzas e pagos de contía significativa.
 • As persoas físicas e xurídicas de Estados non pertencentes á Unión Europea deberán cumprir as esixencias previstas nos artigos 68 e 84.3 LCSP e no artigo 10 do Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas. Así, as persoas físicas ou xurídicas de Estados non pertencentes á Unión Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo deberán xustificar mediante informe que o Estado de procedencia da empresa estranxeira admite á súa vez a participación de empresas españolas na contratación cos entes do sector público asimilables aos enumerados no artigo 3, en forma substancialmente análoga. Devandito informe será elaborado pola correspondente Oficina Económica e Comercial de España no exterior e acompañarase á documentación que se presente.

Cada participante só poderá formar parte dun único equipo, ben sexa como titular ou como colaborador, e só poderá presentar unha única proposta para cada praza, sendo o incumprimento deste punto motivo de descualificación de todas as propostas nas que participe.

Garantías exixidas:

Provisional: non se exixe.
Definitiva: non se exixe.

Forma de presentación

Os traballos presentaranse baixo LEMA , que deberá figurar en todolos documentos de maneira que estos se manteñan anónimos ata que se produza a adxudicación dos premios.

Premios

Gañador do concurso e Primeiro premio: 25.000 €
Segundo premio: 10.000 €
Terceiro premio: 5.000 €

O importe destes premios inclúe o 21% de IVE.

O Xurado poderá acordar a mención de cuantos proxectos considere merecedores de tal distinción, sen contía económica.

O xurado poderá deixar deserto algún dos premios.

O primeiro premio non conleva a adxudicación inmediata do contrato de servizos para a redacción do proxecto completo e dirección facultativa da obra. Podendo nun proceso posterior serlle contratada, cando houbese consignación orzamentaria para iso. Neste caso, a contía do premio si se considerará unha entrega a conta dos honorarios do mesmo.

Xurado

Presidenta:

 • A Presidenta da EPE Portos de Galicia, ou persoa en quen delegue.

Vogais:

 • O Sr. Alcalde do Excmo. Concello de Sanxenxo, ou persoa en quen delegue
 • O Arquitecto municipal do Concello de Sanxenxo.
 • Un Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos designado por Portos de Galicia
 • Un representante enxeñeiro de Camiños Canles e Portos, designado polo Colexio de Enxeñeiro de Camiños Canles e Portos de Galicia
 • Un representante arquitecto, designado polo Colexio de Arquitectos de Galicia
 • Un representante designado pola Consellería da Xunta competente en materia de Urbanismo.

A identidade dos membros do xurado será publicada no perfil do contratante de conformidade co establecido na LCSP.

Secretari0:

 • O Xefe do Departamento de Secretaría xeral e Asesoría Xurídica de Portos de Galicia, e como suplente o Xefe de División Xurídica de Portos de Galicia, actuará como secretario, con voz e sen voto, o

Prazo

Outorgarase un prazo mínimo de setenta e cinco días naturais para a presentación das propostas técnicas contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio de licitación do contrato no perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), co fin de garantir que os concursantes dispoñen de tempo suficiente para a elaboración das súas propostas.

Presentación

A documentación entregarase nos rexistros administrativo do Concello de Sanxenxo (provincia Pontevedra), da seguinte forma:

 • En man, en horario de apertura do Rexistro Municipal do concello de Sanxenxo, ata as 13:00 horas, na dirección indicada no punto 04 das bases; (en tal caso entregarase cumprimentando o anexo 3 destas bases). O horario do rexistro será consignado no anuncio de licitación.
 • Por correo segundo o disposto no art. 80.4 do Real Decreto 1098/2001 polo que se aproba o Regulamento Xeral segundo o cal, cando a documentación envíese por correo deberase:
  • Xustificar a data de imposición do envío na oficina de Correos e,
  • Anunciar ao órgano de contratación a remisión da oferta mediante télex, fax, correo electrónico ou telegrama no mesmo de secretaria.presidente.portos@xunta.gal con indicación do lema da proposta. Este aviso deberá facerse de maneira que se identifique unicamente o lema da proposta e non permita coñecer a identidade da persoa que realiza o envío.
  • Sen a concorrencia de ambos os requisitos non será admitida a documentación se é recibida polo órgano de contratación posterioridade á data e hora da terminación do prazo sinalado no anuncio. Transcorridos, con todo, dez días seguintes á indicada data sen recibirse a documentación, esta non será admitida en ningún caso.
 • Ou mensaxería nas mesmas condicións que o envío por correo.

Os paquetes deberán ser enviados libres de cargas ou reembolso de ningún tipo. Nin o organismo convocante nin a Secretaría do concurso asumirán custos nin trámites de ningún tipo en concepto de aduanas, mensaxería ou similares, e non aceptarán por tanto envíos que cheguen nesas condicións.

Non será admitida ningunha proposta que non fose formalizada nos termos establecidos, tanto en relación á documentación como ao prazo e forma de entrega.

Visitas

Portos de Galicia e o concello de Sanxenxo poderán organizar unha visita guiada ao ámbito de actuación para coñecer a problemática existente, así como os posibles condicionantes e valores a conservar e potenciar. De celebrarse, comunicarase oportunamente no perfil do contratante.

Documentación

(Esta documentación poderá completarse ó longo do tempo)

Obtención da documentación e información

(A incluir cando se licite o concurso)

Consultas

Actas

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.