Recursos

O Concello de Cangas comunica a Resolución desestimatoria do recurso de resposición presentado polo COAG en impugnación das condicións do Contrato de menor (cm22/71) do Concello de Cangas para a contratación do servizo de redacción do proxecto de obra «Rehabilitación das Vivendas Sociais de Nazaret», en defensa das competencias profesionais

Para máis información premer   O concello na súa resolución recoñece que cometeu un erro e que o COAG tiña razón no seu recurso ao alegar a competencia exclusiva dos Arquitectos para un proxecto de rehabilitación dun edificio residencia. Non obstante, o concello...

read more

O COAG presenta recurso de reposición en impugnación da resolución da alcaldía do Concello de Moaña pola que se aprobaron as bases específicas reguladoras do procedemento selectivo para a provisión definitiva de prazas vacantes incluídas na oferta de emprego público do ano 2018 do Concello de Moaña no que respecta á praza de arquitecto/a (1 praza)

Máis información. Os principais motivos de impugnación foron: I.- A BAREMACIÓN DO PROCESO SELECTIVO (CONCURSO-OPOSICIÓN): ABSOLUTA INDETERMINACIÓN E CONFUSIÓN DOS TERMOS DA CONVOCATORIA; TOTAL INSEGURIDADE XURÍDICA. A suma das puntuacións máximas dos méritos que se...

read more

O Xdo. Contencioso-Administrativo, 1 de Lugo declara a firmeza da sentenza acaída no Procedemento Ordinario 46/2020 tramitado ante o Xdo. Contencioso-Administrativo, 1 de Lugo en relación co recurso interposto polo Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiños contra a Licitación e Pregos das Cláusulas Administrativas Particulares e Prescricións Técnicas da Contratación do Servizo de Asesoramento técnica Urbanístico; Acordo, de 12/12/2019, da Xunta de Goberno Local do Concello do Saviñao, no que o COAG compareceu como parte e actuou como codemandado xunto co concello do Saviñao en defensa das competencias da profesión

Antecedentes do procedimento xudicial: O concello do Saviñao licitou o contrato de servizos de asesoramento técnico urbanístico. A cláusula 11 do prego de cláusulas administrativas particulares, relativo á solvencia técnica, entre os requisitos esixidos indicaba que...

read more

A Conselleria de Facenda e Administración Pública desestima os recurso de reposición formulados polo COAG contra a Resolución de o 16 de decembro de 2021 pola que se convoca o proceso selectivo de acceso libre para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñaría, especialidades de enxeñaría agronómica, enxeñaría de montes e enxeñaría industrial; escala de ciencias, especialidade de química, e escala e arquitectos (DOG Núm. 241, do 17 de decembro) e contra a Resolución de o 16 de decembro de 2021 pola que se convoca o proceso selectivo de estabilización para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñaría, especialidades de enxeñaría agronómica, enxeñaría de montes e enxeñaría industrial; escala de ciencias, especialidade de química, e escala e arquitectos (DOG Núm. 241, do 17 de decembro).

Enlace ás resolucións (COLEGIO ARQUITECTOS A1 LIBRE, COLEGIO DE ARQUITECTOS A1 ESTABILIZACIÓN). Noticia dos recursos presentados no seu día: ENLACE 

read more

El COAG impugnó las siguientes 5 licitaciones del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para la adjudicación de 5 contratos de servicios de redacción de proyectos y dirección de obras de edificios de viviendas de promoción pública, garajes, trasteros y locales

Redacción de proyecto y dirección de obra para la construcción de un edificio para 40 viviendas de promoción pública (VPP), garajes, trasteros y locales, en la Parcela z-13 del Sector 10 del Parque Ofimático de A Coruña. Expediente: C-2021/010_RP+DO. Redacción de...

read more

La Sección de admisión de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo inadmite el Recurso de Casación (nº 3112/2021) del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia contra la Sentencia 45/2021 de 9 de febrero dictada por la Sala de lo contencioso administrativo, Sección 3 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el Procedimiento Ordinario 7198/2020 que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el COAG contra la resolución de la Consellería de Infraestructuras y Movilidad de 29/01/2020 que desestimó el recurso de reposición contra los pliegos y la licitación del expediente de contratación del servicio para la redacción del proyecto básico para urbanización de una plaza pública en la parcela de la actual Estación de Autobuses de Lugo

La Sala ha acordado la inadmisión en virtud del artículo 90.4.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), afirmando "por no ser relevante y determinante del fallo ninguna de las infracciones denunciadas".

read more

El COAG presenta dos recursos de reposición: un recurso en impugnación de la Resolución de 16 de diciembre de 2021 por la que se convoca el proceso selectivo de acceso libre para el ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior de la Administración Especial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de Ingeniería, escala Ciencias y escala de Arquitectos; asimismo un recurso en impugnación de la Resolución de 16 de diciembre de 2021 por la que se convoca el proceso selectivo de estabilización para el ingreso en el Cuerpo Facultativo Superior de Administración Especial de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de Ingeniería, escala Ciencias y escala de Arquitectos

El motivo de los recursos viene dado puesto que las bases de ambas convocatorias establecen que el primer ejercicio de la fase de oposición de acceso libre de cada una de las convocatorias coincidirá con el de la otra de manera que siendo los mismos requisitos de...

read more

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.