Convocatoria de proceso selectivo de formación dunha lista de emprego para posibles nomeamentos interinos de posto de arquitecto/a no Concello de Cospeito (Lugo)

21 Out 2020

O obxecto destas bases é regular o procedemento de selección para a creación dunha lista ou bolsa de emprego para realizar nomeamentos interinos para cobertura do posto de Arquitecto/a no Concello de Cospeito (Lugo).

Publicado no BOP-Lugo de 21 de outubro de 2020.

As instancias, xunto co resto da documentación mínima que os aspirantes deben presentar solicitando participar no proceso selectivo poderán presentarse no modelo ANEXO I, dirixiranse ao sr. Alcalde do Concello de Cospeito e se presentaran no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9:00 a 15:00 horas de luns a venres, no prazo de 7 días naturais contados a partir do día seguinte a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP-Lugo). As bases serán expostas no taboleiro do Concello de Cospeito e na web municipal.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 de 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que estando admitidos os Arquitectos para participar, se consideren de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.


Convocatoria de proceso selectivo de formación de una lista de empleo para posibles nombramientos interinos de puesto de arquitecto/a en el Ayuntamiento de Cospeito (Lugo)

El objeto de estas bases es regular el procedimiento de selección para la creación de una lista o bolsa de empleo para realizar nombramientos interinos para cobertura de el puesto de Arquitecto/a en el Ayuntamiento de Cospeito (Lugo).

Publicado en el BOP-Lugo de 21 de octubre de 2020.

Las instancias, junto con el resto de la documentación mínima que los aspirantes deben presentar solicitando participar en el proceso selectivo podrán presentarse en el modelo ANEXO I, se dirigirán al sr. Alcalde del Ayuntamiento de Cospeito y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, en el plazo de 7 días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP-Lugo). Las bases serán expuestas en el tablón del Ayuntamiento de Cospeito y en la web municipal.

Por último, se informa que, conforme al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en su sesión 11/2016 de 1 de septiembre, el criterio colegial en relación con convocatorias públicas de ofertas de empleo, concursos o de cualquier otro tipo, será el de difundir entre los colegiados aquellas en las que, estando admitidos los Arquitectos para participar, se consideren de especial interés, con independencia de que el Colegio proceda a revisar los términos de la convocatoria concreta, con la finalidad de interponer recursos o realizar todas las gestiones que considere oportunas para impugnar o manifestar su disconformidad con el contenido de las mismas.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.