Licitación da contratación dos servizos de redacción do proxecto básico e de execución e da dirección de obra da ampliación do Hospital Clínico Universitario de Santiago

17 Abr 2019

Na web de Contratos públicos da Xunta de Galicia, publicouse o 16/04/2019 a licitación da contratación dos servizos de redacción do proxecto básico e de execución e da dirección de obra da ampliación do Hospital Clínico Universitario de Santiago.

Organismo: Servizo Galego de Saúde

Número de identificación: Q6550006H

Dependencia que tramita o expediente: Dirección Xeral de Recursos Económicos.

Obtención de documentación e información:
Dependencia: Dirección Xeral de Recursos Económicos. Subdirección Xeral de Investimentos

Enderezo: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n.

Localidade e código postal: 15781 Santiago de Compostela
Teléfonos: 881 541838
Telefax: 881 542762

Correo electrónico: servizo.xestion@sergas.es

Dirección de Internet do perfil do contratante:

https://www.sergas.gal e
https://www.contratosdegalicia.gal

Presuposto base de licitación:
Importe neto: 563.305,79 IVA (%) 21%. Importe total: 681.600,00 €.

Data límite de presentación: o prazo de admisión das proposicións terminará o trixésimo quinto día natural contados dende a data de envío do anuncio de licitación á Oficina de Publicacións da Unión Europea, de acordo co establecido no artigo 156.2 da LCSP. Cando o último día do prazo sexa inhábil, se entenderá prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, segundo o artigo 30.5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.


Licitación de la contratación de los servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución y de la dirección de obra de la ampliación del Hospital Clínico Universitario de Santiago

En la web de Contratos públicos de la Xunta de Galicia, se publicó el 16/04/2019 la licitación de la contratación de los servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución y de la dirección de obra de la ampliación del Hospital Clínico Universitario de Santiago.

Organismo: Servicio Gallego de Salud

Número de identificación: Q6550006 H

Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Recursos Económicos.

Obtención de documentación e información:
Dependencia: Dirección General de Recursos Económicos. Subdirección General de Inversiones

Dirección: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n.

Localidad y código postal: 15781 Santiago de Compostela
Teléfonos: 881 541838
Telefax: 881 542762

Correo electrónico: servizo.xestion@sergas.es

Dirección de Internet del perfil del contratante:

https://www.sergas.gal y

https://www.contratosdegalicia.gal.

Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 563.305,79 IVA (%) 21%. Importe total: 681.600,00 €.

Fecha límite de presentación: el plazo de admisión de las proposiciones terminará el trigésimo quinto día natural contados desde la data de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, de acuerdo con el establecido en el artículo 156.2 de la LCSP. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primero día hábil siguiente, según el artículo 30.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.