Vivienda unifamiliar casa TyB. Mondariz

29 maio 2014

Domingo Couto Toucedo

Trátase dunha vivenda unifamiliar que se pensou como unha suma de espazos, cada un co seu uso característico, tamaño, altura e relación co exterior. O volume final do proxecto manifesta ese proceso de adición e ten que ver moito co proceso de crecemento que deu forma á nosa arquitectura popular.

Se trata de una vivienda unifamiliar que se pensó como una suma de espacios, cada uno con su uso característico, tamaño, altura y relación con el exterior. El volumen final del proyecto manifiesta ese proceso de adición y tiene mucho que ver con el proceso de crecimiento que dio forma a nuestra arquitectura popular.

Obra
Vivienda unifamiliar casa TyB

Situación
Veigadraga 30. Villasobroso. Mondariz – Pontevedra – Galicia – España

Arquitecto
Domingo Couto Toucedo (2906)

Otros técnicos
Alejandro Luis Sánchez (aparejador)

Año
2012

Poderiamos falar de 3 niveis de decisión adoptados neste proxecto. O primeiro nivel ten que ver coa topografía e o xeito de situar a vivenda na parcela. O segundo nivel depende da organización interna do edificio, de como este se adecúa ao xeito de vivir dos seus ocupantes. E por último, poderiamos falar dun nivel de decisión formal e espacial, que ten que ver coa forma concreta que adopta o edificio, en relación ao lugar e ao programa.

Podríamos hablar de 3 niveles de decisión adoptados en este proyecto. El primer nivel tiene que ver con la topografía y la manera de ubicar la vivienda en la parcela. El segundo nivel depende de la organización interna del edificio, de cómo éste se adecua a la manera de vivir de sus ocupantes. Y por último, podríamos hablar de un nivel de decisión formal y espacial, que tiene que ver con la forma concreta que adopta el edificio, en relación al lugar y al programa.

0113 casa TyB mondariz 01

resposta topográfica
O soar ocupa unha posición dominante, ten vistas cara ao norte sobre o castelo de Villasobroso e unha parte da aldea. Recibe luz solar directa durante todo o día, non obstante as vistas e o sol non coinciden na mesma orientación.

O terreo ten unha pendente acusada, cun pequeno relanzo na parte alta que coincide co acceso principal ao terreo. É nese relanzo que se coloca a vivenda, porque ten mellores vistas, mellor asoleo, unha boa relación co acceso e porque o suave relanzo facilita a implantación do edificio: pódense crear doadamente relacións entre a vivenda e zonas próximas do terreo, sen necesidade de grandes movementos de terra.

A casa aspira a ser albor de privacidade, situándose entre o acceso e o terreo, preservando as zonas máis privadas e lúdicas do xardín das vistas dende o acceso.

respuesta topográfica
El solar ocupa una posición dominante, tiene vistas hacia el norte sobre el castillo de Villasobroso y una parte de la aldea. Recibe luz solar directa durante todo el día, sin embargo las vistas y el sol no coinciden en la misma orientación.

El terreno tiene una pendiente acusada, con un pequeño rellano en la parte alta que coincide con el acceso principal a la finca. Es en ese rellano que se coloca la vivienda, porque tiene mejores vistas, mejor asoleo, una buena relación con el acceso y porque el suave rellano facilita la implantación del edificio: se pueden crear fácilmente relaciones entre la vivienda y zonas próximas de la finca, sin necesidad de grandes movimientos de tierra.

La casa aspira a ser umbral de privacidad, situándose entre el acceso y la finca, preservando las zonas más privadas y lúdicas del jardín de las vistas desde el acceso.

0113 casa TyB mondariz 03

resposta programática
A vivenda é para unha parella que ten pensado ter 1 ou 2 fillos e consta de catro partes: unha peza exterior para cuarto de instalacións e lavandaría que delimita a entrada e separa a vivenda do aparcadoiro, unha zona de día co vestíbulo, a cociña e o estar, unha primeira zona de noite con 2 dormitorios e un baño (un dos dormitorios pódese usar como estudo) e finalmente unha segunda zona de noite co dormitorio da parella, cun vestidor e un baño.

O programa organízase nunha única planta, en torno a un eixe L-O, buscando 2 cousas: flexibilidade no uso dos cuartos, e precisión na situación de cada espazo con relación ao resto de cuartos e con relación ao terreo.

Con respecto á flexibilidade, mediante o uso de paneis corredizos permítese que certas pezas poidan unirse ou separarse segundo interese, transformando o espazo por vontade. Así o estar (32m²) se pode unir coa cociña (+14m2) ou co estudo (+12m2) ou deixar todo aberto para crear un grande espazo continuo de case 60 m².

En canto á situación dos distintos cuartos, esta depende principalmente da relación que se quere establecer cos 2 espazos exteriores directamente conectados coa vivenda: por un lado o soportal norte, aberto e moi exposto ás vistas e ao vento, que se conecta á súa vez cunha zona lúdica do xardín ao L, en torno a un belo ciprés; e por outro lado, o xardín sur que é pequeno, plano, moi acoutado, non ten vistas e recibe moito sol.

Así, o cuarto de estar é a peza central da vivenda e conéctase co soportal norte a través da cociña e co xardín sur a través do estudo. Está aberto ás vistas cara ao norte e recibe luz por unha ventá resgada situada por enriba do estudo. A cociña envórcase cara ao soportal norte mentres que o estudo e o outro dormitorio se envorcan cara ao xardín sur. A zona do dormitorio principal está ao O, con vistas e sen conexión co terreo.

respuesta programática
La vivienda es para una pareja que tiene pensado tener 1 o 2 hijos y consta de cuatro partes: una pieza exterior para cuarto de instalaciones y lavandería que delimita la entrada y separa la vivienda del aparcamiento, una zona de día con el vestíbulo, la cocina y el estar, una primera zona de noche con 2 dormitorios y un baño (uno de los dormitorios se puede usar como estudio) y finalmente una segunda zona de noche con el dormitorio de la pareja, con un vestidor y un baño.

El programa se organiza en una única planta, en torno a un eje E-O, buscando 2 cosas: flexibilidad en el uso de los cuartos, y precisión en la ubicación de cada espacio con relación al resto de cuartos y con relación a la finca.

Con respecto a la flexibilidad, mediante el uso de paneles correderos se permite que ciertas piezas puedan unirse o separarse según interese, transformando el espacio a voluntad. Así el estar (32m2) se puede unir con la cocina (+14m2) o con el estudio (+12m2) o dejar todo abierto para crear un gran espacio continuo de casi 60m2.

En cuanto a la situación de los distintos cuartos, ésta depende principalmente de la relación que se quiere establecer con los 2 espacios exteriores directamente conectados con la vivienda: por un lado el porche norte, abierto y muy expuesto a las vistas y al viento, que se conecta a su vez con una zona lúdica del jardín al E, en torno a un bello ciprés; y por otro lado, el jardín sur que es pequeño, plano, muy acotado, no tiene vistas y recibe mucho sol.

Así, el cuarto de estar es la pieza central de la vivienda y se conecta con el porche norte a través de la cocina y con el jardín sur a través del estudio. Está abierto a las vistas hacia el norte y recibe luz por una ventana rasgada situada por encima del estudio. La cocina se vuelca hacia el porche norte mientras que el estudio y el otro dormitorio se vuelcan hacia el jardín sur. La zona del dormitorio principal está al O, con vistas y sin conexión con la finca.

0113 casa TyB mondariz 02

resposta formal
A casa pensouse como unha suma de espazos, cada un co seu uso característico, tamaño, altura e relación co exterior, de modo que a volumetría manifesta esta condición. O proceso seguido para chegar á forma ten moito que ver co proceso tradicional de crecemento por adición de volumes da nosa arquitectura popular, e a forma resultante tamén se parece no tamaño dos volumes, na súa escala e no seu aspecto masivo, prevalecendo o macizo sobre o oco.

O contacto co terreo do edificio tamén segue a mesma lóxica da arquitectura tradicional, os volumes arrancan do terreo, fincan as súas raíces na terra, non hai corpos voados ou que floten sobre o terreo. Non obstante, a forma das cubertas (planas), o tamaño dos ocos (grandes) e o material do exterior (revestimento continuo de cor branca) marcan un contrapunto coa arquitectura tradicional, manifestando sinxelamente o seu carácter contemporáneo. O conxunto resultante desa mestizaxe é un edificio horizontal e tranquilo, que trata de integrarse na ladeira do monte e no núcleo rural.

respuesta formal
La casa se pensó como una suma de espacios, cada uno con su uso característico, tamaño, altura y relación con el exterior, de modo que la volumetría manifiesta esta condición. El proceso seguido para llegar a la forma tiene mucho que ver con el proceso tradicional de crecimiento por adición de volúmenes de nuestra arquitectura popular, y la forma resultante también se parece en el tamaño de los volúmenes, en su escala y en su aspecto masivo, prevaleciendo el macizo sobre el hueco.

El contacto con el terreno del edificio también sigue la misma lógica de la arquitectura tradicional, los volúmenes arrancan del terreno, hincan sus raíces en la tierra, no hay cuerpos volados o que floten sobre el terreno. Sin embargo, la forma de las cubiertas (planas), el tamaño de los huecos (grandes) y el material del exterior (revestimiento continuo de color blanco) marcan un contrapunto con la arquitectura tradicional, manifestando sencillamente su carácter contemporáneo. El conjunto resultante de ese mestizaje es un edificio horizontal y tranquilo, que trata de integrarse en la ladera del monte y en el núcleo rural.

memoria, planos y fotografía – Domingo Couto Toucedo

0113 casa TyB mondariz 10

Premios
2012| Premio Gran de Area, concedido por las delegaciones de Vigo y Pontevedra del COAG. Categoría OBRA EJECUTADA
2013| Candidatura XV Premios COAG. Categoría VIVIENDA (Santiago de Compostela)

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.