Urbanización de plaza pública. Carballo

9 Abr 2014

Alfredo Garrote+Carlos Seoane

O proxecto da Praza de Sofán, nace da necesidade de ampliar o campo de festas da parroquia engadindo á superficie do adro da igrexa, un terreo lindante adquirido polo Concello de Carballo e os propios veciños. Nese ámbito encóntranse unha serie de elementos de importante valor patrimonial como son a igrexa neoclásica de San Salvador, un cruceiro do século XVII e a “horta do cura”, anexa á casa reitoral de escaso valor. Todo este conxunto localízase nun ámbito rural de importante valor paisaxístico.

El proyecto de la Plaza de Sofán, nace de la necesidad de ampliar el campo de fiestas de la parroquia añadiendo a la superficie del atrio de la iglesia, una finca colindante adquirida por el Ayuntamiento de Carballo y los propios vecinos. En ese ámbito se encuentran una serie de elementos de importante valor patrimonial como son la iglesia neoclásica de San Salvador, un cruceiro del siglo XVII y la “huerta del cura”, anexa a la casa rectoral de escaso valor. Todo este conjunto se localiza en un entorno rural de importante valor paisajístico.

Obra
Urbanización de plaza pública

Situación
Lugar de “Sofán” – Carballo – Galicia – España

Arquitectos
Alfredo Garrote Pazos (1440), José Carlos Seoane González (1532)

Colaboradores
Eduardo Castrillón, Óscar Fuertes (arquitectos colaboradores)

Fotografía
Juan Rodríguez

Año
2012

O encargo do Concello consistiu en adecuar a superficie indicada anteriormente para a celebración das festas patronais, sendo os condicionantes, habilitar unha zona para situar as orquestras, ampliar a zona para o público e os postos de vendas de bebidas e atraccións. Outra das claves proporcionadas polo Concello para o acondicionamento dese espazo é a celebración dos enterros, polo cal debería poder acceder o vehículo fúnebre e se debería habilitar unha zona como aparcadoiro. Por último existía outro condicionante que é que desa zona parten dous camiños de servizo a terreos de labor, polo cal en momentos puntuais acceden vehículos agrícolas.

El encargo del Ayuntamiento consistió en adecuar la superficie indicada anteriormente para la celebración de las fiestas patronales, siendo los condicionantes, el habilitar una zona para situar las orquestas, ampliar la zona para el público y los puestos de ventas de bebidas y atracciones. Otra de las claves proporcionadas por el Ayuntamiento para el acondicionamiento de ese espacio es la celebración de los entierros, por lo cual debería poder acceder el vehículo fúnebre y se debería habilitar una zona como aparcamiento. Por último existía otro condicionante que es que de esa zona parten dos caminos de servicio a fincas de labor, por lo cual en momentos puntuales acceden vehículos agrícolas.

0046 plaza carballo 02

Polo tanto un encargo en principio sinxelo, como era o de habilitar un espazo para as festas patronais, creando unha superficie ampla dura libre de obstáculos, converteuse nun reto importante e complexo, consistente na creación dun espazo multiúsos, para celebración de eventos contrapostos sen esquecer o fundamental de crear un ámbito axeitado para os elementos construídos de importante valor patrimonial, como son a igrexa, o cruceiro e a “horta do cura”.

Dadas as cargas e o tráfico puntual considerouse que a mellor opción para esa gran superficie era unha soleira de formigón. Solución de gran resistencia e de baixo custo que resolvía a demanda dos veciños pero á vez permitía liberar recursos económicos para atender tamén os bordos da praza que é onde se encontran os elementos na nosa opinión de maior valor: o cruceiro, a igrexa co seu adro e a horta.

Por lo tanto un encargo en principio sencillo, como era el de habilitar un espacio para las fiestas patronales, creando una superficie amplia dura libre de obstáculos, se convirtió en un reto importante y complejo, consistente en la creación de un espacio multiusos, para celebración de eventos contrapuestos sin olvidar lo fundamental de crear un entorno adecuado para los elementos construidos de importante valor patrimonial, como son la iglesia, el cruceiro y la “huerta del cura”.

Dadas las cargas y el tráfico puntual se consideró que la mejor opción para esa gran superficie era una solera de hormigón. Solución de gran resistencia y de bajo coste que resolvía la demanda de los vecinos pero a la vez permitía liberar recursos económicos para atender también los bordes de la plaza que es donde se encuentran los elementos en nuestra opinión de mayor valor: el cruceiro, la iglesia con su atrio y la huerta.

0046 plaza carballo 09

No ámbito do cruceiro, a solución foi unha escalinata de pedra que serve para resolver todos os encontros entre a pendente da rúa e a rasante da praza e á vez permitiu xerar un ámbito amable arredor do cruceiro.

No ámbito do adro a proposta foi de novo a máis sinxela e á vez a máis económica; alí a necesidade de completar o peche de terreo materializouse cun muro de cachotaría baixo para que servise á vez como banco continuo acompañado dunha alfombra de céspede a xeito de lugar de xogos para os nenos.

En esta serie de estrategias entre la economía y el diseño, se encontraron sillares de piedra vieja en un derribo próximo, con los cuales pudimos construir un pavimento noble y de fuerte carácter en el entorno del cruceiro.

Ante la necesidad de iluminar el espacio de la plaza, gracias a la complicidad de una escuela taller municipal fabricamos con unos tubos de acero y un proyector una estructura frágil que sirve para iluminar todo el ámbito.

En el ámbito del cruceiro, la solución fue una escalinata de piedra que sirve para resolver todos los encuentros entre la pendiente de la calle y la rasante de la plaza y a la vez permitió generar un ámbito amable alrededor del cruceiro.

En el entorno del atrio la propuesta fue de nuevo la más sencilla y a la vez la más económica, allí la necesidad de completar el cierre de finca se materializó con un muro de mampostería bajo para que sirviera a la vez como banco continuo acompañado de una alfombra de césped a modo de lugar de juegos para los niños.

Nesta serie de estratexias entre a economía e o deseño, encontráronse cantarías de pedra vella nun derrubamento próximo, cos cales puidemos construír un pavimento nobre e de forte carácter no ámbito do cruceiro.

Ante a necesidade de iluminar o espazo da praza, grazas á complicidade dunha escola taller municipal fabricamos cuns tubos de aceiro e un proxector unha estrutura fráxil que serve para iluminar todo o ámbito.

0046 plaza carballo 01

En resumo a intervención concentrouse nunha escalinata, un manto de céspede, un pavimento reciclado en torno ao cruceiro, un banco corrido a xeito de peche e un par de farois nos bordos. Estas intervencións foron posibles, debido a que o encargo inicial dunha explanada para festas, se levou a cabo cun gran control dos custos e do deseño.

En definitiva, o proxecto foi o resultado dunha estratexia onde a economía foi a maior limitación pero á vez un referente claro. O resultado é pretendidamente modesto e necesariamente económico pero sempre procurando o máximo respecto polo patrimonio común. Quizais esta sexa unha estratexia que no contexto económico e social actual resulte válida non só para a parroquia de Sofán.

En resumen la intervención se concentró en una escalinata, un manto de césped, un pavimento reciclado en torno al cruceiro, un banco corrido a modo de cierre y un par de farolas en los bordes. Estas intervenciones fueron posibles, debido a que el encargo inicial de una explanada para fiestas, se llevó a cabo con un gran control de los costes y del diseño.

En definitiva, el proyecto fue el resultado de una estrategia donde la economía fue la mayor limitación pero a la vez un referente claro. El resultado es pretendidamente modesto y necesariamente económico pero siempre procurando el máximo respeto por el patrimonio común. Quizás esta sea una estrategia que en el contexto económico y social actual resulte válida no sólo para la parroquia de Sofán.

memoria y planos – Alfredo Garrote+Carlos Seoane

0046 plaza carballo 06

Premios
2013| Finalista XV Premios COAG. categoría ESPACIOS ABIERTOS PÚBLICOS (Santiago de Compostela)

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.