Rehabilitación Rúa Ferrería. Vigo

4 Dec 2013

Cendón-Vázquez arquitectos

A intervención prodúcese na parte alta do Casco Vello de Vigo. Deséñase unha distribución de vivendas contemporáneas e versátiles, respectando a morfoloxía do parcelario e adaptando os sistemas construtivos tradicionais (forxados de madeira e muros de carga) á tecnoloxía actual.

La intervención se produce en la parte alta del Casco Vello de Vigo. Se recurre a una distribución de viviendas contemporáneas y versátiles, respetando la morfología del parcelario y adaptando los sistemas constructivos tradicionales (forjados de madera y muros de carga) a la tecnología actual.

Obra
Rehabilitación de 7 edificaciones para 9 viviendas y local comercial

Situación
Rúa Ferrería 11,13,17,19 y S. Sebastián 1, 3, 5, 7
Vigo – Galicia – España       

Arquitectos
Cendón-Vázquez arquitectos, SCP (20182)
Francisco Javier Vázquez Fernández (2370)
Perfecto Cendón Domínguez (2446)

Colaboradores
Alejandro Martínez García (arquitecto técnico)
Antonio Reboreda Martínez (estructuras e instalaciones)

Año
2010

Fotografía
Manuel G. Vicente

O emprazamento
A intervención prodúcese na parte alta do Casco Vello de Vigo. Esta zona está moi degradada, polos conflitos sociais e a migración dos seus veciños abandonando as edificacións. O Consorcio do Casco Vello está a levar a cabo un esforzo para rehabilitar e revitalizar esta zona con actuacións similiares.

A intervención comprende a mazá delimitada polas Rúas S. Sebastián, Ferrería e Baixada a Costa. Posúe un forte desnivel na sección transversal este-oeste, entre a cota 43,70 e a cota 50,90.

A mazá sobre a que actuamos articula co percorrido da súas rúas a rampla que salva dito desnivel, zigzageando de oeste a este pola rúa Ferrería e de este a oeste pola rúa S. Sebastián.

Ámbalas rúas, Ferrería e S. Sebastián son de sección escasa e variable entre 3m e 5m, como case toda a zona alta do Casco Vello.

El Emplazamiento
La intervención se produce en la parte alta del Casco Vello de Vigo. Esta zona ésta muy degradada, por los conflictos sociales y la migración de sus vecinos abandonando las edificaciones. El Consorcio del Casco Vello está llevando a cabo un esfuerzo para rehabilitar y revitalizar esta zona con actuaciones similares a ésta.

La intervención comprende la manzana delimitada por las Rúas S. Sebastián, Ferrería y Baixada a Costa. Posee un fuerte desnivel en la sección transversal este-oeste, entre la cota 43,70 y la cota 50,90.

La manzana sobre la que actuamos articula con el recorrido de sus calles la rampa que salva dicho desnivel, zigzagueando de oeste a este por la rúa Ferrería y de este a oeste por la rúa S. Sebastián.

Ambas calles, Ferrería y S. Sebastián son de sección escasa y variable entre 3m y 5m, como casi toda la zona alta del Casco Vello.

01 02

Descubrimos tres zonas de desafogo ou descompresión do espacio, que son:

1. O espacio público que dará fronte ó futuro rexistro civil da cidade, que se atopa na confluencia da subida A Costa e a rúa S. Sebastián.

2. A intersección entre Ferrería e San Sebastián, que conforma unha pequena praza de forma triangular.

3. A praza de Calatrava ó Oeste do solar obxecto da intervención.

Tamén consideramos outro espacio de oportunidade:

4. O patio interior de mazá que xera a nosa intervención.

Descubrimos tres zonas de desahogo o descompresión del espacio, que son:

1. El espacio público que dará frente al futuro registro civil de la ciudad, que se encuentra en la confluencia de la subida A Costa y la rúa S. Sebastián.

2. La intersección entre Ferrería y San Sebastián, que conforma una pequeña plaza de forma triangular.

3. La plaza de Calatrava al Oeste del solar objeto de la intervención.

También consideramos otro espacio de oportunidad:

4. El patio interior de manzana que genera nuestra intervención.

0000 03

Previo á intervención
As edificacións atopábanse en estado ruinoso, demolidas total ou parcialmente. Os muros estiveron sometidos á intemperie durante anos, as medianeiras atopábanse totalmente disgregadas e perderan a súa capacidade portante. Ante a imposibilidade da súa rehabilitación, demoléronse e sustituíronse por muros portantes de formigón e termoarxila, construíndose coa mesma xeometría que os orixinais e respetando a morfoloxía do parcelario.

Solución Proposta
Recurríuse a unha distribución de vivendas contemporáneas, versátiles e cumprindo os esixentes requisitos esixidos polas normas de habitabilidade de vivendas en Galicia.

Previo a la intervención
Las edificaciones se encontraban en estado ruinoso, demolidas total o parcialmente. Los muros han estado sometidos a la intemperie durante años, las medianeras se encontraban totalmente disgregadas y habían perdido su capacidad portante. Ante la imposibilidad de su rehabilitación, se han demolido y sustituido por muros portantes de hormigón y termoarcilla, construyéndose con la misma geometría que los originales y respetando la morfología del parcelario.

Solución Propuesta
Se ha recurrido a una distribución de viviendas contemporáneas, versátiles y cubriendo los exigentes requisitos exigidos por las normas de habitabilidad de viviendas en Galicia.

05 08

Respetouse a morfoloxía do parcelario, de modo que poidamos percibir espacialmente o parcelario orixinal, xa que cada parcela correspóndese cun espacio da nova distribución.

Conserváronse os muros portantes libres, sen engadirlles ningún tipo de tabiques ou elementos que produzan distorsións na súa percepción. Favorécense deste xeito as perspectivas transversais e a ventilación cruzada.

Recúrrese construtivamente á tipoloxía de muros de carga e forxados de madeira.

A intervención, céntrase na rehabilitación das edificacións conservadas, así como na reedificación daquelas que xa non existen.

Nas edificacións a conservar:
Preténdese con esta rehabilitación poñer en valor os elementos salientables da arquitectura do Casco Vello: beirados de madeira, ventás polo exterior, restauración de varandas e de chemineas…

Nas construccións a reedificar:
Respétanse os valores da arquitectura do Casco Vello: a morfoloxía das parcelas, a disposición dos muros de carga, a volumetría, a proporción dos ocos macizos nas fachadas así como os materiais: granito de fachadas, ventás exteriores e estrutura de madeira.

Sempre reinterprétanse dun modo contemporáneo:
– As novas medianeiras reproducen a morfoloxía orixinal do parcelario, pero constrúense con muros de formigón en planta baixa ou termoarxila nas plantas superiores.
– A fachada constrúese con bloques de granito de grandes dimensións colocados en vertical, definindo cada un deles o macizo entre os vans.
– A estrutura horizontal constrúese en madeira, pero cun forxado macizo acantilado de madeira laminada, que mellora de xeito cualitativo as prestacións acústicas e de resistencia ó lume comparado cun tradicional.

Se respetó la morfología del parcelario, de modo que se pueda percibir espacialmente el parcelario original, ya que cada parcela se corresponde con un espacio de la nueva distribución.

Se mantuvieron los muros portantes libres, sin adosarles ningún tipo de tabiquerías o elementos que distorsionasen su percepción. Favorecemos así las perspectivas transversales y la ventilación cruzada.

Se recurre constructivamente a la tipología de muros de carga y forjados de madera.

La intervención, se centra en la rehabilitación de las edificaciones conservadas, así como en la reedificación de las que ya no existen.

En las edificaciones a conservar:
Se pretende con esta rehabilitación poner en valor los elementos salientables de la arquitectura del Casco Vello: aleros de madera, ventanas a haces exteriores, restauración de barandillas y de chimeneas…

En las construcciones a reedificar:
Se respetan los valores de la arquitectura del Casco Vello: la morfología de las parcelas, la disposición de los muros de carga, la volumetría, la proporción de los huecos macizos en las fachadas así como los materiales: granito de fachadas, carpinterías exteriores y estructura de madera.

Siempre se reinterpreta de un modo contemporáneo:
– Las nuevas medianeras reproducen la morfología original del parcelario, pero se construyen con muros de hormigón en planta baja o termoarcilla en plantas superiores.
– La fachada se construye con bloques de granito de grandes dimensiones colocados en vertical, definiendo cada uno de ellos el macizo entre los vanos.
– La estructura horizontal se construye en madera, pero con un forjado macizo machihembrado de madera laminada, que mejora cualitativamente las prestaciones acústicas y de resistencia al fuego frente a uno tradicional.

Tipoloxía
Optimízanse os percorridos verticais, resolvendo cun único núcleo de escaleiras o acceso ás viviendas. Accédese a través dunha fisura na fachada á rúa S. Sebastián, dende a que distribuimos as viviendas subindo ou baixando unha planta.

Tipología
Se optimizan los recorridos verticales, resolvemos con un único núcleo de escaleras el acceso a las viviendas. Se accede a través de una fisura en la fachada a rúa S. Sebastián, desde la que distribuimos las viviendas subiendo o bajando una planta.

04 09

A edificación na Rúa Ferrería 11 rehabilítase nunha soa vivienda, con acceso pola Rúa Ferrería e polo patio interior.

Se ben agréganse as edificacións, considerouse importante conservar o parcelario, a volumetría e a disposición dos muros de carga, convertíndose no elemento vertebrador e que define tódolos espacios, conservando as medianeiras libres, sen adosarlles ningún tipo de tabiques ou elementos que desfiguren a súa percepción.

A zonas húmidas aparecen como caixas pechadas que organizan ó seu arredor as estancias, dormitorios, vestidor… que permiten illalas ou agrupalas con grandes portas corredizas a modo de tabiques, potenciando deste xeito diversas maneiras de utilizar o espacio en función do momento do día ou da evolución no tempo das necesidades dos usuarios.

La edificación en Rúa Ferrería 11 se rehabilita en una sola vivienda, con acceso por la Rúa Ferrería y por el patio interior.

Si bien se agregan las edificaciones, se consideró importante conservar el parcelario, la volumetría y la disposición de los muros de carga, convirtiéndose en el elemento vertebrador y que define todos los espacios, mantenemos las medianeras libres, sin adosarles ningún tipo de tabiquerías o elementos que distorsionasen su percepción.

Los núcleos húmedos aparecen como cajas cerradas que organizan a su alrededor las estancias, dormitorios, vestidores… que permiten aislarlas o agruparlas con grandes puertas correderas a modo de tabiques, potenciando así diversas maneras de utilizar el espacio en función del momento del día o de la evolución en el tiempo de las necesidades de los usuarios.

0000 06

Proxectamos as estancias de día das vivendas, de tal maneira que teñan frente ás áreas de expansión (o patio e as tres interseccións) favorecendo así a súa relación co espacio exterior, así como a búsqueda dunha mellor luminosidade.

Entendemos así que as viviendas resultantes, son abertas, diáfanas, luminosas e con espacios resultantes moi versátiles, vivendas que se poden adaptar ós distintos usuarios finais ou á evolución das súas necesidades no tempo. A construción devolve a escala ás rúas e ó texido circundante e é respetuosa co medio no que se asenta.

Proyectamos las estancias de día de las viviendas, de tal modo que tengan frente a las áreas de expansión (el patio y las tres intersecciones) favoreciendo así la relación de éstas con el espacio exterior, así como la búsqueda de mejor luminosidad.

Entendemos así que las viviendas resultantes, son abiertas, diáfanas, luminosas y con espacios resultantes muy versátiles, viviendas que se pueden adaptar a los distintos usuarios finales o a la evolución de sus necesidades en el tiempo. La construcción devuelve la escala a las calles y al tejido circundante y es respetuosa con el medio en el que se asienta.

memoria elaborada por Cendón-Vázquez arquitectos

Premios
XV Premios COAG. Categoría VIVIENDA (Santiago de Compostela)
XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (Madrid)

 

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.