Reforma Facultad Derecho. Campus Elviña. A Coruña

10 Dec 2013

Elena Sarmiento+Adrián Martín

O proxecto de Reforma da Facultade de Dereito non pode entenderse sen a transformación do espazo exterior levada a cabo. A escavación de dous pequenos patios para introducir luz nos novos espazos de planta baixa e primeira recollida en proxecto, dá paso durante a obra a un proceso de urbanización exterior que transcende os límites do propio edificio.

El proyecto de Reforma de la Facultad de Derecho no puede entenderse sin la transformación del espacio exterior llevada a cabo. La excavación de dos pequeños patios para introducir luz en los nuevos espacios de planta baja y primera recogida en proyecto, da paso durante la obra a un proceso de urbanización exterior que trasciende los límites del propio edificio.

Obra
Reforma de la Facultad de Derecho UDC para su adaptación al EEES

Situación
Campus de Elviña s/n – A Coruña – Galicia – España

Arquitectos
Elena Sarmiento Díez (3934), Adrián Martín Prieto (3677)

Colaboradores
Óscar Fidalgo Longueira, Emilia Castro Villaverde

Año
2011

edificio público = espazo público
O proxecto de Reforma da Facultade de Dereito non pode entenderse sen a transformación do espazo exterior levada a cabo. A escavación de dous pequenos patios para introducir luz nos novos espazos de planta baixa e primeira recollida en proxecto, dá paso durante a obra a un proceso de urbanización exterior que transcende os límites do propio edificio. A partir deste momento o proxecto cambia e a reforma interior cede o protagonismo á supresión do vial suroeste que se converte nun xardín para o desfrute da comunidade universitaria. A banda de céspede orixinal de 4 m de ancho convértese nun corredor verde de 16 m que afasta o tráfico do edificio e esvae os límites do aparcadoiro. A actuación de reurbanización de 1.600 m2 levada a cabo é o primeiro paso dun proxecto integral de supresión do vial xunto ás Facultades de CC da Educación, Dereito e Socioloxía. O novo e soleado xardín vaise graduando para transformarse nun patio que introduce luz natural, ventilación e vexetación, nos novos espazos creados no interior da facultade. O proxecto intervén sobre unha peza de 70 m de longo por 12 m de ancho nas plantas baixa e primeira, reformando espazos existentes e ocupando un escuro soto orixinal sen uso xunto á contención de terras. O programa interior consiste na creación de novas aulas de pequena capacidade, salas de traballo en grupo, unha nova Aula Net, aulas de usos múltiples, reprografía, arquivos, etc… coa finalidade de adaptar o centro aos requirimentos do Espazo Europeo de Educación Superior.

edificio público = espacio público
El proyecto de Reforma de la Facultad de Derecho no puede entenderse sin la transformación del espacio exterior llevada a cabo. La excavación de dos pequeños patios para introducir luz en los nuevos espacios de planta baja y primera recogida en proyecto, da paso durante la obra a un proceso de urbanización exterior que trasciende los límites del propio edificio. A partir de este momento el proyecto cambia y la reforma interior cede el protagonismo a la supresión del vial suroeste que se convierte en un jardín para el disfrute de la comunidad universitaria. La banda de césped original de 4 m de ancho se convierte en un corredor verde de 16 m que aleja el tráfico del edificio y difumina los límites del aparcamiento. La actuación de reurbanización de 1.600 m2 llevada a cabo es el primer paso de un proyecto integral de supresión del vial junto a las Facultades de CC de la Educación, Derecho y Sociología. El nuevo y soleado jardín se va escalonando para transformarse en un patio que introduce luz natural, ventilación y vegetación, en los nuevos espacios creados en el interior de la facultad. El proyecto interviene sobre una pieza de 70 m de largo por 12 m de ancho en las plantas baja y primera, reformando espacios existentes y ocupando un oscuro sótano original sin uso junto a la contención de tierras. El programa interior consiste en la creación de nuevas aulas de pequeña capacidad , salas de trabajo en grupo, una nueva Aula Net, aulas de usos múltiples, reprografía, archivos, etc… con la finalidad de adaptar el centro a los requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior.

0007 01

Os elementos principais do proxecto son os seguintes:
A contención do patio realízase cun muro de gabións axardinadas. Esta actuación complétase coa creación dunha pasarela de acceso ao centro, así como co revestimento de madeira do antigo muro enterrado no que se abren os novos ocos.
Créase un forxado que divide horizontalmente o espazo ocupado orixinalmente polo soto agás na zona central onde se desenvolverá un espazo a tripla altura.
O proxecto aposta por unha solución de lucernario que permite a iluminación natural e a ventilación tanto da planta primeira coma da planta baixa.
O muro de contención orixinal coas súas grandes pilastras e zapatas é un elemento de gran potencia plástica que o proxecto fai propio, presentándoo de xeito cru e sen disimulos.
Unha zona que se tratou especialmente é a área acoutada polas catro delegacións de alumnos, que se concibe como unha área de estanza para o alumnado anexa ao grande adro central da facultade. Trátase dunha peza que se desenvolve a tripla altura e que se ilumina a través dun gran pano de vidro e dun lucernario suspendido que explica o sistema empregado na reforma.
A urbanización exterior resólvese con moi poucos medios, limitándose a suprimir o vial sobre o que se planta céspede. Na actuación empréganse elementos reciclados como os bancos, que se obteñen directamente a partir dos bloques de formigón que se recortaron do muro orixinal durante a apertura de ocos. Para a creación dos sendeiros reutilízanse as albardillas prefabricadas que remataban a fachada da Facultade, así como os bordos de granito da antiga estrada e mesmo os fustes prefabricados de varios farois. A plantación concéntrase nos espazos de bordo liberando superficie de pradaría, aínda que os maiores esforzos se centran no interior do patio onde se deseñan diversos “cadros” pensados para percibirse dende os espazos interiores.

Los elementos principales del proyecto son los siguientes:
La contención del patio se realiza con un muro de gaviones ajardinados. Esta actuación se completa con la creación de una pasarela de acceso al centro, así como con el revestimiento de madera del antiguo muro enterrado en el que se abren los nuevos huecos.
Se crea un forjado que divide horizontalmente el espacio ocupado originalmente por el sótano excepto en la zona central donde se desarrollará un espacio a triple altura.
El proyecto apuesta por una solución de lucernario que permite la iluminación natural y la ventilación tanto de la planta primera como de la planta baja.
El muro de contención original con sus grandes pilastras y zapatas es un elemento de gran potencia plástica que el proyecto hace propio, presentándolo de manera cruda y sin tapujos.
Una zona que se ha tratado especialmente es el área acotada por las cuatro delegaciones de alumnos, que se concibe como un área de estancia para el alumnado anexa al gran atrio central de la facultad. Se trata de una pieza que se desarrolla a triple altura y que se ilumina a través de un gran paño acristalado y de un lucernario suspendido que explica el sistema empleado en la reforma.
La urbanización exterior se resuelve con muy pocos medios, limitándose a suprimir el vial sobre el que se planta césped. En la actuación se emplean elementos reciclados como los bancos, que se obtienen directamente a partir de los bloques de hormigón que se recortaron del muro original durante la apertura de huecos. Para la creación de los senderos se reutilizan las albardillas prefabricadas que remataban la fachada de la Facultad, así como los bordillos de granito de la antigua carretera e incluso los fustes prefabricados de varias farolas. La plantación se concentra en los espacios de borde liberando superficie de pradera, aunque los mayores esfuerzos se centran en el interior del patio donde se diseñan diversos “cuadros” pensados para percibirse desde los espacios interiores.

06 07 d

Premios
2013 XV Premios COAG. Categoría OBRA NOBEL (Santiago de Compostela)

 

 

 

 

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.