PFC Comunidad María del Mar. Retalhuleu. Guatemala

10 Dec 2013

Carmen Pérez Parapar

Guatemala ten unha historia recente convulsa, que foi dando forma ao longo do tempo á problemática actual. O conflito armado supuxo o punto de partida de décadas de abusos sistemáticos contra a poboación, con miles de vítimas mortais e desaparecidos. Formúlasenos resolver o asentamento para 71 familias rurais dun colectivo “sen terra”; a xénese do “lugar” como traballo, sustento, descanso e vida.

Guatemala tiene una historia reciente convulsa, que ha ido dando forma a lo largo del tiempo a la problemática actual. El conflicto armado supuso el punto de partida de décadas de abusos sistemáticos contra la población, con miles de víctimas mortales y desaparecidos. Se nos plantea resolver el asentamiento para 71 familias rurales de un colectivo “sin tierra”; la génesis del “lugar” como trabajo, sustento, descanso y vida.

Obra
Desarrollo Rural Integral de la Comunidad Agraria María del Mar

Situación
Comunidad María del Mar – Departamento de Retalhuleu – Guatemala

Arquitectos
Carmen Pérez Parapar (4362)

Tutor
Carlos Quintáns Eiras (1171)

Año
2010

Introdución
Formúlasenos resolver o asentamento para 71 familias rurais dun colectivo “sen terra”; a xénese do “lugar” como traballo, sustento, descanso e vida. Para poder intervir correctamente é necesario coñecer a orixe desta situación, así como as realidades xeográficas, naturais, sociais, históricas, económicas, políticas e arquitectónicas que van conformando o marco de actuación, sendo o proxecto unha idea que opere sobre elas, non unha mera consecuencia destas. Sobre este concepto, cabe indicar que o noso traballo é abrir e preparar o taboleiro de xogo; os habitantes xa se encargarán de mover as pezas.

Guatemala ten unha historia recente convulsa, que foi dando forma ao longo do tempo á problemática actual. O conflito armado supuxo o punto de partida de décadas de abusos sistemáticos contra a poboación, con miles de vítimas mortais e desaparecidos.

Ante esta situación insostible, os campesiños organízanse para esixir os dereitos das distintas comunidades, fundando en 1978 o Comité de Unidade Campesiño. Foi o punto de partida para a creación do Proceso de Loita pola Terra, que consiste en que estas comunidades, arrasadas, desprazadas, cunha poboación empobrecida, reclaman ao goberno o acceso á terra, uns dereitos laborais e un desenvolvemento comunitario.

Introducción
Se nos plantea resolver el asentamiento para 71 familias rurales de un colectivo “sin tierra”; la génesis del “lugar” como trabajo, sustento, descanso y vida. Para poder intervenir correctamente es necesario conocer el origen de esta situación, así como las realidades geográficas, naturales, sociales, históricas, económicas, políticas y arquitectónicas que van conformando el marco de actuación, siendo el proyecto una idea que opere sobre ellas, no una mera consecuencia de las mismas. Sobre este concepto, cabe indicar que nuestro trabajo es abrir y preparar el tablero de juego; los habitantes ya se encargarán de mover las piezas.

Guatemala tiene una historia reciente convulsa, que ha ido dando forma a lo largo del tiempo a la problemática actual. El conflicto armado supuso el punto de partida de décadas de abusos sistemáticos contra la población, con miles de víctimas mortales y desaparecidos.

Ante esta situación insostenible, los campesinos se organizan para exigir los derechos de las distintas comunidades, fundando en 1978 el Comité de Unidad Campesino. Fue el punto de partida para la creación del Proceso de Lucha por la Tierra, que consiste en que estas comunidades, arrasadas, desplazadas, con una población empobrecida, reclaman al gobierno el acceso a la tierra, unos derechos laborales y un desarrollo comunitario.

A comunidade
Actualmente sitúanse 15 comunidades no departamento de Retalhuleu. A Comunidade María del Mar púidose establecer hai apenas 4 anos nesta parcela de 292ha, onde viven actualmente as familias divididas en dous sectores. Trátase de planificar o territorio e tódalas actividades necesarias, tanto a nivel de agricultura (asignando a cada familia unha superficie de 3ha) e de recuperación e creación de reservas vexetais, coma de arquitectura e infraestruturas (cunha parcela de 1600 m² asociada a cada vivenda para horta e curral), creando un plan de etapas acorde e alcanzable coas condicións económicas dos habitantes e aproveitando ao máximo os recursos dispoñibles, de maneira que lles permita “crear cidade dende cero”,
e así pouco a pouco ir evolucionando e desenvolvéndose de modo participativo e cada vez máis autónomo.

La comunidad
Actualmente se sitúan 15 comunidades en el departamento de Retalhuleu. La Comunidad María del Mar se pudo establecer hace apenas 4 años en esta parcela de 292ha, donde viven actualmente las familias divididas en dos sectores. Se trata de planificar el territorio y todas las actividades necesarias, tanto a nivel de agricultura (asignando a cada familia una superficie de 3ha) y de recuperación y creación de reservas vegetales, como de arquitectura e infraestructuras (con una parcela de 1600m2 asociada a cada vivienda para huerta y corral), creando un plan de etapas acorde y asequible con las condiciones económicas de los habitantes y aprovechando al máximo los recursos disponibles, de manera que les permita “crear ciudad desde cero”, y así poco a poco ir evolucionando y desarrollándose de modo participativo y cada vez más autónomo.

0008 03

Estratexias vexetais
Formúlanse unhas estratexias para a recuperación da vexetación xa que a costa litoral do Pacífico de Guatemala sufriu en poucos anos a perda da maioría dos mangleiros e bosques que a ocupaban debido ao crecemento poboacional, a expansión urbana, as novas técnicas extractivas e a situación das plantas procesadoras de camarón, ata condicións case irreversibles de deterioración e esgotamento. Como consecuencia diso, na Comunidade só queda como vexetación destacada unha Ceiba duns 25 m de altura, cuxo papel en moitas comunidades de Guatemala é o de cubrir a praza principal coa súa sombra. Esta tradición vén dos días en que os Maias cultivaban as ceibas nas prazas das súas cidades.

Estrategias vegetales
Se plantean unas estrategias para la recuperación de la vegetación ya que la costa litoral del Pacífico de Guatemala ha sufrido en pocos años la pérdida de la mayoría de los manglares y bosques que la ocupaban debido al crecimiento poblacional, la expansión urbana, las nuevas técnicas extractivas y la situación de las plantas procesadoras de camarón, hasta condiciones casi irreversibles de deterioro y agotamiento. Como consecuencia de ello, en la Comunidad sólo queda como vegetación destacada una Ceiba de unos 25m de altura, cuyo papel en muchas comunidades de Guatemala es el de cubrir la plaza principal con su sombra. Esta tradición viene de los días en que los Mayas cultivaban las ceibas en las plazas de sus ciudades.

0008 04

Estratexias de intervención
No proxecto formúlanse unha serie de intervencións de maior ou menor escala ligadas aos catro elementos (TERRA, AUGA, AIRE e LUME). A misión fundamental das devanditas actuacións é a de controlar un territorio, recuperando o perdido e servindo aos seus usuarios, intentando en todo momento dar aos habitantes da Comunidade un xeito de mellorar as súas condicións de vida.

Estratexias construtivas
Explicación de como abordar a materialización do proxecto. A Comunidade conta con gran cantidade de man de obra, pero cun grao de especialización moi básico (bloque de formigón, bahareque e terra); un grao de tecnificación moi primitivo (non contan coas solucións dos produtos industriais) e ademais sen recursos económicos.

Estrategias de intervención
En el proyecto se plantean una serie de intervenciones de mayor o menor escala ligadas a los cuatro elementos (TIERRA, AGUA, AIRE y FUEGO). La misión fundamental de dichas actuaciones es la de controlar un territorio, recuperando lo perdido y sirviendo a sus usuarios, intentando en todo momento dar a los habitantes de la Comunidad una manera de mejorar sus condiciones de vida.

Estrategias constructivas
Explicación de cómo abordar la materialización del proyecto. La Comunidad cuenta con gran cantidad de mano de obra, pero con un grado de especialización muy básico (bloque de hormigón, bahareque y tierra); un grado de tecnificación muy primitivo (no cuentan con las soluciones de los productos industriales) y además sin recursos económicos.

0008 05

O bambú como material de construción
vivenda tipo
Escolleuse a tipoloxía básica mínima, tendo en conta as posibilidades económicas iniciais moi limitadas das familias da Comunidade, que servirá como punto de orixe para o crecemento posterior mediante agregación de módulos ao corredor-espazo polivalente, e está deseñada para unha familia tipo de 8 membros. A cuberta concíbese como un paraugas-parasol de dobre capa, de maneira que a recollida da auga e a protección solar se consegue coa capa exterior, e coa capa interior se pechan os módulos da vivenda que o requiran, xerando entre ambas as dúas capas unha cámara por onde sempre hai circulación de aire.

Equipamentos
O edificio de pista cuberta encóntrase nunha situación relativamente equidistante de todos os puntos da trama urbana, entendéndose como un espazo de relación entre os habitantes da comunidade. Materializarase o espazo como un elemento de continuidade co bosque circundante, resolto cos mesmos materiais e xerando un ámbito único, fluído, rodeado de piares de bambú que sosteñen a lixeira cuberta, sendo un “claro no bosque”. A escola concíbese como unha cabana, un lugar de traballo e xogo. A súa relativa proximidade coa pista cuberta busca o uso conxunto de ambos os dous elementos.

El bambú como material de construcción
vivienda tipo
Se ha escogido la tipología básica mínima, teniendo en cuenta las posibilidades económicas iniciales muy limitadas de las familias de la Comunidad, que servirá como punto de origen para el crecimiento posterior mediante agregación de módulos al corredor-espacio polivalente, y está diseñada para una familia tipo de 8 miembros. La cubierta se concibe como un paraguas-parasol de doble capa, de manera que la recogida del agua y la protección solar se consigue con la capa exterior, y con la capa interior se cierran los módulos de la vivienda que lo requieran, generando entre ambas capas una cámara por donde siempre hay circulación de aire.

Equipamientos
El edificio de pista cubierta se encuentra en una situación relativamente equidistante de todos los puntos de la trama urbana, entendiéndose como un espacio de relación entre los habitantes de la comunidad. Se materializará el espacio como un elemento de continuidad con el bosque circundante, resuelto con los mismos materiales y generando un ámbito único, fluido, rodeado de pilares de bambú que sostienen la ligera cubierta, siendo un “claro en el bosque”. La escuela se concibe como una cabaña, un lugar de trabajo y juego. Su relativa cercanía con la pista cubierta busca el uso conjunto de ambos elementos.

Premios
2013 XV Premios COAG. Categoría FINAL DE CARRERA (Santiago de Compostela)

 

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.