Casa en Coirós. A Coruña

16 Abr 2014

Belén Salgado+Antonio López

Esta casa naceu coa vontade de facer arquitectura de calidade nun contorno dominado polo que se veu entendendo de xeito popular como tipoloxía tradicional de vivenda en Galicia (cuberta a dúas augas, construcións adxectivas…) traballando a partir do impacto formal e emocional colectivo que xurdiu en torno a este xeito de “facer” vivenda durante as últimas décadas.

Esta casa nació con la voluntad de hacer arquitectura de calidad en un entorno dominado por lo que se vino entendiendo de manera popular como tipología tradicional de vivienda en Galicia (cubierta a dos aguas, construcciones auxiliares…) trabajando a partir del impacto formal y emocional colectivo que surgió en torno a esta manera de “hacer” vivienda durante las últimas décadas.

Obra
Vivienda unifamiliar aislada. planta baja+1

Situación
Coirós de Arriba. Coirós – A Coruña – Galicia – España

Arquitectos
bals arquitectos. Belén Salgado Segovia (3345), Antonio López Rodríguez (3054)

Colaboradores
Antonio López Panete (arquitecto técnico)

Fotografía
Héctor Santos-Díez/BISimages

Año
2012

Interésanos o estudo de todo o que contribúa á fráxil continuidade entre a situación actual e as arquitecturas anteriores, partindo de que o obxecto do noso oficio muda moi lentamente na sociedade e no tempo.

Pensamos que existen certos elementos que aínda son válidos para posibilitar un camiño alternativo a ese modelo xeneralizado, que son sensibles ao construído, e que poden ser aproveitados, a pesar da súa humildade, para mellorar a situación dunha paisaxe rural moi pervertida.

Como parcela debuxada dende a concentración parcelaria, a orde do espazo que nos atopamos ten a súa base na xeometría da división do solo. As parcelas debuxan un tartán equilibrado e regular nos seus ritmos principais (pistas asfaltadas, trazadas todas iguais dende a esixencia do vehículo).

Nos interesa el estudio de todo lo que contribuya a la frágil continuidad entre la situación actual y las arquitecturas anteriores, partiendo de que el objeto de nuestro oficio cambia muy lentamente en la sociedad y en el tiempo.

Pensamos que existen cierto elementos que todavía son válidos para posibilitar un camino alternativo a ese modelo generalizado, que son sensibles a lo construido, y que pueden ser aprovechados, a pesar de su humildad, para mejorar la situación de un paisaje rural muy pervertido.

Como parcela dibujada desde la concentración parcelaria, el orden del espacio que nos encontramos tiene su base en la geometría de la división del suelo. Las parcelas dibujan un tartán equilibrado y regular en sus ritmos principales (pistas asfaltadas, trazadas todas iguales desde la exigencia del vehículo).

0055 casa en coiros 03

O soporte natural xa non produce suxerencias para a orientación e o movemento cercano. As novas referencias agora poden chegar só da expresión propia da actividade do home en forma de edificacións, infraestruturas ou murallas forestais. Se tivésemos que describir esa paisaxe, sería a través deses “novos” elementos da paisaxe (para a nosa xeración xa tan vellos coma o noso recordo).

A identidade da vivenda xa non ven dada pola súa posición dentro dun asentamento, agora baséase na súa imaxe inmediata, insertándose nesa paisaxe e participando dos seus elementos.

Casa anónima, ao final dun camiño, ubicada nunha parcela horizontal e anodina coa estrada nacional coma horizonte.

El soporte natural ya no produce sugerencias para la orientación y el movimiento cercano. Las nuevas referencias ahora pueden llegar sólo de la expresión propia de la actividad del hombre en forma de edificaciones, infraestructuras o murallas forestales. Si tuviéramos que describir ese paisaje, sería a través de esos “nuevos” elementos del paisaje (para nuestra generación ya tan viejos como nuestro recuerdo).

La identidad de la vivienda ya no viene dada por su posición dentro de un asentamiento, ahora se basa en su imagen inmediata, insertándose en ese paisaje y participando de sus elementos.

Casa anónima, al final de un camino, ubicada en una parcela horizontal y anodina con la carretera nacional como horizonte.

0055 casa en coiros 04

Reducción conceptual da vivenda en torno os seus elementos esenciais:
– Cuberta a dúas augas, branca e abstracta coma os paramentos ca sustentan.
– Basamento de pedra serrada, soporte sólido sobre o terreo.
– Garaxe conectado a vivenda mediante o acceso protexido e aberto ao patio.
– O porche ao sur, espazo entre a sala e a cociña que da profundidade e amplitude á planta.
– E por último o fogar, espazo vaciado onde se comprende a vivenda na súa totalidade, e charnela a partir da que se organiza o programa privado da vivenda.

Dentro dun campo de actuación moi limitado en tódolos aspectos, facemos con esta vivenda, un exercicio de abstracción, que exemplifique que un modelo de arquitectura de calidade é posible aínda que sexa ben diferente da que herdamos (que pouco ou nada ten que ver coa arquitectura popular galega e moito de procesos económicos).

Afortunadamente, e pese as reticencias iniciais dos clientes, alleos por completo a cuestións arquitectónicas e apegados á formalización de vivendas que describíamos con anterioridade, o resultado que obtivemos foi satisfactorio para todas as partes froito dun camiño de transformación e traballo conxunto.

Reducción conceptual de la vivienda en torno a sus elementos esenciales:
– Cubierta a dos aguas, blanca y abstracta como los paramentos que la sustentan.
– Basamento de piedra aserrada, soporte sólido sobre el terreno.
– Garaje conectado a vivienda mediante el acceso protegido y abierto al patio.
– El porche al sur, espacio entre la sala y la cocina que da profundidad y amplitud a la planta.
– Y por último el hogar, espacio vaciado donde se comprende la vivienda en su totalidad, y charnela a partir de la cual se organiza el programa privado de la vivienda.

Dentro de un campo de actuación muy limitado en todos los aspectos, hacemos con esta vivienda, un ejercicio de abstracción, que ejemplifique que un modelo de arquitectura de calidad es posible aunque sea bien diferente de la que heredamos (que poco o nada tiene que ver con la arquitectura popular gallega y mucho de procesos económicos).

Afortunadamente, y pese a las reticencias iniciales de los clientes, ajenos por completo a cuestiones arquitectónicas y apegados a la formalización de viviendas que describíamos con anterioridad, el resultado que obtuvimos fue satisfactorio para todas las partes fruto de un camino de transformación y trabajo conjunto.

memoria y planos – Belén Salgado+Antonio López

0055 casa en coiros 05

Premios
2013| Candidatura XV Premios COAG. Categoría VIVIENDA (Santiago de Compostela)

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.