9 viviendas en hilera. Mugardos

19 Abr 2014

Jorge Salgado Cortizas

Un barrio de casas humildes cunha arquitectura digna da que o seu ámbito carece, é o lugar. A parcela está situada no barrio de Sta. Lucia, na intersección das rúas Federico Mallo con Eduardo Pondal onde a mediados do século pasado se construíron unhas magníficas vivendas sociais de planta baixa e unha planta alta, co seu patio na parte posterior. O barrio posúe unhas extraordinarias vistas sobre a enseada de Mugardos e a entrada da ría de Ferrol, vixiada polos castelos de La Palma e San Felipe.

Un barrio de casas humildes con una arquitectura digna de la que su entorno carece, es el lugar. La parcela está situada en el barrio de Sta. Lucia, en la intersección de las calles Federico Mallo con Eduardo Pondal donde a mediados del siglo pasado se construyeron unas magníficas viviendas sociales de planta baja y una planta alta, con su patio en la parte posterior. El barrio posee unas extraordinarias vistas sobre la ensenada de Mugardos y la entrada de la ría de Ferrol, vigilada por los castillos de La Palma y San Felipe.

Obra
9 viviendas en hilera

Situación
Eduardo Pondal, 12. Mugardos – A Coruña – Galicia – España

Arquitectos
Jorge Salgado Cortizas (1879)

Colaboradores
José Luis Zamora Andrade (aparejador)

Año
2011

A ordenanza para a zona contempla unha altura de baixo, dúas plantas e ocupación baixo cuberta, cun fondo edificable de 12.00m. O proxecto formula a necesidade de respectar a escala do barrio, para iso foi preciso renunciar ao aproveitamento en altura que establece a normativa urbanística. Proxectáronse 9 vivendas en fileira; esta disposición permite que todas teñan as mesmas condicións de soleamento e vistas. Un local de uso municipal resolve a esquina da mazá. As vivendas están resoltas en dous niveis. En planta baixa están situadas a sala de estar, cociña e un pequeno aseo, os espazos máis privados destinados a dormitorios dispóñense en planta primeira separados da rúa. Un lucernario introduce a luz na zona central da vivenda onde está situada a escaleira. O garaxe, rochos, lavandarías e cuarto de instalacións están situados en planta semisoto, o acceso realízase a través dunha escaleira situada no patio e unha rampla que conecta coa rúa. Todos estes espazos dispoñen de ventilación natural.

La ordenanza para la zona contempla una altura de bajo, dos plantas y ocupación bajo cubierta, con un fondo edificable de 12.00m. El proyecto plantea la necesidad de respetar la escala del barrio, para ello fue preciso renunciar al aprovechamiento en altura que establece la normativa urbanística. Se proyectaron 9 viviendas en hilera; esta disposición permite que todas tengan las mismas condiciones de soleamiento y vistas. Un local de uso municipal resuelve la esquina de la manzana. Las viviendas están resueltas en dos niveles. En planta baja están situadas la sala de estar, cocina y un pequeño aseo, los espacios más privados destinados a dormitorios se disponen en planta primera separados de la calle. Un lucernario introduce la luz en la zona central de la vivienda donde está situada la escalera. El garaje, trasteros, lavanderías y cuarto de instalaciones están ubicados en planta semisótano, el acceso se realiza a través de una escalera situada en el patio y una rampa que conecta con la calle. Todos estos espacios disponen de ventilación natural.

0061 viviendas en hilera mugardos 02

A urbanización exterior: rúas, beirarrúas, iluminación, rede de sumidoiros, auga potable e electricidade, xa existe, e o proxecto contempla utilizar estas infraestruturas existentes, repoñendo aqueles elementos que se vexan afectados polo desenvolvemento das obras. O patio que serve de acceso ás vivendas e de espazo de relación, trátase cun pavimento duro de lastras con céspede entre as súas xuntas. Na zona inmediata ao linde da parcela está previsto plantar hedras, arbustos e plantas aromáticas. A iluminación desta zona está prevista que se realice con balizas situadas no límite do espazo axardinado co pavimento de lastra. Existe un intento de crear unhas vivendas climáticas sinxelas, nas que os propietarios deciden se queren que o vento entre ou non, se desexan abrila e que entre o fresco ou pechala para estar gorecido.

La urbanización exterior: calles, aceras, alumbrado, red de alcantarillado, agua potable y electricidad, ya existe, y el proyecto contempla utilizar estas infraestructuras existentes, reponiendo aquellos elementos que se vean afectados por el desarrollo de las obras. El patio que sirve de acceso a las viviendas y de espacio de relación, se trata con un pavimento duro de adoquines con césped entre sus juntas. En la zona inmediata al linde de la parcela está previsto plantar hiedras, arbustos y plantas aromáticas. La iluminación de esta zona está prevista que se realice con balizas situadas en el límite del espacio ajardinado con el pavimento de adoquín. Existe un intento de crear unas viviendas climáticas sencillas, en las que los propietarios deciden si quieren que el viento entre o no, si desean abrirla y que entre el fresco o cerrarla para estar guarecidos.

memoria, planos y fotografías – Jorge Salgado Cortizas

0061 viviendas en hilera mugardos 09

Premios
2013| Candidatura XV Premios COAG. Categoría VIVIENDA (Santiago de Compostela)

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.