Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Costas

26 Mar 2014

Dispoñible na páxina web do Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dende o 11/03/2014 ata o 02/04/2014 o Proxecto de Real Decreto e unha dirección de correo electrónico para facilitar a participación pública.

Este proxecto de Real Decreto ten por obxecto o desenvolvemento da Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. En cumprimento da habilitación para o desenvolvemento regulamentario contida na disposición final terceira da devandita lei, este proxecto de regulamento contén as disposicións aplicativas ou interpretativas da lei que desenvolve, de forma que constitúe un instrumento axeitado para unha aplicación ordenada e sistemática da devandita lei e para garantir a súa plena efectividade.

O obxectivo deste regulamento, como o é o da lei 2/2013, do 29 de maio, é facer compatible un alto nivel de protección da costa co desenvolvemento nela de actividades respectuosas co medio, fortalecendo os mecanismos de protección, tanto na súa vertente preventiva como defensiva. Todo iso nun contexto rexido pola seguridade xurídica.

A regulación contida neste regulamento pode sistematizarse, pois, en torno a dous grandes obxectivos: o incremento da seguridade xurídica para os actores sobre o litoral e a promoción dunha efectiva protección deste, que resulte compatible co impulso da actividade económica e a xeración de emprego. Iso sen esquecer a regulación dos procedementos administrativos relativos á determinación do dominio público marítimo-terrestre e o seu réxime de utilización, así como os relacionados coas limitacións da propiedade dos terreos contiguos á ribeira do mar para garantir a integridade e o uso público do dominio público marítimo-terrestre, o réxime sancionador en materia de costas e o desenvolvemento dun complexo e extenso réxime transitorio.

 Dirección de correo electrónico para participación: alegaciones-costas@magrama.es

Reglamento General de Costas

Texto extraido da páxina web do Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Disponible en la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desde el 11/03/2014 hasta el 02/04/2014 el Proyecto de Real Decreto y un buzón de correo electrónico para facilitar la participación pública.

Este proyecto de Real Decreto tiene por objeto el desarrollo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. En cumplimiento de la habilitación para el desarrollo reglamentario contenida en la disposición final tercera de dicha ley, este proyecto de reglamento contiene las disposiciones aplicativas o interpretativas de la ley que desarrolla, de forma que constituye un instrumento adecuado para una aplicación ordenada y sistemática de dicha ley y para garantizar su plena efectividad.

El objetivo de este reglamento, como lo es el de la ley 2/2013, de 29 de mayo, es hacer compatible un alto nivel de protección de la costa con el desarrollo en ella de actividades respetuosas con el medio ambiente, fortaleciendo los mecanismos de protección, tanto en su vertiente preventiva como defensiva. Todo ello en un contexto regido por la seguridad jurídica.

La regulación contenida en este reglamento puede sistematizarse, pues, en torno a dos grandes objetivos: el incremento de la seguridad jurídica para los actores sobre el litoral y la promoción de una efectiva protección del mismo, que resulte compatible con el impulso de la actividad económica y la generación de empleo. Ello sin olvidar la regulación de los procedimientos administrativos relativos a la determinación del dominio público marítimo-terrestre y su régimen de utilización, así como los relacionados con las limitaciones de la propiedad de los terrenos contiguos a la ribera del mar para garantizar la integridad y el uso público del dominio público marítimo-terrestre, el régimen sancionador en materia de costas y el desarrollo de un complejo y extenso régimen transitorio.

Buzón de correo electrónico para participación: alegaciones-costas@magrama.es

Reglamento General de Costas

Texto extraído de la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.