Información sobre Xuntas de Delegación do mes de abril e Xuntas Xerais do mes de maio

30 Abr 2020

Como ben sabedes a asistencia a unha Xunta Xeral ou de Delegación non está incluída dentro das excepcións á prohibición de liberdade de circulación establecidas no Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo de declaración de estado de alarma, polo que, en ningún caso poderían celebrarse con asistencia presencial dos colexiados, nin as Xuntas de Delegación nin a Xunta Xeral ordinaria durante o estado de alarma estando vixentes as actuais restricións.

As disposicións do RD 463/2020 e todas as súas modificacións e demais medidas impostas polo goberno priman sobre o conxunto do ordenamento xurídico e supón deixar en suspenso  e sen aplicación calquera disposición xeral ou particular de ordenación dos colexios profesionales, incluíndo a Lei 2/1974, de 13 de febreiro, sobre Colexios Profesionais, os Estatutos Xerais e particulares e cualquera disposición regulamentaria ou acordo colexial incompatible coas medidas de protección sanitaria e confinamento.

En relación a convocatoria das Xuntas Xerais Circular 5 2020, ordinaria e extraordinaria, previstas para o vindeiro 28 de maio, tendo en conta a necesidade de compatibilizar a convocatoria co estrito cumprimento da declaración do estado de alarma e o réxime xurídico por él imposto, recordarvos que a Xunta de Goberno irá adoptando as decisións que sexan necesarias en relación coa celebración das citadas Xuntas Xerais, e recordarvos que os condicionantes impostos polo estado de alarma afectan de igual xeito á eventual celebración das Xuntas de Delegación, tal como se indicou na convocatoria da Xunta Xeral.

Conforme ao anterior, nas vindeiras sesións da Xunta de Goberno en función das modificacións na regulación do estado de alarma, valoraranse as posibles medidas a adoptar en relación coa celebración das Xuntas Xerais previstas para o 28 de maio. Tamén se valorarán xunto coas Xuntas Directivas das Delegacións as medidas relativas á celebración das Xuntas de Delegación que correspondería ter celebrado neste mes de abril si as circunstancias foran as ordinarias. No caso de que sexa factible, valoraríase a convocatoria das mesmas no mes de maio.

Non sería a primeira vez que as Xuntas de Delegación do mes de abril se celebrasen no mes de maio, polo que, tendo en conta que a demora actual ven motivada por unha cuestión de legalidade (como se apuntou ao inicio) e non de oportunidade, é comprensible que non se poidan aplicar literalmente as prescripcións estatutarias respecto a elas.

Próximamente iremos facilitando e concretando, na medida do posible, a información segundo a evolución dos acontecementos.

Quedamos á vosa disposición para calquera aclaración.

Secretaría colexial.


Información sobre Junta de Delegación del mes de abril y Juntas Generales del mes de mayo

Como bien sabéis la asistencia a una Junta General o de Delegación no está incluida dentro de las excepciones a la prohibición de libertad de circulación establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo  de declaración de estado de alarma, por lo que, en ningún caso podrían celebrarse con asistencia presencial de los colegiados, ni las Juntas de Delegación ni la Xunta General ordinaria durante el estado de alarma estando vigentes las actuales restricciones.

Las disposiciones del  RD 463/2020 y todas sus modificaciones y demás medidas impuestas por el gobierno priman sobre el conjunto del ordenamiento jurídico y supone dejar en suspenso y sin aplicación cualquier disposición general o particular de ordenación de los colegios  profesionales, incluyendo la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, los Estatutos Generales y particulares y cualquier disposición reglamentaria o acuerdo colegial incompatible con las medidas de protección sanitaria y confinamiento.

En relación a la convocatoria de las Juntas Generales Circular 5 2020, ordinaria y extraordinaria, previstas para el próximo 28 de mayo, teniendo en cuenta la necesidad de compatibilizar la convocatoria con el estricto cumplimiento de la declaración del estado de alarma y el régimen jurídico por  él impuesto, recordaros que la Junta de Gobierno irá adoptando las decisiones que sean necesarias en relación con la celebración de las citadas Juntas Generales, y recordaros que los condicionantes impuestos por el estado de alarma afectan de igual manera a la eventual celebración de las Juntas de Delegación, tal como se indicó en la convocatoria de la Junta General.

Conforme a lo anterior, en las próximas sesiones de la Junta de Gobierno, en función de las modificaciones en la regulación del estado de alarma, se valorarán las posibles medidas a adoptar en relación con la celebración de las Juntas Generales previstas para el 28 de mayo. También se valorarán junto con las Juntas Directivas de las Delegaciones las medidas relativas a la celebración de las Juntas de Delegación que correspondería haber celebrado en este mes de abril si las circunstancias habían sido las ordinarias. En caso de que sea factible, se valoraría la convocatoria de las mismas en el mes de mayo.

No sería la primera vez que las Juntas de Delegación del mes de abril se celebraran en el mes de mayo, por lo que, toda vez que la demora actual viene motivada por una cuestión de legalidad (cómo se apuntó al inicio) y no de oportunidad, es comprensible que no se puedan aplicar literalmente las  prescripcións estatutarias respecto a ellas.

Próximamente iremos facilitando y concretando, en la medida del posible, la información según la evolución de los acontecimientos.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración.

Secretaría colegial.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.