O Concello de Lugo implanta a tramitación telemática das licenzas urbanísticas a través da plataforma dixital do COAG

2 xuñ 2020

O convenio foi asinado no consistorio pola decana do COAG Elena Ampudia, a presidenta da Delegación de Lugo, Carmen Figueiras e a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez. O mecanismo permitirá a normalización, axilización e simplificación da tramitación administrativa, así como aforrar custos e outros beneficios como os medioambientais e a transparencia na xestión.

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) e o Concello de Lugo asinaron hoxe un convenio de colaboración para a interoperativilidade entre o procedemento de tramitación de traballos profesionais da entidade colexial e o procedemento de tramitación de licenzas e outros trámites urbanísticos da Administración local lucense. O acordo, que se selou nas dependencias do Concello de Lugo, foi rubricado pola decana do Colexio de Arquitectos de Galicia, Elena Ampudia, e a alcaldesa da cidade, Lara Méndez. Así mesmo, ao acto asistiu a presidenta da Delegación de Lugo do Colexio profesional, Carmen Figueiras. O convenio, dun ano de vixencia, ten por obxecto a normalización, axilización e simplificación da tramitación administrativa, así como o aforro de custos, ademais doutros beneficios como os medioambientais e a transparencia na xestión.

Elena Ampudia sinalou que o uso da plataforma colexial, como “gran contedor de documentación”, garante a implantación e desenvolvemento da tramitación telemática nas administracións de maneira “eficiente” con independencia do grao de desenvolvemento tecnolóxico do administrado. Sinala que este operativo ofrecerá validez legal á documentación que se incorpora nos expedientes administrativos, e certificará a seguridade xurídica de todos os actos administrativos. Tamén a decana apuntou que o acordo permitirá a redución de custos para a administración, o cliente e os arquitectos, a redución dos prazos de tramitación e a axilidade na concesión de licenzas, e a posibilidade de incorporar aos expedientes todo tipo de documentación, desde informes sectoriais, documentos administrativos e do administrado.

Declaracións alcaldesa de Lugo

Xa polo miúdo, o acordo facilitará unha serie de mecanismos que permitirán o intercambio de información entre os procedementos de tramitación de ambas entidades. Posibilitarase o fornecemento da documentación técnica desde o Colexio de Arquitectos ao Concello de Lugo, quen poderá realizar a achega de forma máis áxil e económica, utilizando o formato electrónico con independencia de cal sexa a súa capacitación tecnolóxica.

O convenio tamén permitirá a normalización da documentación técnica e administrativa de carácter xeral. Esta documentación, tramitada no Concello de Lugo, atoparase tipificada, estruturada e asinada conforme ao modelo normalizado que o Colexio de Arquitectos se encarga de ter axeitadamente actualizado segundo as disposicións legais vixentes.

Tamén o acordo asegura a garantía sobre a identidade e habilitación dos técnicos redactores no caso de traballos visados e sobre a identidade e colexiación noutros casos. O procedemento de tramitación colexial inclúe estas verificacións dos técnicos asinantes, polo que se evitará a solicitude e xestión de documentación adicional para a súa verificación por parte do Concello de Lugo.

Así mesmo, habilitarase un mecanismo telemático que permitirá ao Concello de Lugo, coa conformidade do solicitante da licenza urbanística ou tramitación urbanística, así como dos técnicos redactores do traballo profesional vinculado, obter en formato electrónico unha copia da documentación técnica e administrativa tramitada no Colexio de Arquitectos. Así, eximirase aos solicitantes da licenza urbanística ou tramitación urbanística da obriga de achegar dita documentación en papel aos diferentes departamentos administrativos do Concello de Lugo.

 


El Concello de Lugo implanta la tramitación telemática de las licencias urbanísticas a través de la plataforma digital del COAG

El convenio fue firmado en el consistorio por la decana del COAG Elena Ampudia, la presidenta de la Delegación de Lugo, Carmen Figueiras y la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez. El mecanismo permitirá la normalización, agilización y simplificación de la tramitación administrativa, así como ahorrar costes y otros beneficios como los medioambientales y la transparencia en la gestión.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) y el Ayuntamiento de Lugo firmaron hoy un convenio de colaboración para la interoperatividad entre el procedimiento de tramitación de trabajos profesionales de la entidad colegial y el procedimiento de tramitación de licencias y otros trámites urbanísticos de la Administración local lucense. El acuerdo, que se selló en las dependencias del Ayuntamiento de Lugo, fue rubricado por la decana del Colegio de Arquitectos de Galicia, Elena Ampudia, y la alcaldesa de la ciudad, Lara Méndez. Asimismo, al acto asistió la presidenta de la Delegación de Lugo del Colegio profesional, Carmen Figueiras. El convenio, de un año de vigencia, tiene por objeto a normalización, agilización y simplificación de la tramitación administrativa, así como el ahorro de costes, además de otros beneficios como los medioambientales y la transparencia en la gestión.

Elena Ampudia señaló que el uso de la plataforma colegial, como “gran contenedor de documentación”, garantizadora a implantación y desarrollo de la tramitación telemática en las administraciones de manera “eficiente” con independencia del grado de desarrollo tecnológico del administrado. Señala que este operativo ofrecerá validez legal a la documentación que se incorpora en los expedientes administrativos, y certificará la seguridad jurídica de todos los actos administrativos. También la decana apuntó que el acuerdo permitirá la reducción de costes para la administración, el cliente y los arquitectos, la reducción de los plazos de tramitación y la agilidad en la concesión de licencias, y la posibilidad de incorporar a los expedientes todo tipo de documentación, desde informes sectoriales, documentos administrativos y del administrado.

Declaraciones alcaldesa de Lugo

Con más detalle, el acuerdo facilitará una serie de mecanismos que permitirán el intercambio de información entre los procedimientos de tramitación de ambas entidades. Se posibilitará el abastecimiento de la documentación técnica desde lo Colegio de Arquitectos al Ayuntamiento de Lugo, quien podrá realizar la aportación de forma más ágil y económica, utilizando el formato electrónico con independencia de cal sea su capacitación tecnológica.

El convenio también permitirá la normalización de la documentación técnica y administrativa de carácter general. Esta documentación, tramitada en el Ayuntamiento de Lugo, se encontrará tipificada, estructurada y firmada conforme al modelo normalizado que el Colegio de Arquitectos se encarga de tener adecuadamente actualizado según las disposiciones legales vigentes.

También el acuerdo asegura la garantía sobre la identidad y habilitación de los técnicos redactores en el caso de trabajos visados y sobre la identidad y colegiación en otros casos. El procedimiento de tramitación colegial incluye estas verificaciones de los técnicos firmantes, por lo que se evitará la solicitud y gestión de documentación adicional para su verificación por parte del Ayuntamiento de Lugo.

Asimismo, se habilitará un mecanismo telemático que permitirá al Ayuntamiento de Lugo, con la conformidad del solicitante de la licencia urbanística o tramitación urbanística, así como de los técnicos redactores del trabajo profesional vinculado, obtener en formato electrónico una copia de la documentación técnica y administrativa tramitada en el Colegio de Arquitectos. Así, se eximirá a los solicitantes de la licencia urbanística o tramitación urbanística del deber de acercar dicha documentación en papel a los diferentes departamentos administrativos del Ayuntamiento de Lugo.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.