Escuela de Arte de Glasgow (1897-1909)

26 maio 2014

Charles Rennie Mackintosh

Arquitecto, deseñador e acuarelista escocés. Foi o máximo expoñente do Art Nouveau en Escocia e tivo unha importancia fundamental no movemento Arts and Crafts. Saltou á fama despois de expoñer os seus mobles na Secesión de Viena en 1900. É autor de téxtiles, gravados e mobiliario. A súa cadeira Hill House é unha das máis recordadas.

Arquitecto, diseñador y acuarelista escocés. Fue el máximo exponente del Art Nouveau en Escocia y tuvo una importancia fundamental en el movimiento Arts and Crafts. Saltó a la fama después de exponer sus muebles en la Secesión de Viena en 1900. Es autor de textiles, grabados y mobiliario. Su silla Hill House es una de las más recordadas.

Obra
The Glasgow School of Art

Situación
167 Renfrew Street – Glasgow – Escocia – Reino Unido

Arquitectos
Charles Rennie Mackintosh

Año
1909

É considerado o arquitecto e deseñador máis influente de Escocia e o edificio da Escola de Arte, que leva o seu nome, considérase a súa grande obra mestra. A escola liderada por el, o seu estilo orgánico e o seu posterior estilo xeométrico, chegaría a exercer unha importante influencia sobre o continente europeo, especialmente na escola vienesa dos arquitectos Wagner e Hoffmann e, por ela, en Olbrich, e tamén en artistas alemáns como Behrens ou o estadounidense Wright (cadeira deseñada para a casa de Darwin D. Martin en Búffalo de 1905), así como en artistas do grupo holandés De Stijl (a cadeira de neno de 1918 de Gerrit Rietveld, coa súa verticalidade e elementos repetitivos en forma de escaleira, evocan o estilo de Mackintosh).

Foi autor dunha serie de obras arquitectónicas de grande influencia na historia do Art Nouveau e da súa transición cara a unha arquitectura máis abstracta. A súa inspiración proviña das tradicións escocesas e das formas xaponesas. A influencia oriental estaba moi viva naqueles momentos, sobre todo a través dos esteticistas. A súa obra, para moitos, protomodernista, é recoñecida polo seu uso elegante e detallado da luz e do espazo.

Es considerado el arquitecto y diseñador más influyente de Escocia y el edificio de la Escuela de Arte, que lleva su nombre, se la considera su gran obra maestra. La escuela liderada por él, su estilo orgánico y su posterior estilo geométrico, llegaría a ejercer una importante influencia sobre el continente europeo, especialmente en la escuela vienesa de los arquitectos Wagner y Hoffmann y, por ella, en Olbrich, y también en artistas alemanes como Behrens o el estadounidense Wright (silla diseñada para la casa de Darwin D. Martin en Búffalo de 1905), así como en artistas del grupo holandés De Stijl (la silla de niño de 1918 de Gerrit Rietveld, con su verticalidad y elementos repetitivos en forma de escalera, evocan el estilo de Mackintosh).

Fue autor de una serie de obras arquitectónicas de gran influencia en la historia del Art Nouveau y de su transición hacia una arquitectura más abstracta. Su inspiración provenía de las tradiciones escocesas y de las formas japonesas. La influencia oriental estaba muy viva en aquellos momentos, sobre todo a través de los esteticistas. Su obra, para muchos, protomodernista, es reconocida por su uso elegante y detallado de la luz y del espacio.

0108 escuela arte glasgow 26

Para poder describir esta teranse en conta as circunstancias influentes na súa vida. Nacido en Glasgow o 7 de xuño de 1868, pasou gran parte da súa infancia no pobo de Denistom, onde se dedicou á xardinaría, actividade que, tempo despois, integraría en moitos dos seus deseños de notable influencia de orgánica en formas e cores.

Comezou a traballar como debuxante á vez que estudaba debuxo e pintura. Durante os seus estudos na Escola de Artes de Glasgow, formou parte do grupo “The Four”, os Catro de Glasgow, creado en 1897; un grupo de novos deseñadores do cal foi o seu principal expoñente e que a través dos seus deseños deron nome ao Glasgow Style.

Para  poder describir  la misma se tendrán en cuenta las circunstancias influyentes en su vida. Nacido  en Glasgow el 7 de junio de 1868, pasó gran parte de su infancia en el pueblo de Denistom, donde se dedicó a la jardinería, actividad que, tiempo después, integraría en muchos de sus diseños de notable influencia de orgánica  en formas  y colores.

Comenzó a trabajar como dibujante a la vez que estudiaba dibujo y pintura. Durante sus estudios en la Escuela de Artes de Glasgow, formó parte del grupo “The Four”, los Cuatro de Glasgow, creado en 1897; un grupo de jóvenes diseñadores del cual fue su principal exponente y que a través de sus diseños dieron nombre al Glasgow Style.

0108 escuela arte glasgow 22

Os Catro comparten co Modernismo máis normativo o interese pola liña, pero a súa é máis previsible, desenvólvese con suavidade e evitan os fortes contrastes. Comparten, así mesmo, o interese pola natureza, pero buscando nela estruturas esenciais. O símbolo da rosa, de forma moi contundente (elaborado, segundo parece, a partir dun col seccionado), converteríase na marca do grupo.

Unha bolsa permite a Mackintosh viaxar durante tres meses por Francia, Italia e Bélxica o que lle abrirá a porta a novas ideas e participará, xunto ao grupo de Os Catro, nunha exposición da ARTS & CRAFTS SOCIETY DE LONDRES, da que tiveron excelentes críticas e lles facilitou a súa proxección internacional. Foi así como os seus pioneiros deseños de liñas máis depuradas e abstractas serían parte fundamental da base do coñecido movemento das Arts & Crafts.

Los Cuatro comparten con el Modernismo más normativo el interés por la línea, pero la suya es más previsible, se desenvuelve con suavidad y evitan los fuertes contrastes. Comparten, así mismo, el interés por la naturaleza, pero buscando en ella estructuras esenciales. El símbolo de la rosa, de forma muy contundente (elaborado, según parece, a partir de una col seccionada), se convertiría en la marca del grupo.

Una beca permite a Mackintosh viajar durante tres meses por Francia, Italia y Bélgica lo que le abrirá la puerta a nuevas ideas  y participará, junto al grupo de Los Cuatro, en una exposición de la ARTS & CRAFTS SOCIETY DE LONDRES, de la que tuvieron excelentes críticas y les facilitó su proyección internacional. Fue así como sus pioneros diseños de líneas más depuradas y abstractas serían parte fundamental de la base del conocido movimiento de las Arts & Crafts.

0108 escuela arte glasgow 14

No ano de 1896 gaña o concurso para o deseño da GLASGOW SHOOL OF ART, unha das súas obras máis representativas e da que foi tanto o seu deseñador coma o seu construtor. Comezada en 1897 e rematada en 1909, permitiulle desenvolver, simultáneamente, outros proxectos dentro da súa cidade. Mackintosh era un debuxante de 28 anos, nunha firma de arquitectura de Glasgow, cando gaña o concurso e elabora os deseños para a construción da Glasgow School of Arts.

A Escola de Arte de Glasgow é a obra mestra de renome internacional de Mackintosh e un dos edificios máis importantes do pasado século. Francis Newbery, Director da Glasgow School of Art, xogou un papel central no desenvolvemento deste proxecto.

En el año de 1896 gana el concurso para el diseño de la GLASGOW SHOOL OF ART, una de sus obras más representativas y de la que fue tanto su diseñador como su constructor. Comenzada en 1897 y terminada en 1909, le permitió desarrollar, simultáneamente, otros  proyectos dentro de su ciudad. Mackintosh era un dibujante de 28 años, en una firma de arquitectura de Glasgow, cuando gana el concurso y elabora los diseños para la construcción de la Glasgow School of Arts.

La Escuela de Arte de Glasgow es la obra maestra de renombre internacional de Mackintosh y uno de los edificios más importantes del pasado siglo. Francis Newbery, Director de la Glasgow School of Art, jugó un papel central en el desarrollo de este proyecto.

0108 escuela arte glasgow 19

En 2009 o edificio gañou o Royal Institute of British Architect “de Stirling”, despois dunha votación pública e privada, na que foi elixido como o mellor edificio británico dos últimos 175 anos. A Escola de Mackintosh é a única institución de arte independente de Escocia e alberga principalmente o departamento de Belas Artes e unha galería que acolle exposicións e os actos do fin do ano académico. Está organizada en tres departamentos: Escola Mackintosh de Arquitectura, Escola de Deseño e Escola de Belas Artes.

O proxecto segue unha forma de E, coas principais estancias ao longo da columna vertebral, mirando ao norte. A súa construción realízase con muros de pedra arenisca nos que se integran grandes superficies acristaladas de diferentes deseños. Dende a fachada ás instalacións, pasando pola ornamentación e o mobiliario, cada detalle reflicte a arte de Charles Rennie Mackintosh.

En 2009 el edificio ganó el Royal Institute of British Architect “de Stirling”, después de una votación pública y privada, en la que fue elegido como el mejor edificio británico de los últimos 175 años. La Escuela de Mackintosh es la única institución de arte independiente de Escocia y alberga principalmente el departamento de Bellas Artes y una galería que acoge exposiciones y los actos del fin del año académico. Está organizada en tres departamentos: Escuela Mackintosh de Arquitectura, Escuela de Diseño y Escuela de Bellas Artes.

El proyecto sigue una forma de E, con las principales estancias a lo largo de la columna vertebral, mirando al norte. Su construcción se realiza con muros de piedra arenisca en los que se integran grandes superficies acristaladas de diferentes diseños. Desde la fachada a las instalaciones, pasando por la ornamentación y el mobiliario, cada detalle refleja el arte de Charles Rennie Mackintosh.

0108 escuela arte glasgow 16

Os xogos entre simetría e asimetría, que lle van acompañar sempre, pódense seguir doadamente dende o armario-caixón do seu despacho, á fachada da Glasgow School of Art. Na súa obra o todo é moito máis que a suma das partes. Cada proxecto é unha unidade organizada, dende a arquitectura á decoración dos interiores. Buscaba darlle á súa obra unha orientación funcional e espiritual, grazas á aproximación da arquitectura e do debuxo, asociando o simbolismo e o equilibrio entre factores opostos: modernidade-tradición, masculino-feminino, luz-escuridade, sensualidade-castidade. O resultado é un proxecto contraditorio, complexo nos seus usos e relacións espaciais, cun desenvolvemento de espazos interiores superpostos, uns relacionados e outros estrañamente separados, que se explican nas súas elaboradas seccións.

Los juegos entre simetría y asimetría, que le van a acompañar siempre, se pueden seguir fácilmente desde el armario-cajón de su despacho, a la fachada de la Glasgow School of Art. En su obra el todo es mucho más que la suma de las partes. Cada proyecto es una unidad organizada, desde la arquitectura a la decoración de los interiores. Buscaba darle a su obra una orientación funcional y espiritual, gracias a la aproximación de la arquitectura y del dibujo, asociando el simbolismo y el equilibrio entre factores opuestos: modernidad-tradición, masculino-femenino, luz-oscuridad, sensualidad-castidad. El resultado es un proyecto contradictorio, complejo en sus usos y relaciones espaciales, con un desarrollo de espacios interiores superpuestos, unos relacionados y otros extrañamente separados, que se explican en sus elaboradas secciones.

0108 escuela arte glasgow 03

selección de textos e imágenes elaborada por la colegiada Mª del Carmen Vázquez Rodríguez
fuentes – www.dezeen.com/ www.bbc.com/ www.wikipedia.org

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.