Devolución voluntaria da copia colexial. Arquivo Delegación de Pontevedra

17 Mar 2017

Conforme ao indicado na circular nº 31/2015, coa cal se anunciou os acordos colexiais que iniciaron do proceso de devolución voluntaria da copia colexial para aqueles colexiados que poidan estar interesados lexitimamente en manter a mesma nos seus arquivos persoais, tras realizar o proceso de devolución das copias en papel obrantes en almacéns do COAG da Delegación de Vigo, Santiago de Compostela, Ourense e A Coruña, iníciase agora o proceso para a devolución das copias en papel obrantes na DELEGACIÓN DE PONTEVEDRA

PROCEDEMENTO DE DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA

O procedemento de devolución de copia colexial da documentación referida estará divido en tres períodos ou fases:

FASE I: INSCRICIÓN. Duración: ata as 23:59 horas do LUNS 10 DE ABRIL

Nesta primeira fase o Colexio recabará o posible interese do colexiado en recibir a copia colexial de todos ou algúns dos expedientes visados por el, obrantes no arquivo da Delegación de Pontevedra.

INSCRICIÓN. Os colexiados interesados, poden inscribirse neste proceso dentro do prazo indicado, no seguinte ENLACE

Os colexiados que se inscribirán en procesos de devolución de copias realizados con anterioridade, non necesitarán realizar a inscrición de novo dado que xa figurarán incluídos no proceso.

IMPORTANTE: en caso de que, no prazo indicado e polos medios habilitados para elo, non se manifeste interese algún en recuperar a documentación obrante no Arquivo de Pontevedra, entenderase que a ausencia de solicitude é permanente e definitiva.

FASE II. SELECCIÓN. Duración: do 11 de abril ao 25 de abril.

Nesta segunda fase o Colexio facilitará un listado a tódolos aqueles colexiados que teñan mostrado interese lexítimo en recibir a copia depositada no Colexio dos expedientes visados por el, obxecto de expurgo.

Recibido o listado, o colexiado disporá ata as 23:59 horas do 25 de abril para comunicarlle ao Colexio, mediante os medios habilitados para elo, os expedientes dos cales quere recibir voluntariamente a copia arquivada no Colexio. Esta comunicación implicará así mesmo a aceptación das condicións económicas da devolución dos expedientes solicitados.

FASE III. RECOLLIDA. Duración: do 26 de abril ao 2 de maio.

Nesta fase o Colexio remitirá ao colexiado un correo informando do orzamento cos gastos de preparación da documentación solicitada para a súa aprobación e unha vez aceptado, procederase á súa preparación. Independentemente de cando se recolla a documentación, unha vez aceptado o orzamento, devengaranse os importes económicos correspondentes e procederase á súa facturación.

CUSTO DE DEVOLUCIÓN:

O custo de devolución dos expedientes será asumida por cada colexiado segundo os seguintes prezos unitarios:

 • Búsqueda e empaquetado  ………………………………..      6 € mais IVE por cada expediente
 • Transporte:
  • Recollida persoal polo colexiado ou persoa autorizada
  • Mediante empresa de transporte, autorizada polo colexiado e a portes debidos

CONSULTAS

As consultas sobre este proceso, poderanse realizar a través da plataforma de consultas colexial, no seguinte ENLACE

CRITERIOS FIXADOS PARA A SELECCIÓN DOS EXPEDIENTES OBXECTO DE DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA E EXCEPCIÓNS Á DEVOLUCIÓN.

Neste sentido, lémbrase que os criterios fixados para a selección dos expedientes obxecto de devolución voluntaria son os seguintes:

 1. Os expedientes obxecto de devolución voluntaria serán aqueles que teñan soporte papel.
 2. Os expedientes pendentes de subsanación e non subsanados. Aqueles expedientes presentados a visado, pero que, tras ser retidos estean pendentes de subsanación polos seus autores.
 1. Expedientes visados e non retirados. Expedientes que estean visados e pendentes de retirar polos seus autores.

Excepcións á devolución:

Conforme ao establecido no  punto II.1. do Anexo II da parte I do Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, e as súas modificacións) a documentación obrigatoria de seguimento da obra comporase, polo menos, dos seguintes documentos:

 1. a) O Libro de Ordes e Asistencias de acordo co previsto no Decreto 462/1971, de 11 de marzo;
 2. b) O Libro de Incidencias en materia de seguridade e saúde, segundo o Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro;
 3. c) O proxecto, os seus anexos e modificacións debidamente autorizados polo director de obra;
 4. d) A licenza de obras, a apertura do centro de traballo e, no seu caso, outras autorizacións administrativas; y
 5. e) O Certificado Final da Obra de acordo col Decreto 462/1971, de 11 de marzo, do Ministerio da Vivenda.

De eles, o Libro de ordes e Asistencias (apartado a) e o Libro de Incidencias en materia de Seguridade e Saúde (apartado b) son documentos únicos, dos que, para cada unha das obras, existe un único exemplar orixinal cumprimentado polos axentes correspondentes durante o proceso construtivo polo tanto debe ser interpretado arquivisticamente como documentación de conservación permanente, e que xunto co Certificado Final da Obra está exenta de devolución. Exención que se realizará para todos os expedientes desde o ano 2002.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.